HR-weetjes – juni 2022

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

1. Studentenarbeid eerste en tweede kwartaal 2022

Tijdens het eerste kwartaal 2022 noteerden we reeds versoepelingen voor het contingent van studentenarbeid. In het tweede kwartaal 2022 is dit enkel voor de zorgsector en het onderwijs nog het geval.
Voor 2022 levert dit het volgende overzicht op wat studentenarbeid betreft:

 • Zorgsector en onderwijs: 
  Prestaties via een studentenovereenkomst tijdens het eerste en tweede kwartaal 2022 tellen niet mee voor het contingent van 475 uren. Hierdoor heeft een student voor het derde en vierde kwartaal 2022 nog steeds de mogelijkheid om 475 uren als student te werken. De bezoldigingen voor studentenarbeid tijdens het eerste en tweede kwartaal 2022 moeten bovendien niet in rekening gebracht worden voor de berekening van de bestaansmiddelen (om nog fiscaal ten laste te blijven).
 • Alle andere sectoren: 
  Tijdens het eerste kwartaal 2022 werden maximaal 45 uren studentenarbeid uitgesloten, waardoor deze uren niet meegerekend moesten worden voor het contingent. Hier is geen verlenging of extra versoepeling voorzien. Een student die in het eerste kwartaal van 2022 studentenarbeid verrichtte, kan dus maximaal 520 uren werken. Voor een student die geen prestaties heeft geleverd in het eerste kwartaal van 2022, blijft het contingent wel beperkt tot 475 studentenuren op jaarbasis.

2. Terugbetaling onkosten – stijging vergoeding thuiswerk/telewerk

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding/bureauvergoeding toekennen aan werknemers die op regelmatige basis en structureel aan thuiswerk doen. 
De maximumvergoeding werd de voorbije maanden al meerdere malen verhoogd. Het maximale forfaitaire bedrag dat de RSZ als onkostenvergoeding aanvaardt, werd opnieuw geïndexeerd vanaf 01.06.2022 (tot € 140,15 per maand). De fiscus volgt voor deze thuiswerkvergoeding automatisch het door de RSZ aanvaarde maximum. Hieronder vindt u een overzicht van de evolutie van de maandelijkse maximale onkostenvergoeding voor thuiswerk voor kalenderjaar 2022:

 • 01.01.2022 – 31.01.2022: € 132,07
 • 01.02.2022 – 31.03.2022: € 134,71
 • 01.04.2022 – 31.05.2022: € 137,40
 • 01.06.2022: € 140,15

Hou er ook rekening mee dat de telewerkvergoeding tot 10% van het brutoloon niet langer van toepassing is. De fiscus aanvaardt dit forfait immers niet. Vanaf 01.06.2022 kunt u dit forfait niet meer toekennen aan werknemers die starten met telewerk. Enkel voor werknemers aan wie dit al werd toegekend vóór 01.06.2022, kan dit nog toegepast worden (zolang er niets wijzigt aan de telewerkovereenkomst). Dit wordt ook zo vermeld in de RSZ-instructies.

3. Juli 2022 – Flitscontroles in de horecasector

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Ze worden voorafgaand op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken volgen sancties.

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding wordt een nationale flitscontrole in de horecasector gepland voor de maand juli.

De SIOD hanteert checklists, die u als leidraad kunt gebruiken om na te gaan wat de inspectie controleert. Deze checklist kunt u ook bij ons kantoor verkrijgen.

4. Einde ziektebriefje voor één dag

De federale regering zette het licht op groen voor de afschaffing van het verplichte medisch getuigschrift wanneer een werknemer slechts één dag thuisblijft wegens ziekte. De inwerkingtreding van deze maatregel is voorzien voor de komende weken. 

Dankzij de nieuwe regeling wordt het mogelijk om tot drie dagen per jaar van het werk afwezig te zijn wegens ziekte, zonder dat de zieke werknemer een doktersattest moet voorleggen. Vanaf de vierde keer moet hij of zij wel in het bezit zijn van een attest. Ook bij meerdere dagen afwezigheid moet uw werknemer nog steeds een ziekteattest kunnen voorleggen.

De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag geldt niet voor alle bedrijven. Op dit moment is de regeling enkel van toepassing voor bedrijven met minstens 50 werknemers. In kmo’s blijven de huidige regels van kracht, waarbij een ziektebriefje in principe vereist is vanaf de eerste dag afwezigheid.

Binnen een jaar volgt een evaluatie van deze maatregel. De federale regering zal dan bekijken of de toepassing ervan ook kan gelden voor bedrijven vanaf 20 personeelsleden.

Momenteel wachten we een concrete wettekst af.

5. Elektronische ecocheques

Sinds 1 januari 2022 mag u ecocheques enkel nog in elektronische vorm toekennen, omwille van administratieve vereenvoudiging en ecologische doelstellingen. 

Reeds uitgegeven papieren ecocheques blijven nog twee jaar geldig, dus tot en met 31 december 2023 als uiterste datum.

6. Langdurig zieke werknemer ontslaan wordt moeilijker

Het begrotingsakkoord van oktober 2021 vermeldt een hervorming van de re-integratietrajecten voor langdurig zieken. Dat systeem wordt vandaag al te vaak misbruikt om de arbeidsovereenkomst van medewerkers te beëindigen wegens medische overmacht. Voortaan worden beide systemen echter losgekoppeld. 

Als werkgever zal u pas na negen maanden een beroep kunnen doen op ontslag wegens medische overmacht én op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt. De termijn van negen maanden wordt onderbroken wanneer uw werknemer effectief het werk hervat, tenzij hij of zij binnen de eerste veertien dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

7. De Arbeidsdeal

Op 17 juni 2022 sloot het kernkabinet van de federale regering de zogenaamde Arbeidsdeal. De onderhandelingen daarover liepen reeds een paar maanden, maar nu pas is er een akkoord over alle details. Doelstelling van de regering is om 80% van de actieve bevolking tegen 2030 aan het werk te krijgen. 

De goedgekeurde maatregelen moeten een beter evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken.

We sommen de belangrijkste punten voor u op:

Werkweek van vier dagen:

Een werknemer zal vijf dagen arbeid kunnen presteren in een vierdagenwerkweek. De werknemer zal de vierdaagse werkweek moeten aanvragen aan de werkgever. Deze kan de aanvraag weigeren, maar zal deze weigering duidelijk moeten kunnen motiveren.

Wisselend weekregime:

Werknemers zullen kunnen beslissen de ene week minder te werken en de volgende week meer (bijvoorbeeld voor situaties van co-ouderschap ingeval van echtscheiding).

Recht op deconnectie:

Werknemers krijgen het recht om buiten de werkuren offline te zijn.
Werkgevers zullen niet meer mogen verwachten dat werknemers berichten of mails lezen of beantwoorden buiten de werkuren (deze maatregel geldt enkel voor bedrijven vanaf 20 werknemers).

Tijdig zicht op uurroosters:

Uurroosters mogen niet meer op het laatste moment meegedeeld worden aan de werknemer.
De huidige bekendmakingstermijn van 5 werkdagen wordt opgetrokken naar 7 werkdagen.

Opleidingen:

Voor werknemers komt er een individueel opleidingsrecht van vijf dagen per jaar tegen 2024 (momenteel is dit drie dagen).

Transitietraject:

Deze maatregel wil mee een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Wie zijn job verliest, kan tijdens zijn opzegtermijn al in een ander bedrijf aan de slag. Daarvoor is een compensatieregeling uitgewerkt tussen de nieuwe en de oude werkgever. 

Bij oudere werknemers kunt u ook het laatste derde van de opzegtermijn, via de werkgeversbijdragen, omzetten in opleiding of outplacement.

E-commerce:

Via proefprojecten maakt de regering avondwerk mogelijk in de e-commerce.

Ook de regels om te werken tussen 20 uur 's avonds en middernacht worden versoepeld, mits de nodige premies of extra loon. 

Platformeconomie: 

Alle platformwerkers (bijvoorbeeld Uber of Deliveroo-fietskoeriers) worden verzekerd tegen arbeidsongevallen, ook wanneer ze een statuut van zelfstandige hebben.

8. Jobbonus

Recent werd in het Belgisch Staatsblad het Vlaams decreet over de jobbonus gepubliceerd. Vanaf eind 2022 voorziet de Vlaamse Regering de toekenning van een jobbonus voor:

 • personen met een laag beroepsinkomen (meer specifiek lager dan 2.500 EUR);
 • die in het Vlaamse Gewest wonen;
 • die de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering personen met een laag inkomen stimuleren om aan de slag te gaan en aan het werk te blijven.

De jobbonus zal automatisch toegekend worden door de Vlaamse overheid en hangt af van het loon dat werd verdiend tijdens het refertejaar:

Maandelijks brutoloon Jobbonus op jaarbasis
Max. 1.800 EUR 600 EUR
Tussen 1.800 EUR en 2.500 EUR Degressief bedrag tussen
600 EUR en 20 EUR
2.500 EUR of meer 0 EUR

 

We wachten het uitvoeringsbesluit af.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.