Fiscale gunstregeling voor overdracht van familiale onderneming of vennootschap

Vakartikels

Wist u dat deze regeling in het Vlaamse Gewest bestaat?

In het Vlaamse Gewest bestaat een fiscale gunstregeling voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Het is de bedoeling om Vlaamse ondernemers aan te zetten gedurende hun leven te zorgen voor een passende bedrijfsopvolging. Een familiale vennootschap overdragen bij leven kan aan 0%. Bij vererving is een verlaagd tarief van 3% of 7% van toepassing. De voorwaarden bij schenking en vererving werden gelijkgesteld.

Schenking van familiale vennootschap mogelijk aan 0%

De overheid wil ondernemers aanzetten om tijdens hun leven te zorgen voor een passende bedrijfsopvolging.
Een familiale vennootschap overdragen bij leven kan aan 0%. Wordt deze niet bij leven overgedragen maar vererfd, dan is een verlaagd tarief van 3% in rechte lijn (of 7% voor anderen) van toepassing.

De voorwaarden in de schenkbelasting en in de erfbelasting werden gelijkgesteld.

  1. Er moet voldaan zijn aan de participatievoorwaarde. Dit betekent dat de schenker of erflater, samen met zijn familie, aandelen in volle eigendom moet bezitten die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen (of 30% in geval van één of twee aandeelhouders, en samen respectievelijk 70% of 90%). Hierbij moet sinds de hervorming van het vennootschapsrecht rekening worden gehouden met het feit dat 1 aandeel meerdere stemmen kan vertegenwoordigen.
     
  2. Er moet voldaan zijn aan de activiteitsvoorwaarde. De onderneming moet met andere woorden een reële economische activiteit (een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit of vrij beroep) uitoefenen en moet tenminste drie jaar na de schenking zonder onderbreking een economische activiteit verder zetten. Gedurende drie jaar vanaf de datum van authentieke schenkingsakte mag bovendien niet worden overgaan tot een kapitaalvermindering. Voor vennootschappen waarvoor door de recente hervorming van het vennootschapsrecht het begrip ‘kapitaal’ werd afgeschaft betekent dit dat het eigen vermogen niet mag dalen door uitkeringen of terugbetalingen). Een te groot aandeel van de onroerende goederen in het geheel van de activa en/of te weinig personeelskosten kunnen ervoor zorgen dat een vennootschap niet voldoet aan deze voorwaarde.
     
  3. Een holding kan ook geheel of gedeeltelijk kwalificeren als familiale vennootschap, wanneer zij zelf geen reële economische activiteit uitoefent (‘passieve holding’) maar toch minstens 30% van de aandelen aanhoudt van minstens één directe dochtervennootschap die aan de voorgaande voorwaarden beantwoordt en haar werkelijke leiding heeft in de EER.
     
  4. De overdracht moet geformaliseerd worden door een geregistreerde authentieke akte. Er kan bij de Vlaamse Belastingdienst een “test-attest” aangevraagd worden om zekerheid te bekomen. Dit is echter geen garantie, er moet immers aan de voorwaarden voldaan zijn vanaf het moment van schenking tot drie jaar na de schenkingsakte.

Wat indien uw vennootschap geen familiale vennootschap is?

Is uw vennootschap geen familiale vennootschap dan kan deze in België geschonken worden aan 3%. Deze kan op vandaag ook nog steeds aan 0% geschonken worden voor Nederlandse notaris, op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na schenking (mogelijks wordt aan deze termijn binnenkort gesleuteld).

Bij een overlijden van de schenker binnen de drie jaar na schenking worden de geschonken goederen geacht deel uit te maken van de nalatenschap en zijn erfbelastingen verschuldigd (van 3% tot 27%, in rechte lijn, afhankelijk van de omvang van het roerend vermogen en het aantal erfgenamen). Deze tarieven zijn ook van toepassing wanneer u bij leven geen planning heeft gedaan.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw dossierbeheerder of Natalie Meersman, Partner / Erkend boekhouder - Fiscalist van het Team Vermogens- en successieplanning.