Het is weer die tijd van het jaar… uw aangifte in de personenbelasting komt eraan!

Vakartikels

Binnenkort is het weer zover: u moet uw aangifte in de personenbelasting voor inkomstenjaar 2021 indienen. Wilt u enkele handige tips om deze aangifte zo optimaal mogelijk in te vullen?  

Vervroegde deadline voor mandatarissen

De deadline voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting is afhankelijk van de manier hoe u de aangifte indient.

  • Doet u dit via het papieren formulier? Dan heeft u tijd tot 30 juni 2022.
  • Elektronisch (via Tax-on-Web) kan u de aangifte indienen of wijzigen tot 15 juli 2022.
  • Doet u echter beroep op een mandataris, dan heeft hij of zij tijd tot 30 september 2022 om uw aangifte in te dienen. Opgelet: wanneer het om een voorstel van vereenvoudigde aangifte gaat, moet uw mandataris ook de deadline van 15 juli 2022 respecteren. 

Merk op dat de deadline voor mandatarissen heel wat vroeger eindigt in vergelijking met vorige jaren. Op die manier wil de fiscale administratie terugbetalingen sneller laten verlopen en meer tijd geven aan belastingplichtigen die een bijkomende belasting moeten betalen. 

De aangiftedeadline voor mandatarissen is heel wat vroeger in vergelijking met vorige aanslagjaren. 

Personen ten laste

Tot vorig jaar kon u een ouder, grootouder, overgrootouder of boer/zus van 65 jaar of ouder fiscaal ten laste nemen. Vanaf dit jaar (inkomstenjaar 2021) kan dit enkel nog voor zorgbehoevende  ouders, grootouders,… van 65 jaar of ouder. Zorgbehoevend houdt in: een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten.

Door deze maatregel geniet u een verhoogde belastingvrije som van 4.940 EUR (bedrag voor inkomstenjaar 2021). Deze voorwaarden worden nu mee opgenomen in het formulier (code 1027/2027 en 1029/2029). 

Er is wel een overgangsperiode voorzien voor personen die vorig jaar ook reeds als ten laste werden opgenomen.

Buitenlandse onroerende goederen

Naar aanleiding van de wetswijziging van 17/02/2021 op vlak van de belastbaarheid van in het buitenland gelegen onroerende goederen, werd het aangifteformulier aangepast. Zo heeft de Administratie Opmetingen en Waarderingen aan in het buitenland gelegen onroerende goederen een kadastraal inkomen toegekend. Voortaan zal dit kadastraal inkomen aangegeven moeten worden, en dus niet langer de brutohuur(waarde). De codes 1123/2123 tot 1136/2136 zijn immers geschrapt uit het formulier. 

U zal het kadastraal inkomen van uw onroerend goed gelegen in het buitenland moeten aangeven in de codes zoals deze bestaan voor onroerende goederen gelegen in België. Onderaan kan u dan de vrijstelling aanvragen, afhankelijk of het gaat om een onroerend goed gelegen in een land met dubbelbelastingverdrag (vrijstelling onder progressievoorbehoud) of zonder verdrag (waarbij de inkomsten voor 50% worden vrijgesteld). 

Onder deze nieuwe wetgeving zal het niet meer mogelijk zijn om de buitenlandse betaalde belasting af te trekken, omdat het kadastrale inkomen een netto-inkomen is. Dit betekent dat alle mogelijke kosten, inclusief buitenlandse belasting, reeds zijn afgetrokken. 
 

Covid-19 maatregelen

Naar aanleiding van de coronacrisis en bijhorende maatregelen, werd de aangifte in de personenbelasting aangevuld met verschillende nieuwe codes. 

Overuren

Zo werden de codes 1310/2310 en 1311/2311 toegevoegd voor de voor vrijstelling in aanmerking komende  bezoldigingen voor vrijwillige overuren in cruciale sectoren in de strijd tegen de Covid-19-pandemie in de eerste helft van 2021, en voor vrijwillige overuren in het kader van de relance in de tweede helft van 2021. De ontvangen bezoldiging wordt vrijgesteld van belasting, maar de overuren moet u  ter controle aangeven. 

Ook de rubriek met betrekking tot overuren die recht geven op een overwerktoeslag, is aangepast. De reden hiervoor is dat de grens van 130 overuren in de tweede helft van 2021 werd opgetrokken naar 180. Omdat deze nieuwe grens enkel van toepassing is op overuren na 1 juli 2021, moet u in de aangifte een onderscheid maken op basis van het moment waarop de overuren worden gepresteerd. 

Eenmalige coronapremie zelfstandigen

Zelfstandigen die minstens zes maanden een corona-overbruggingsrecht genoten, ontvingen  een premie van 589,81 EUR bruto. Deze premie is belastbaar aan 16,5% en moet aangegeven worden in code 1309/2309 van de aangifte. Op die manier houden de zelfstandigen 500 EUR over, wat overeenkomt met de coronacheque die werknemers hebben ontvangen.

Kwijtschelding van huur

Bent u een verhuurder die de huur voor de maanden maart, april en/of mei of voor de maanden juni, juli, augustus en/of september volledig of gedeeltelijk (minstens 40%) heeft kwijtgescholden? Dan heeft u recht op een belastingvermindering van 30% van de kwijtgescholden huur, met een maximum van 5.000 EUR per maand en per huurovereenkomst en maximum 45.000 EUR per verhuurder. U kan het bedrag van de kwijtgescholden huur in de nieuwe codes 1363/2363 en 1364/2364 vermelden. 

De huur moet formeel zijn kwijtgescholden. Dit betekent concreet dat de kwijtschelding verplicht moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder die uiterlijk 15 juli 2021 of 15 november 2021 moet bezorgd zijn aan de bevoegde dienst binnen de administratie. De FOD Financiën publiceerde in dit kader een modelovereenkomst op haar website. 

Corona tax shelter

Deed u betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk zagen dalen door de Covid-19-pandemie? Dan heeft u recht op een belastingvermindering van 20% van de investering in aandelen die u deed in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021 (code 1346/2346). De belastingvermindering wordt toegekend op een maximale investering van 100.000 EUR.

Laadstations

Vanaf inkomstenjaar 2021 geldt een nieuwe belastingvermindering voor uitgaven voor de aankoop, plaatsing en keuring van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning (code 1365/2365). De belastingvermindering bedraagt 45% op een maximumbedrag van 1.500 EUR. 

Vanaf inkomstenjaar 2021 geldt een nieuwe belastingvermindering voor uitgaven
in het kader van laadstations voor elektrische wagens

Vlaams Vriendenaandeel

In het Vlaams gewest wordt een nieuw belastingkrediet ingevoerd voor investeringen in nieuwe aandelen van Vlaamse kmo’s: het Vlaams Vriendenaandeel (of winwin-kapitaal).

Natuurlijke personen genieten een belastingkrediet van 2,5% als ze met een inbreng in geld nieuwe aandelen op naam verwerven van een in aanmerking komende kmo-vennootschap. Als voorwaarde geldt wel dat deze aandelen uitgegeven zijn in het kader van een kapitaalverhoging of een uitgifte van nieuwe aandelen.

Het belastingkrediet wordt toegekend op een maximale investering van 75.000 EUR (die gespreid kan worden over verschillende kmo’s) gedurende maximum 5 jaar. U moet het volgestort bedrag in Vriendenaandelen vermelden in de code 1376/2376 in uw aangifte. 

Onbelast bijverdienen wordt laag belast (deeleconomie)

Inkomsten uit verenigingswerk mag u voortaan niet meer samen aangeven met inkomsten uit de deeleconomie. Hier moet u vanaf nu rekening houden met twee afzonderlijke codes. 

Voor inkomsten uit deeleconomie moet het erkende platform een bedrijfsvoorheffing van 10,7% inhouden, wat u ook kan opnemen in uw aangifte. 

Aanpassing tax-on-web

In het jaar van scheiding worden gehuwden nog steeds gemeenschappelijk belast (gemeenschappelijke aanslag). Zij kunnen echter afzonderlijk aangifte doen, waarbij de administratie nadien beide aangiftes samenvoegt. Tot vandaag was deze afzonderlijke aangifte enkel mogelijk op papier. Vanaf dit jaar kunt u dergelijke afzonderlijke aangifte ook indienen via tax-on-web.

In tax-on-web vindt u vanaf nu een tool die het voor de belastingplichtige mogelijk maken om na te gaan of een persoon al dan niet ten laste is. Een persoon kan enkel ten laste zijn als zijn bestaansmiddelen onder een bepaalde grens blijven. Dit is een ingewikkelde berekening, waarvoor nu een hulpsysteem bestaat in tax-on-web.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.