HR-weetjes – januari 2023

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

600 uren studentenarbeid in 2023 en 2024

In het KB van 19.12.2022 (BS 27.12.2022) werd de uitbreiding van het studentencontingent gepubliceerd.

In 2023 en 2024 wordt het jaarplafond voor studentenarbeid opgetrokken van 475 tot 600 uren per jaar. Deze uitbreiding geldt voor alle sectoren. Studenten kunnen dus maximaal 600 uren per jaar werken aan verminderde solidariteitsbijdragen. Met deze maatregel wil de overheid het personeelstekort aanpakken en de tewerkstelling van studenten stimuleren. In 2024 volgt een evaluatie. Het is dus nog onzeker of het hogere contingent ook na 2024 zal gelden.

Opgelet! In de zorgsector worden de studentenuren tot 31 maart 2023 niet meegerekend in het contingent van 600 uren. Mogelijk wordt deze beslissing voor de rest van 2023 verlengd, waardoor alle studentenuren in de zorgsector niet aangerekend worden. Dit is echter nog niet concreet en bijgevolg onder voorbehoud van publicatie.

Fiscaal is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uren studentenarbeid. Dit contingent werd ook verhoogd naar 600 uren. 

Terugbetaling onkosten – stijging vergoeding thuiswerk/telewerk 01.01.2023

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding/bureauvergoeding toekennen aan werknemers die op regelmatige basis en structureel thuiswerken. Met deze vergoeding kan een werknemer kleine onkosten, zoals verwarming, elektriciteit of klein kantoormateriaal, vergoeden.

Het maximale forfaitaire bedrag dat door de RSZ als onkostenvergoeding wordt aanvaard, wordt vanaf 1 januari 2023 geïndexeerd tot 148,73 EUR per maand. De fiscus volgt voor deze thuiswerkvergoeding automatisch het maximum dat door RSZ aanvaard wordt.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan is de kantoorvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Voor de volledigheid vindt u hier een chronologisch overzicht vanaf inkomstenjaar 2022:

 • 01.01.2022 - 31.01.2022: 132,07 EUR
 • 01.02.2022 - 31.03.2022: 134,71 EUR
 • 01.04.2022 - 31.05.2022: 137,40 EUR
 • 01.06.2022 - 31.08.2022: 140,15 EUR
 • 01.09.2022 - 30.11.2022: 142,95 EUR
 • 01.12.2022 - 31.12.2022: 145,81 EUR
 • 01.01.2023:148,73 EUR

Geboorteverlof 2023

Voor geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof opgetrokken van 15 naar 20 dagen. 

Elke werknemer, ongeacht een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, heeft het recht om in de periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling 20 dagen afwezig te zijn.  Hou er wel rekening mee dat de wet een voorrangsregel stelt: de werknemer waarvan de afstamming wettelijk vaststaat, heeft voorrang. Is dit niet het geval? Dan komt het recht toe aan de persoon die samenwoont met de moeder van het kind. 
 

Sociale flitscontroles 2023

In 2023 zullen de sociale inspectiediensten opnieuw aangekondigde controles uitvoeren. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze worden vooraf op de website van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) gepubliceerd.
 
In 2023 staan de volgende 'sociale flitscontroles' op de planning:

 • februari: transportsector
 • april: bouwsector (inclusief elektrotechniek en metaal)
 • juni: horeca
 • augustus: schoonmaaksector
 • oktober: groene sectoren
 • december: vleessector.

Bent u werkgever in een van deze sectoren? Hou dan rekening met verscherpte controles. Opgelet: ook onaangekondigde controles zijn uiteraard steeds mogelijk!

Hebt u vragen over dit onderwerp? Baker Tilly helpt u graag verder om na te gaan of u in regel bent met de arbeids- en loonvoorwaarden en of het arbeidsreglement van uw onderneming nog steeds aangepast is aan de actuele regelgeving.

Loonbonus cao nr. 90: referentiebedragen 2023

Een loonbonus of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is een bonus gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria.

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.Als de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling

 • Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon, voor een maximumbedrag van 3.948 EUR bruto in 2023 (= 3.434 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per werknemer. Voor de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%.
 • Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen voor een maximumbedrag van 3.434 EUR netto in 2023 per werknemer.

Uitbreiding flexi-jobs vanaf januari 2023

In het kader van de begroting 2023 besliste de federale regering om flexi-jobs uit te breiden naar enkele nieuwe sectoren. Concreet gaat het om de volgende sectoren:

 • het nationale paritair comité voor de sport (PC 223)
 • het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03)
 • het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) (Niet voor artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies!)
 • het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) en de vergelijkbare sector openbare zorg (Niet voor zorgfuncties!) – voor deze sector is er een specifiek minimum flexi-loon.

De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2023.

Zaterdag, werkdag?

Door een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek zou zaterdag niet langer als een ‘werkdag’ beschouwd worden. Deze wijziging zou invloed hebben op de berekening van termijnen, uitgedrukt in werkdagen in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Momenteel is een zaterdag voor de berekening van termijnen wél een werkdag.

De Nationale Arbeidsraad stelt dat een wijziging in het huidige systeem in de praktijk voor veel problemen en onduidelijkheid kan zorgen.

Op 30 november 2022 werd een wetsvoorstel ingediend dat op 7 december 2022 in de parlementaire commissie werd goedgekeurd. Daardoor blijft zaterdag een werkdag.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.