Eindejaar: wat met de vakantiedagen?

Vakartikels

Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Veel werkgevers stellen vast dat heel wat werknemers nog een behoorlijk aantal vakantiedagen moeten opnemen voor het jaareinde. Ze krijgen van werknemers (ook) vaak de vraag voorgeschoteld of deze vakantiedagen kunnen overgedragen worden naar 2022.

Geen overdracht mogelijk

Het antwoord op deze vraag is duidelijk: er is geen overdracht van vakantiedagen mogelijk naar het volgende jaar. De regelgeving met betrekking tot jaarlijkse vakantie bepaalt dat werknemers alle vakantiedagen voor 31 december van het vakantiejaar moeten opnemen. 

Voor extra vakantiedagen, vastgelegd binnen de sector of op ondernemingsniveau, is een overdracht soms wel mogelijk.

Een werknemer is verplicht zijn jaarlijkse vakantiedagen op te nemen. Hij kan dus geen afstand doen van de vakantiedagen waarop hij recht heeft. Als werkgever moet u er op toezien dat de werknemers voor het einde van het jaar effectief hun vakantie opnemen. U moet hiervoor alle nodige inspanningen leveren en dit eventueel ook kunnen aantonen.

Wij raden u dan ook aan uw werknemers (bij voorkeur schriftelijk) te informeren over het feit dat ze nog wettelijke vakantiedagen moeten opnemen, met de vraag om de resterende vakantiedagen in te plannen. Daardoor vermijdt u als werkgever niet alleen mogelijke sancties (zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek), maar ook vakantiegeld te moeten betalen voor niet-opgenomen dagen aan bedienden.

Laat uw werknemers voor het einde van het jaar hun vakantiedagen opnemen

Wat als een werknemer de resterende vakantiedagen niet kan opnemen?

Het kan gebeuren dat een werknemer door overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn vakantie onmogelijk voor het einde van het jaar kan opnemen (bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, moederschapsrust,…). Ook in dat geval zullen de wettelijke vakantiedagen niet overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar. Als werkgever moet u dan uiterlijk op 31 december het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen aan de bedienden. Voor arbeiders zijn de niet-opgenomen vakantiedagen gedekt door de vakantiecheque die ze hebben ontvangen via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Aandachtspunt: het feit dat u beroep zou hebben gedaan op de “vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona”, belet niet dat toch alle vakantiedagen moeten opgenomen zijn! Er kan immers geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid worden uitbetaald voor het saldo van niet-opgenomen vakantiedagen.

Wat met resterende vakantiedagen?

Extralegale verlofdagen en ADV-dagen?

Extralegale verlofdagen (gekoppeld aan de functie, anciënniteitsverlof,...) en ADV-dagen moeten in principe altijd in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer opgenomen worden.

Voor het opnemen van extralegale verlofdagen moet u zich bovendien baseren op de bepalingen die daarin voorzien, hetzij op sectorniveau (Paritair comité), hetzij op ondernemingsniveau.
ADV-dagen (Arbeidsduurvermindering) moeten voor het einde van het jaar opgenomen worden om op die manier de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te garanderen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.