Door de overheid aanbevolen of verplicht coronatelewerk

Vakartikels

De invoering van telewerk was al enige tijd de norm om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Een passend kader voor telewerk tijdens de coronacrisis werd echter nooit uitgewerkt. Daarom sloot de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021 de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 149. Deze cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplicht gemaakte telewerk in het kader van de crisis. We vatten de krijtlijnen voor u samen.

‘Suppletieve’ cao

Momenteel kennen wij twee vormen van telewerk:

 • Het structurele telewerk, geregeld via cao nr. 85, voor wie structureel en op regelmatige basis een gedeelte van de arbeidstijd thuis arbeidsprestaties levert
 • Het occasionele telewerk (de ‘Wet Peeters’ van 5 maart 2017) voor wie incidenteel en op onregelmatige basis buiten de bedrijfslocatie werkt (bij situaties van overmacht of om persoonlijke redenen).

De nieuwe cao nr.149 is enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen kader via een van beide bovenstaande regelingen uitwerkten. Voor ondernemingen die wel al een telewerkbeleid hadden uitgewerkt, wijzigt er dus niets en blijven de bestaande akkoorden van toepassing.

Een nieuwe cao over aanbevolen of verplicht telewerk

Deze cao is gesloten voor een bepaalde tijd en treedt buiten werking op 31 december 2021 (of sneller als deze maatregel door de overheid vervroegd zou worden opgeheven). Het gaat dus om een tijdelijk stelsel, maar dit verhindert ondernemingen niet om voor onbepaalde duur een structureel kader rond telewerk uit te werken.

Vorm

De nieuwe regels en vastgelegde afspraken kunnen verduidelijkt worden in:

 • een cao op niveau van de onderneming;
 • het arbeidsreglement;
 • een individuele overeenkomst;
 • een telewerkpolicy.

U moet de regels met betrekking tot het sociaal overleg steeds respecteren.

Wat houdt de nieuwe cao precies in?

Een telewerker moet dezelfde rechten en plichten genieten op het vlak van arbeidsvoorwaarden dan deze die toegepast worden wanneer hij in de onderneming zelf zou werken.

De vast te leggen afspraken of akkoorden moeten betrekking hebben op:

 • het door de werkgever ter beschikking stellen van de nodige apparatuur voor het telewerk, inclusief technische ondersteuning
 • mogelijke vergoedingen als de werknemer zijn eigen apparatuur gebruikt, aangevuld met een vergoeding voor bijkomende verbindingskosten
 • arbeidsduur en werkroosters: in principe organiseert de telewerker zijn werk binnen de arbeidsduur die normaal geldt binnen de onderneming
 • regels op het vlak van (on)bereikbaarheid van de telewerker
 • controle door de werkgever op de uitvoering van het werk en de te behalen resultaten in het kader van telewerk. Deze controle moet ‘gepast en proportioneel’ zijn, waarbij u de werknemer moet informeren over de wijze waarop deze controle gebeurt.

Welzijn op het werk

Cao nr. 149 besteedt een afzonderlijk hoofdstuk aan de verplichtingen van de werkgever voor een specifiek welzijnsbeleid in verband met telewerk.

Zo moet u als werkgever uw telewerker voldoende informatie en richtlijnen geven - gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse - over de preventiemaatregelen met betrekking tot de aanpassing van de werkpost, beeldschermgebruik en de ondersteuning die voorzien wordt op het vlak van informatica. U moet hem of haar ook de contactgegevens bezorgen voor eventuele (psychosociale) ondersteuning (leidinggevende, preventieadviseur, vertrouwenspersoon,…).

Besteed bij telewerk ook aandacht aan welzijn op het werk!

Op psychosociaal vlak moet u er als werkgever over waken dat de sociale contacten tussen telewerkers en collega’s in de onderneming behouden blijven, zodat isolement voorkomen wordt.

Ons kantoor kan u ondersteunen bij het opstellen van een telewerkpolicy en/of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst in het kader van ‘aanbevolen of verplicht telewerk als maatregel tegen Covid-19’. Ook voor een aanpassing van uw arbeidsreglement kan u rekenen op onze consultants.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.