Btw-behandeling van 'vouchers'

Vakartikels
Geharmoniseerd ‘voucher’-systeem in België vanaf dit jaar van toepassing

Sinds begin dit jaar is er in België een geharmoniseerde Europese regeling aangaande de btw-behandeling van ‘vouchers’ van kracht (Wet van 11 februari 2019, BS van 22 februari 2019). Deze regeling verandert op een aantal vlakken de reeds bestaande regeling. Indien u als handelaar of onderneming commerciële acties onderneemt, dan is het raadzaam na te gaan of u al dan niet onder deze regeling valt, dit teneinde correct te kunnen handelen. Hierna vindt u een bondig overzicht van de regeling.

De ene voucher is de andere niet

Een voucher kan omschreven worden als een instrument dat verplicht als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie voor leveringen van goederen of diensten dient te worden aanvaard. De uitgifte van een dergelijke voucher dient te gebeuren tegen een bepaalde vergoeding. De uitreiking zelf kan in verschillende vormen gebeuren (op papier, digitaal, vervat in een armband, opgeladen op een kaart, ...).

Voorbeelden van vouchers zijn o.a. cadeaucheques, ecocheques, bioscoopvouchers, vouchers voor een menu met maaltijd en drank, etc. Waar het daarentegen niet om gaat zijn bv. kortingsbonnen, klantenkaarten, kredietkaarten van winkelketens en prepaid telefoonkaarten. Dit betreffen geen vouchers waardoor zij hun eigen btw-regeling blijven volgen.

Wat de vouchers betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik (single-purpose vouchers of SPV’s) en vouchers voor meervoudig gebruik (multiple-purpose vouchers of MPV’s).

Single-purpose vouchers

Een SPV onderscheidt zich door het feit dat op het ogenblik van de uitgifte de plaats (land) van de levering of dienst en het toepasselijke btw-tarief gekend is. Vaak doch niet uitsluitend zullen dit vouchers zijn die betrekking hebben op één specifieke prestatie.

De uitgifte van een SPV zelf wordt beschouwd als een levering van een goed of van een dienst. Daarom zal elke directe verkoop van een SPV onderworpen zijn aan de btw.

Anders is het wanneer een distributeur die niet handelt in eigen naam, maar wel in naam en voor rekening van een ander, een loutere doorverkoop van dergelijke SPV’s doet. Hierbij verricht deze distributeur louter een distributiedienst.

De inwisseling van de SPV door de consument in ruil voor een levering van een goed of van een dienst op het einde van de ketting heeft geen btw-gevolgen.

Multiple-purpose vouchers

MPV’s zijn deze waarvan op het ogenblik van de uitgifte nog niet duidelijk is welke btw-behandeling van toepassing zal zijn. Het gaat hierbij meer specifiek om vouchers waarvoor de locatie van de levering of dienst niet beperkt is tot één bepaalde lidstaat, alsook vouchers voor handelingen die aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn.

Enkel de feitelijke overhandiging van de goederen of de uitvoering van de dienstprestatie tegen inwisseling van de MPV is aan btw onderworpen. Elke daaraan voorafgaande overdracht van een dergelijke voucher (bv. aan een distributeur of aan een consument) is daarentegen niet aan btw onderworpen.

Wat indien vouchers niet worden gebruikt?

Als een SPV niet gebruikt werd tijdens de geldigheidsperiode dan zullen noch de verkoper ervan, noch de consument een teruggaaf kunnen krijgen van de over deze voucher eerder afgedragen, c.q. betaalde btw. Anderzijds, indien de uitgever van de SPV de voucher terugneemt en terugbetaalt aan de consument, dan zal deze uitgever wel de teruggaaf van de btw kunnen vragen aan de Staat.

Aangezien bij MPV’s voorafgaand aan de transactie geen btw wordt afgedragen stelt zich hierbij dit probleem niet.

De nieuwe regels zijn van toepassing op vouchers die vanaf dit jaar zijn uitgegeven.

Indien u dergelijke vouchers uitgeeft of ontvangt is het bijgevolg uitermate belangrijk om na te gaan om welk type van vouchers het gaat en om, indien nodig, de nodige aanpassingen door te voeren, teneinde de juiste btw-behandeling te kunnen toepassen.

Meer info?
Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

Now, for tomorrow