Eindejaarstips 2021: personenbelasting

Vakartikels

Het einde van 2021 is bijna in zicht. Volgend jaar (aanslagjaar 2022) ontvangt u uw belastingbrief die betrekking heeft op uw inkomsten van 2021. Wat kan u nu nog doen om uw personenbelasting te optimaliseren? We zetten voor u enkele tips op een rijtje. 

Pensioensparen

Pensioensparen is wellicht een van de meest gekende fiscale stimulansen. Via deze pijler kan u bovenop uw wettelijk pensioen een aanvullend pensioen opbouwen. Hierbij geniet u, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering in de personenbelasting. 

  • Ofwel stort u maximaal een bedrag van 990,00 EUR per belastingplichtige, wat u recht geeft op een belastingvermindering van 30% van het betaalde bedrag (maximum 297,00 EUR).
  • Ofwel hebt u de mogelijkheid om een hoger bedrag te storten, tot maximum 1.270,00 EUR. In dat geval geniet u een belastingvermindering van 25% van het betaalde bedrag (maximum 317,50 EUR).   

Merk op dat deze bedragen steeds maximumbedragen zijn. U hebt dus geen recht op een belastingvermindering voor de som boven de hierboven opgesomde grenzen. 

Dienstencheques

Betalingen voor dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering. Let wel: dit is een gewestelijke materie, wat betekent dat er verschillen zijn per gewest. 

  • In Vlaanderen bedraagt de belastingvermindering 20% op een maximumbedrag aan cheques van 1.530,00 EUR per belastingplichtige. Dit geeft u een belastingvoordeel van maximaal 306,00 EUR. 
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt u recht op een belastingvermindering van 15% op een maximum van 1.530,00 EUR per belastingplichtige. Het belastingvoordeel bedraagt in dit geval maximaal 229,50 EUR. 

Merk op dat gehuwden of wettelijk samenwonende partners beide kunnen genieten van dit fiscale voordeel. Daarom raden wij ten sterkste aan om de dienstencheques op beide namen aan te kopen wanneer op jaarbasis de grens van 1.530 EUR wordt overschreden. 
 

Langetermijnsparen

Het federale langetermijnsparen voor levensverzekeringsproducten (tak 21 of tak 23) geeft recht op een belastingvermindering van 30% op een maximaal bedrag van 2.350,00 EUR per belastingplichtige. Dit levert een belastingvoordeel op van maximaal 705,00 EUR per belastingplichtige.

Deze belastingvermindering zit wel in eenzelfde fiscale korf als de federale belastingverminderingen van hypothecaire leningen. Dit betekent dat het belastingvoordeel voor levensverzekeringen in bepaalde gevallen niet (volledig) zal kunnen worden benut omwille van een samenloop met een hypothecaire lening.

Giften

Giften die u in 2021 doet aan een erkende instelling (met een minimum van 40,00 EUR aan eenzelfde instelling), geven recht op een belastingvermindering van 45%. 

In principe moet u giften in geld doen. In specifieke gevallen geven giften in natura of in de vorm van kunstwerken ook recht op een belastingvermindering.  Het absolute maximumbedrag van de giften die recht geven op een belastingvermindering is 392.200,00 EUR of 10% van het totale netto-inkomen.

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

Als zelfstandige kan u een extrawettelijk pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). De bijdragen voor het VAPZ kan u als socialezekerheidsbijdragen aftrekken van uw beroepsinkomen. Met andere woorden: deze kosten zijn volledig aftrekbaar.

  • Als zelfstandige kan u een gewone VAPZ aangaan, met een maximale premie van 8,17% van het netto belastbaar inkomen, met een absoluut maximum van 3.302,77 EUR. 
  • U kan ook een sociale pensioenovereenkomst aangaan, met een maximale premie van 9,4% van het netto belastbaar inkomen, met een absoluut maximum van 3.800,01 EUR. 
  • Daarnaast kan u als zelfstandige ook een extra pensioen opbouwen in de tweede pensioenpijler via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Deze pensioenopbouw is gericht op zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken). Met het POZ kan u een aanvullend pensioen opbouwen, waarbij u een belastingvermindering van 30% geniet op de gestorte premies (weliswaar binnen de 80%-grens).  

Tax shelter start-up en/of scale-up

Als u investeert in nieuwe aandelen van startende ondernemingen (start-ups), kan u een belastingvermindering genieten van 30% (in het geval van een kleine vennootschap) of 45% (in het geval van een microvennootschap) van het geïnvesteerde bedrag. 

Wanneer u investeert in kleine groeibedrijven (scale-ups), hebt u recht op een belastingvermindering van 25% van het geïnvesteerde bedrag. 

Het maximumbedrag van de investering per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige bedraagt 100.000,00 EUR. Dit is de globale limiet voor de tax shelter start-up en scale-up samen. 

Investeren in erkende ontwikkelingsfondsen

Wanneer u inschrijft op aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, kan u genieten van een belastingvermindering van 5% van de tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk gedane uitgaven. Hierbij geldt een minimuminvestering van 390,00 EUR. Ontwikkelingsfondsen zijn financiële middelen die organisaties in de vorm van kredieten ter beschikking stellen van microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. 

De belastingvermindering bedraagt maximaal 330,00 EUR. U kan bijgevolg voor maximum 6.600,00 EUR investeren. Er geldt ook een minimum aan investeringsbedrag van 390,00 EUR. 

Rechtsbijstandsverzekering

Betaalde premies voor specifieke rechtsbijstandsverzekeringen geven u recht op een belastingvermindering van 40% van het aangegeven bedrag. U kan maximaal 310,00 EUR aangeven voor betaalde premies. Dit levert u een belastingvermindering op van maximaal 124,00 EUR. 

Vlaams vriendenaandeel (ook gekend als winwinkapitaal)

Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u via het vriendenaandeel tot 75.000,00 EUR investeren in een Vlaamse kmo (van vrienden of familie). Hierbij gaat het om een inbreng in geld ter verkrijging van nieuwe aandelen van de vennootschap. U krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,50% op het gestorte bedrag, en dit voor een periode van maximaal 5 jaar.  

Het vriendenaandeel kan worden gecombineerd met de Vlaamse winwinlening (zie infra), tot een globaal maximum van 75.000,00 EUR. 

Vlaamse winwinlening

Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u met de winwinlening geld lenen aan een in Vlaanderen gevestigde kmo, en dit tot een bedrag van 75.000,00 EUR (maximum bedrag voor winwinlening en winwinkapitaal samen). Hiervoor krijgt u als kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van 2,50% op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Daarnaast kan u eventueel ook recht hebben op een eenmalig belastingkrediet van 30% (of 40% voor contracten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021) wanneer een (gedeelte van) de winwinlening niet wordt terugbetaald. 

Brusselse Proxi-lening

Als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan u een proxilening toekennen aan een kmo met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dit geeft u recht op een jaarlijks belastingkrediet van 4% voor de eerste drie jaren en 2,5% voor de resterende looptijd van de lening. De looptijd van de lening bedraagt 5 of 8 jaar. Het belastingkrediet wordt berekend op het gemiddelde jaarsaldo van de uitstaande leningen.

De voorwaarden in het kader van bedragen zijn investeringen van maximaal:

  • 50.000,00 EUR per proxilening per jaar
  • 200.000,00 EUR in totaal voor alle proxileningen samen

Rekening houdend met de crisis worden deze limieten voor 2020 en 2021 verhoogd naar 75.000,00 EUR en 300.000,00 EUR.

U hebt eventueel ook recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% op het definitief verloren gegane bedrag van de lening wanneer de kredietnemer de lening niet terugbetaalt. 

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.