Flitscontroles op telewerk in dienstensector

Vakartikels

In januari 2021 werden reeds flitscontroles uitgevoerd door de arbeidsinspectie op de naleving van het verplichte telewerk in de dienstensector. Deze maatregel werd nu met één maand verlengd zodat er ook in de maand februari 2021 bijkomende controles zullen zijn in deze sector. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft dit ook bevestigd op zijn website. Er wordt immers vastgesteld dat de drukte op de weg nog niet echt is afgenomen…

Telewerk verplicht

Sinds 2 november 2020 is telewerken opnieuw verplicht voor alle werkgevers en hun werknemers in zowel essentiële als niet-essentiële bedrijven (Ministerieel Besluit van 1 november 2020). Ondernemingen kunnen geen ‘terugkeermomenten’ meer organiseren.

Enkel wanneer telewerk onmogelijk is omdat de aanwezigheid op het werk noodzakelijk is omwille van de aard van de functie of om de continuïteit van de onderneming of de dienstverlening te verzekeren, bestaat er een uitzondering.

Men spreekt dan van de zogenaamde ‘kritische functies’. Het is aan de werkgever om te bepalen welke functies ‘kritische functies’ zijn. De werkgever kan daarvoor gebruik maken van een ‘beslissingsboom’ die gepubliceerd is op de website van de FOD WASO.

Indien telewerk om deze redenen niet wordt toegepast, moeten de passende preventiemaatregelen worden genomen. Er wordt strikt op gecontroleerd.
De werkgever kan terugvallen op de veiligheidsregels opgenomen in de ‘Generieke Gids’ van de FOD WASO om het werk op een veilige manier te organiseren binnen de onderneming.

Elke werknemer die niet kan telewerken dient over een attest te beschikken van zijn werkgever. Dit attest moet kunnen voorgelegd worden bij een controle door de inspecteurs. Ons kantoor kan u een ontwerp van attest ter beschikking stellen. 

De SIOD stelt een checklist ter beschikking die u als werkgever een idee geeft van wat een inspecteur zoal kan vragen bij een controle op de werkvloer. De checklist omvat bepalingen met betrekking tot social distancing, handhygiëne, ventilatie, contact met derden, telewerk,…
Bijkomend kan een inspecteur ook nog het register van buitenlandse werknemers opvragen en het Passenger Locator Form.
 

Risico voor de werkgever

De eerste aangekondigde controles hadden vooral een informatief en preventief karakter.  Niet elke overtreding leidt onmiddellijk tot een boete, maar we merken steeds meer dat de inspectiediensten zware inbreuken verbaliseren. En in dat geval kunnen de boetes behoorlijk hoog oplopen (sanctie van niveau 2 volgens het sociaal strafwetboek).

Administratieve geldboete Strafrechtelijke geldboete
25 – 250 EUR
Inclusief opdeciemen :
200-2.000 EUR
 
50 – 500 EUR
Inclusief opdeciemen :
400-4.000 EUR
 
Te vermenigvuldigen met het aantal werknemers voor wie
de inbreuk wordt vastgesteld!

 

Uitwerken telewerk-beleid

Tot heden kende onze regelgeving twee vormen van telewerk: structureel telewerk (geregeld door CAO nr. 85) en het occasioneel telewerk (geregeld in de ‘Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk’).

Nu telewerk door de overheid ‘sterk aanbevolen’ of ‘verplicht’ wordt is daar een nieuwe vorm van telewerk bijgekomen. De Nationale Arbeidsraad heeft op 26/1/2021 een CAO gesloten die een reglementair kader creëert voor “door de overheid aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis”
De bepalingen van deze CAO zijn enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen eigen regeling hadden uitgewerkt voor structureel of occasioneel telewerk. Het betekent dat u als onderneming concrete afspraken moet maken over onder andere het ter beschikking stellen van materiaal en mogelijk het toekennen van vergoedingen aan de telewerkers.

De telewerkers dienen ook geïnformeerd te worden over de specifieke preventiemaatregelen die de werkgever heeft genomen in het kader van het telewerk. De bepalingen gelden tot 31/12/2021.
Bedrijven die reeds vóór 1 januari 2021 een beleid uitgewerkt hadden, moeten geen verdere stappen ondernemen.

De experts van onze dienst HR Consultancy Services kunnen u ondersteunen om deze afspraken vast te leggen in uw arbeidsreglement, in een specifieke telewerk-policy of in een individueel akkoord met uw werknemer(s).
 

Werkbaarheidscheque: ook voor thuiswerk

De werkbaarheidscheque is een Vlaamse maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Door de coronacrisis heeft de Vlaamse Minister van Werk in samenspraak met de sociale partners recent beslist om het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques te verruimen. Het is immers cruciaal dat iedereen opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. Zo kan u de werkbaarheidscheques nu ook inzetten om u te ondersteunen in het uitwerken van uw telewerk-policy. Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per onderneming.
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.