De coronapremie voor werknemers

Vakartikels

Bedrijven die het afgelopen coronajaar goed presteerden en die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, kunnen hun werknemers sedert augustus 2021 belonen met een coronapremie. Het gaat om een bedrag van maximaal 500 EUR in de vorm van consumptiecheques. Bedoeling is met deze premie de koopkracht te verhogen en de binnenlandse economie (verder) aan te zwengelen. De premie mag toegekend worden bovenop de loonmarge van 0,4%.

In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2021 werd de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd. Hierdoor is de coronapremie een feit. Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de COVID-pandemie, kunnen in 2021 een eenmalige premie toekennen bovenop de loonmarge van 0,4%. Het maximale bedrag bedraagt 500 EUR per werknemer. De toekenning van deze cheque wordt ingepast in het vroegere systeem van de consumptiecheques.

Werknemers van bedrijven die in het coronajaar goed gepresteerd hebben, kunnen de coronapremie ontvangen.

De wettekst definieert het begrip ‘goede resultaten’ niet. Als gevolg hiervan kunnen sectoren en ondernemingen deze maatregel zelf interpreteren. Wij merken dat de coronapremie binnen de sectoren heel wat succes kent.

De coronapremie is vergelijkbaar met de consumptiecheques zoals we die in 2020 kenden. Omwille van de nieuwe wettelijke basis wordt de benaming ‘coronapremie’ gebruikt. Een coronapremie is voordelig als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De voordelen zijn:

  • vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen (zowel voor werknemer als voor werkgever), maar wel onderhevig aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%;
  • vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer;
  • volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

De voorwaarden zijn gelijkaardig aan deze van de maaltijd- en ecocheques en zijn grotendeels analoog aan deze van de consumptiecheques. De sector of de werkgever mag de coronapremie dus niet toekennen als vervanging van loon, premies of andere voordelen. Deze premie komt dus steeds bovenop het verloningspakket. De werkgever bepaalt zelf de berekeningsregels (onder andere pro rata op basis van arbeidsduur, in- en uitdiensttreding en schorsingen) voor een welomlijnde groep van werknemers.

De werkgever gaat best eerst na wat zijn sector op dat vlak heeft beslist.

De coronapremie moet ook voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • eenmalige toekenning en maximum 500 EUR per werknemer;
  • toegekend onder de vorm van cheques (in papieren of elektronische vorm);
  • uitgereikt op naam van de werknemer, met vermelding op de individuele rekening;
  • De premie kan uitgereikt worden tot en met 31 december 2021 (*)
  • De cheques kunnen besteed worden tot 31 december 2022.
  • De premie kan in verschillende handelszaken en inrichtingen besteed worden (de bestedingsmogelijkheden zullen ruimer zijn dan voor de consumptiecheques die in 2020 van toepassing waren). 
  • De premie moet deel uitmaken van een cao gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of moet overeengekomen worden via een schriftelijke individuele overeenkomst.

Heel wat sectoren hebben intussen een protocolakkoord gesloten voor de jaren 2021-2022, waarin zij voorzien in de toekenning van deze coronapremie. Het is dus van belang na te gaan wat uw sector op dat vlak specifiek heeft besloten.

(*) Omdat 31 december met rasse schreden nadert voor sectoren en werkgevers die de coronapremie (nog) willen toekennen, heeft de Minsterraad op 3 december 2021 een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waarbij de datum waarop de consumptiecheques moeten worden afgeleverd wordt verschoven naar 31 maart 2022.

Voor consumptiecheques die werden uitgereikt in de loop van 2020, wordt de geldigheidsduur (aanvankelijk tot 31 december 2021) eveneens verlengd tot 31 december 2022. Ook de bestedingsmogelijkheden worden uitgebreid.

Niet voor bedrijfsleiders
De coronapremie is enkel bestemd voor werknemers, en dus niet voor bedrijfsleiders en zelfstandigen. Deze vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.