Investeren in innovatie loont!

Vakartikels

Vennootschappen die investeren in onderzoek en ontwikkeling, kunnen genieten van verschillende fiscale voordelen. Zo wil de wetgever Belgische ondernemingen stimuleren om te investeren in innovatie, wat nodig is om België als exportland op de kaart te houden. Niet van toepassing voor uw onderneming, denkt u? Misschien wél, want ervaring leert dat in vele vennootschappen onbewust aan onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan.  En dan loont het om een aantal formaliteiten te vervullen, om in aanmerking te komen voor belangrijke fiscale vrijstellingen.

De federale wetgever is gul voor vennootschappen die investeren in innovatie. Reeds vanaf de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, kunnen ondernemingen beroep doen op een aantal fiscale voordelen:

 • investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), en
 • gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor medewerkers die op O&O projecten werken.

Bij commercialisatie van de producten of diensten die voortkomen uit het onderzoeks- of ontwikkelingsproject, kan een deel van de inkomsten uit innovatie, fiscaal worden vrijgesteld dankzij de aftrek voor innovatie-inkomsten.  

Om van deze fiscale cadeautjes te kunnen genieten moeten strikte formaliteiten vervuld worden.  Zorg dat u hiervoor voldoende aandacht hebt, om onaangename verrassingen bij fiscale controle te vermijden. Een kort overzicht:

Investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)

Wat?

 • 13,5% of 20,5% extra fiscale aftrek op geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling;
 • Onbeperkt overdraagbaar naar volgende aanslagjaren bij onvoldoende fiscale winst;
 • Mogelijke cash-in indien het fiscale voordeel wordt verkregen via een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Om fiscale vrijstellingen te verkrijgen, moeten een aantal wettelijke formaliteiten worden nageleefd. Voldoende aandacht hiervoor volstaat om latere correcties bij fiscale controle te vermijden.

Formaliteiten

 • Activering van onderzoeks- en ontwikkelingskosten op de balans van de vennootschap en vermelding in het jaarverslag;
 • Tijdige attestaanvraag met omschrijving van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject en het budget;
 • Extra formulier bij aangifte in de vennootschapsbelasting. 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Wat?

 • 80% of 40% vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor personeelsleden die werken op projecten van onderzoek en ontwikkeling. Het percentage wordt bepaald op basis van het behaalde master- of bachelordiploma van de betrokken medewerkers; 
 • Voor vennootschappen met het statuut van Young Innovative Company, gelden voormelde diploma-vereisten niet;
 • Het voordeel van de gedeeltelijke vrijstelling komt toe aan de werkgever.

Formaliteiten

 • Voorafgaandelijke aanmelding van het project bij Belspo, met omschrijving van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject, oplijsting van de betrokken personeelsleden, begin- en einddatum van het O&O-project;
 • Informatie in Belspo steeds up to date houden !
 • Dubbele aangifte bedrijfsvoorheffing en bewaren van documentatie inzake tijdsbesteding en loongegevens van medewerkers op het O&O-project. 

Aftrek voor innovatie-inkomsten

Wat ?

Geeft vennootschappen toegang tot een vrijstelling van vennootschapsbelasting ten belope van 85% van de netto inkomsten uit innovatie.  Hierdoor daalt het effectief belastingtarief op deze netto inkomsten vanaf inkomstenjaar 2020 naar 3,75% (en in bepaalde gevallen naar 3% indien innovatie-inkomsten deel uitmaken van de eerste 100.000€ winst waarop het KMO-tarief van 20% van toepassing is).

Door een uitbreiding van de wetgeving in februari 2017, zijn innovatie-inkomsten niet langer beperkt tot inkomsten uit octrooien, maar komen ook in aanmerking, de inkomsten uit:

 • kwekersrechten;
 • weesgeneesmiddelen;
 • data-exclusiviteit;
 • marktexclusiviteit;
 • auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s.

Onderzoek en ontwikkeling kan heel ruim geïnterpreteerd worden. Het gaat al lang niet meer alleen om onderzoek in labo’s, maar is doorgedrongen in alle sectoren…  

Formaliteiten

 • Aanvraag van een uitvindingsoctrooi OF bevestiging via Belspo van het innovatieve karakter van de inkomsten;
 • Berekening en documentatie van de netto-inkomsten uit innovatie, zijnde brutobedrag van de innovatie-inkomsten, verminderd met de in kosten genomen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling;
 • De onderneming zelf moet voldoende kwalificerende uitgaven hebben gedaan in  onderzoek en ontwikkeling, zoniet wordt de aftrek beperkt via de zogenaamde nexus-breuk;
 • Extra formulier toe te voegen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Actiepunt voor ondernemingen die de octrooi-aftrek toepassen

Sinds 1 juli 2016 werd de aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen door een aftrek voor innovatie-inkomsten. Ondernemingen die gebruik maken van de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen dankzij een overgangsregeling, nog de “oude” octrooiaftrek blijven toepassen voor alle boekjaren die afsluiten vóór 1 juli 2021. Vanaf de volgende boekjaren  kan enkel nog de aftrek voor innovatie-inkomsten worden toegepast.

Deze ondernemingen doen er goed aan tijdig na te gaan of zij in aanmerking komen voor de “nieuwe” innovatie-aftrek, en dienen alle informatie beschikbaar te maken voor de berekening van de netto-aftrek, alsook een aantal strikte formele verplichtingen na te leven.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.