Carry back in de personenbelasting: aanvraag tegen 15 september as.?

Vakartikels

Op basis van de Corona II-wet kunt u verliezen van het jaar 2020 compenseren met (eventuele) winsten en baten van inkomstenjaar 2019. Maar omdat het aangifteformulier personenbelasting al opgesteld werd op een moment dat van deze verliesverrekening nog geen sprake was, moet u deze vrijstelling via een speciaal aanvraagformulier (laten) aanvragen. In bepaalde gevallen moet u deze aanvraag ten laatste op 15 september as. indienen. 

Belastingplichtigen die hun winsten en baten in de personenbelasting aangeven, met uitzondering van belastingplichtigen die belast worden op basis van forfaitaire grondslagen, kunnen gebruik maken van deze carry back-regeling. 

In de aanvraag moet u de gevraagde vrijstelling verantwoorden, waarbij u een bijlage toevoegt zodat de belastingadministratie inzicht krijgt in de berekening ervan. Daarnaast moet u ook het maximumbedrag van de vrijstelling in deze bijlage opnemen. Dit maximumbedrag is het bruto bedrag van de winst of baten van Belgische oorsprong die in 2019 werden behaald of verkregen, verminderd met de beroepskosten die op deze inkomsten betrekking hebben. Dit maximumbedrag bepaalt echter niet de waarde van de vrijstelling (omdat deze lager mag zijn dan dit maximumbedrag).

Het is zeer belangrijk dat u de vrijstelling correct inschat. Een overschatting leidt immers tot een sanctie in de vorm van een belastingvermeerdering die afhankelijk is van de hoogte van de overschatting in het jaar nadien (inkomstenjaar 2020). Deze belastingvermeerdering kan oplopen tot 18%. Daarnaast kan op onrechtstreekse wijze een dubbele belasting ontstaan, aangezien de belastingvermeerdering berekend wordt op de gevraagde vrijstelling, en niet op de effectief verleende vrijstelling. Zo kan een deel van de gevraagde vrijstelling niet toegekend zijn, omdat het belastbare inkomen niet hoog genoeg was. Daarom moet u de gevraagde vrijstelling zo exact mogelijk inschatten, zodat dit belastingtechnisch een optimaal resultaat geeft.

Deze aanvraag tot vrijstelling is optioneel. Maar eenmaal u deze keuze gemaakt heeft, is ze definitief en onherroepelijk. Dit betekent dat, als u toch geen verliezen blijkt te hebben voor inkomstenjaar 2020 (of de geschatte verliezen te hoog zijn), u de aanvraag niet kunt intrekken. Gevolg? De belastingadministratie zal een belastingvermeerdering toepassen in de belastingberekening van inkomstenjaar 2020.

De deadline voor de indiening van de aanvraag is in principe 15 september as.. Als de aangifte in de personenbelasting na deze datum nog ingediend moet worden, dan kunt u het aanvraagformulier samen met de aangifte indienen. Dient u uw aangifte in via een mandataris? Dan kan de aanvraag bij de aangifte gevoegd worden en is de deadline 22 oktober as..

Voor belastingplichtige niet-inwoners valt de deadline op 5 november as., tenzij de aangifte pas na deze datum ingediend wordt. In dat geval kan ook hier het aanvraagformulier samen met de aangifte ingediend worden. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.