HR-weetjes - maart 2023

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

Coronawerkloosheid 2022: gelijkgesteld voor vakantierechten in 2023

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft beslist dat de periode van tijdelijke coronawerkloosheid wegens overmacht in de eerste helft van 2022 gelijkgesteld wordt met gewerkte dagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantiedagen en het vakantiegeld van 2023.


Als gevolg van deze beslissing wordt voor werknemers die in 2022 omwille van coronaredenen tijdelijk werkloos waren, het recht op vakantiedagen en vakantiegeld in 2023 berekend alsof ze in 2022 niet tijdelijk werkloos waren wegens overmacht door corona.


Deze maatregel is echter nog niet officieel. Het blijft voorlopig bij een regeringsaankondiging, waarbij we wachten op de praktische uitwerking van de regelgeving via een Koninklijk Besluit.
 

Jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid: geen verloren vakantiedagen meer vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal een loontrekkende die arbeidsongeschikt wordt tijdens een wettelijke jaarlijkse vakantieperiode, de verloren vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen. Ook de opgebouwde dagen jaarlijkse vakantie die een werknemer niet kan opnemen wegens schorsing van de overeenkomst (bijvoorbeeld wegens moederschapsrust), kunnen later worden opgenomen.

In het kader hiervan werd op 8 februari 2023 een Koninklijk Besluit gepubliceerd.

Hiermee komen de Belgische regels in overeenstemming met de Europese Richtlijn.

Met andere woorden: in bepaalde situaties van schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte, ongeval privéleven, moederschapsrust, borstvoedingsverlof,…) tijdens een periode van wettelijke vakantie, zullen de wettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2024 overgedragen kunnen worden.

Een werknemer zal die dagen kunnen overdragen en opnemen in de periode van 24 maanden die volgen op het betreffende vakantiejaar.

Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden die via wetgeving uitgeklaard moeten worden. Wij volgen dit op de voet en houden u op de hoogte over dit onderwerp.
 

Vergeet uw opleidingsplan niet op te stellen!

Als werkgever hebt u tot 31 maart 2023 tijd om een opleidingsplan op te stellen dat in uw bedrijf moet worden uitgevoerd. Deze maatregel, die past binnen de Arbeidsdeal van de federale regering, biedt medewerkers meer leerkansen.


U moet dit plan in uw onderneming bewaren tot er specifieke regels over de verzending ervan vastgelegd worden.
Momenteel moet u deze opleidingsplannen niet overmaken aan de Arbeidsinspectie of de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


Ter herinnering: om de opleiding van werknemers te ondersteunen, verplicht de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werkgevers die 20 of meer werknemers in dienst hebben, om opleidingsplannen op te stellen.


Voorlopig zijn werkgevers met minder dan 20 werknemers vrijgesteld van deze verplichting.

Einde tijdelijke werkloosheid energie op 31 maart 2023

Van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 kon u als werkgever beroep doen op een nieuwe vorm van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis.
Dit bijzonder stelsel loopt af op 31 maart 2023.
Dit betekent dat met ingang van 1 april 2023 opnieuw de regels van de klassieke economische werkloosheid van toepassing zijn.

De uitkeringen tijdelijke werkloosheid worden vanaf 1 april opnieuw berekend op 65% van het geplafonneerd loon (in plaats van 70%). Bovendien wordt de toeslag van 6,47 EUR per werkloosheidsdag niet langer door de RVA uitbetaald.

Recht op deconnectie: deadline nadert!

Tegen 1 april 2023 moeten ondernemingen met minstens 20 medewerkers afspraken rond deconnectie vastleggen in een cao of in het arbeidsreglement.
Vanaf dit jaar hebben werknemers immers het recht om te deconnecteren na de werkuren.
Heel wat ondernemingen lijken hiermee nog niet in orde te zijn. Het is dus aan te raden hier snel werk van te maken.
 

Interesse in onze loonadministratiediensten? Contacteer ons!

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, Payroll & HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.