HR-weetjes - februari 2023

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

1. Wijziging gewaarborgd loon bij ziekte werknemer in kader van progressieve werkhervatting

De wet van 30.10.2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (B.S. 18.11.2022) bracht met ingang van 28.11.2022 een wijziging aan in de regelgeving van gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting.

 • Tot en met 27.11.2022 was u als werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd als uw werknemer in gedeeltelijke werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt werd. De werknemer ontving een tussenkomst van de mutualiteit voor de volledige uren.
 • Vanaf 28.11.2022 wordt deze volledige tussenkomst van de mutualiteit beperkt tot de eerste 20 weken van de progressieve werkhervatting. Als uw werknemer na een periode van 20 weken progressieve werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt wordt, moet u wel opnieuw gewaarborgd loon betalen, en dit volgens het nieuwe gedeeltelijke arbeidsregime overeenkomstig de progressieve werkhervatting (cfr. het aantal uren dat de werknemer terug aan het werk zou zijn geweest). De mutualiteit komt nog steeds tussen voor de resterende (ziekte-)uren.

Valt een deel van de periode van gewaarborgd loon zowel voor als na de eerste 20 weken na aanvang van de progressieve werkhervatting? Dan moet u enkel het saldo van het gewaarborgd loon betalen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid na de eerste 20 weken.

De periode van 20 weken begint niet opnieuw te lopen bij een hernieuwing, verlenging of wijziging van aantal uren tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting. Deze regel is zowel van toepassing wanneer een werknemer het werk gedeeltelijk hervat bij zijn oorspronkelijke werkgever, als bij een werkhervatting bij een andere werkgever.

Conclusie vanaf 28.11.2022:

 • Volledige ziekte in eerste 20 weken progressieve werkhervatting: geen gewaarborgd loon verschuldigd door werkgever (tussenkomst mutualiteit voor alle uren);
 • Volledige ziekte na eerste 20 weken progressieve werkhervatting: gewaarborgd loon door werkgever cfr. arbeidsregime progressieve werkhervatting en tussenkomst mutualiteit voor resterende uren.
   

2. Kilometervergoeding met eigen wagen eerste kwartaal 2023

Sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen (de zogenaamde autovergoeding) elk kwartaal aangepast. 
Voor de periode van 01.01.2023 tot 31.03.2023 (Q1/2023) wordt deze kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4259/km. Voor Q4/2022 bedroeg deze vergoeding € 0,4201/km.
 

3. Fietsvergoeding verplicht vanaf mei 2023

De werknemers uit de privésector die zich met de fiets naar het werk verplaatsen, maar daarvoor nog geen vergoeding ontvangen, zullen die vanaf 1 mei 2023 wel krijgen. De sociale partners hebben daarover cao nr. 164 afgesloten. Het gaat om een "aanvullende" collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld voor die sectoren of ondernemingen waar een fietsvergoeding nog niet werd ingevoerd. Bestaande cao's blijven geldig, ook als het bedrag lager is dan de € 0,27 per afgelegde kilometer van de nieuwe cao.

Toekenningsvoorwaarden 

CAO nr. 164 regelt de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding:

 • Er wordt een bedrag van € 0,27 per kilometer voorzien. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Als er op sectoraal of ondernemingsniveau een lager bedrag wordt voorzien, blijft dat lagere bedrag van toepassing.
 • De vergoeding wordt voor maximaal 40 kilometer per dag toegekend (20 km per enkel traject).
 • De werknemer moet de fiets regelmatig gebruiken voor woon-werkverplaatsingen (bijvoorbeeld tenminste éénmaal per week). 

Voor de bepaling van het tegemoetkomingsbedrag moet uw werknemer een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen, waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, en het betrokken aantal dagen in die maand dat hij met de fiets naar het werk komt.

Het bedrag van € 0,27 is hetzelfde als het maximumbedrag dat in 2023 fiscaal en sociaal wordt vrijgesteld. De fietsvergoeding is volledig aftrekbaar als beroepskost. 

Deze cao treedt vanaf 1 mei 2023 in werking, met een evaluatie in 2024.
 

4. Sociale flitscontroles 2023

In 2023 zullen de sociale inspectiediensten verder aangekondigde controles uitvoeren. 
 
Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze worden vooraf op de website van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) gepubliceerd.
 
In 2023 staan de volgende 'sociale flitscontroles' op de planning:

 • april: bouwsector (inclusief elektrotechniek en metaal);
 • juni: horeca;
 • augustus: schoonmaaksector;
 • oktober: groene sectoren;
 • december: vleessector.

Bent u als werkgever in een van deze sectoren actief? Hou er dan rekening mee dat u tijdens deze maanden gecontroleerd kan worden. Opgelet: ook onaangekondigde controles zijn uiteraard nog steeds mogelijk!

Hebt u nood aan extra begeleiding hierbij? Baker Tilly helpt u na te gaan of u nog in regel bent met de arbeids- en loonvoorwaarden en of het arbeidsreglement van uw onderneming nog aangepast is aan de actuele regelgeving.
 

5. Loonbonus cao nr. 90: vereenvoudiging

Als werkgever kunt u een loonbonus aan uw werknemers toekennen, waarmee u hen beloont voor het behalen van vooraf vastgestelde, objectieve en collectieve doelstellingen. U moet dit bonusplan invoeren met een cao of een toetredingsakte en -plan. Daarvoor moet u onder andere de spelregels van cao nr. 90 volgen.

De loonbonus geniet een sociaal en fiscaal voordelige behandeling. Het grensbedrag voor de voordelige sociale behandeling bedraagt € 3.948 in 2023. Het grensbedrag voor de fiscale vrijstelling bedraagt € 3.434.

Bij de invoering van het bonusplan kunnen werknemers steeds opmerkingen formuleren over de toetredingsakte en plan tot invoering.

Sinds dit jaar wordt de invoeringsprocedure gewijzigd. Voor de wijziging moest u als werkgever steeds het opmerkingenregister versturen naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Voortaan moet u enkel een opmerkingenregister enkel versturen als werknemers effectief opmerkingen maakten.
 
U moet als werkgever wel nog steeds in de toetredingsakte verklaren dat er al dan niet opmerkingen werden geformuleerd.

6. Vlaams opleidingsverlof/educatief verlof: loongrens 2023

De werknemer die van het werk afwezig blijft in het kader van Vlaams opleidingsverlof/educatief verlof, heeft recht op de betaling van zijn normaal loon op de gewone tijdstippen. Dit loon is echter begrensd tot een bepaald bedrag (al kunt u als werkgever wel steeds zelf beslissen om dit loonplafond niet toe te passen).
Dit grensbedrag wordt in principe jaarlijks vastgesteld.
Vanaf 2022 is dit bedrag vastgesteld op:

 • € 3.170 voor de periode van 1 september 2022 tot 31 december 2022;
 • € 3.364 voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2023.

7. Compensatie stijging loonkost door inflatie

Verlaging RSZ-bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2023

De korting bedraagt 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen voor alle werknemers samen.

Definitie van de nettowerkgeversbijdrage waarop de RSZ-korting wordt berekend:
Basis werkgeversbijdragen sociale zekerheid, inclusief de loonmatigingsbijdrage, minus de structurele vermindering en de RSZ-kortingen voor de doelgroepen (bv. doelgroep eerste aanwervingen).

Voorbeeld: een werkgever die in een kwartaal een totaal van 40.000 euro aan brutolonen opgeeft en op dit totaal 10.000 euro aan basiswerkgeversbijdragen sociale zekerheid (25%) verschuldigd is en geen RSZ-kortingen geniet, geniet een vermindering van 707 euro (= 7,07% op 10.000 euro). Deze bijdragevermindering zal automatisch toegepast worden voor de werkgevers die hiervoor in aanmerking komen.

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen derde en vierde kwartaal 2023

Voor het derde en het vierde kwartaal 2023 is uitstel van betaling mogelijk, ook voor wat betreft de 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen.

U zal als werkgever dit uitstel van betaling zelf moeten aanvragen. Dit verloopt niet automatisch. Het is momenteel nog onduidelijk hoe deze procedure zal verlopen.Het uitstel wordt toegestaan tot 2025 (in vier gelijke delen te betalen, tegelijk met de bijdragen voor het jaar 2025).
 

8. Aanpassingen arbeidsreglement

De voorbije maanden passeerden heel wat nieuwigheden in de wetgeving de revue. We verwijzen hierbij onder meer naar de arbeidsdeal, de informatieplicht over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, het wegvallen van de verplichting om een ziektebriefje bij één dag ziekte te voorzien, enzovoort.

Enkele van deze nieuwigheden hebben een impact op uw arbeidsreglement.

9. Jaarverslag Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

De preventieadviseur van de IDPBW moet jaarlijks een verslag opmaken over de werking van deze dienst. Daarin worden onder andere statistische gebeurtenissen opgenomen (gegevens over arbeidsongevallen), maatregelen in het kader van het welzijnsbeleid op het werk, enzovoort…

Dit jaarverslag moet uiterlijk 1 april 2023 opgemaakt worden en ter beschikking gehouden worden van de sociale inspectie.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, Payroll & HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.