Kwaliteitsgarantie van technische deskundigen bij conflictoplossingen anno 2021

Vakartikels

In de zoektocht naar een oplossing voor een geschil wordt steeds meer beroep gedaan op technische deskundigen. Naast aandeelhouders, bestuurders en desgevallend hun juridische adviseurs, komen ook rechtbanken en hoven steeds meer tot dit besef en wordt een beroep gedaan op gerechtsdeskundigen. Om de kwaliteit van de gerechtsdeskundigen te garanderen, werd een Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen in het leven geroepen. Verschillende vennoten binnen Baker Tilly zijn ingeschreven in de voorlopige versie van dit nieuwe register.

Een conflict? Omwille van de toenemende complexiteit in onderliggende materies stelt men vast dat in alle soorten van conflictoplossing steeds meer behoefte ontstaat aan kwaliteitsvolle technische deskundigen. 

Conflicten kunnen zeer divers van aard zijn. We geven enkele voorbeelden waarbij een bijzondere expertise noodzakelijk is:

  • bepaling van de waarde van aandelen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een uittreding of uitsluiting)
  • bepaling van de semi-brutowinst bij de verbreking van een concessie-overeenkomst
  • bepaling van de bedrijfsschade bij een schade-incident (bijvoorbeeld brand)
  • bepaling van het normale bedrijfskapitaal in een verdachte periode
  • bepaling van de faillissementsdatum in een verdachte periode
  • bepaling schade bij het niet-nakomen van een niet-concurrentiebeding
  • bepaling van een verdienvermogen in het kader van een echtscheidingsprocedure
  • bepaling van de schade in het kader van een loongeschil
  •  ...

Aandeelhouders, bestuurders en hun juridische adviseurs maken in de praktijk al veelvuldig gebruik van kwaliteitsvolle technische (partij)deskundigen om hun schade-eis technisch te onderbouwen.

Ook rechtbanken en hoven zien de noodzaak in om beroep te doen op dergelijke experten: de gerechtsdeskundigen. 
 

Ook voor justitie blijft de kwaliteit van de gerechtsdeskundige een belangrijk aandachtspunt.

Het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen

Een problematisch punt in het verleden was dat de aanstellingsvoorwaarden van de gerechtsdeskundigen niet of nauwelijks geregeld werden door de wetgever. Elke rechter vulde dit naar eigen eer en geweten in. Sinds enkele jaren is hierin verandering gekomen en heeft de wetgever een Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen in het leven geroepen. Een belangrijke reden hiervoor was de intentie om de kwaliteitscriteria inzake vakbekwaamheid, kennis en opleiding van deze personen te waarborgen. In dit kader stelde de wetgever ook een deontologische code op. Deze code beklemtoont onder meer de gedragsregels en permanente vorming, waarbij de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, beroepsgeheim en evenwicht de kernwaarden blijven. 

Kwaliteit gaat enerzijds over gewaarborgde juridische en vakbekwaamheid, en anderzijds over een onontbeerlijke deontologische code.

Tot 30 november 2021 geldt een overgangsbepaling, waarbij de Gerechtsdeskundigen moeten aantonen dat ze aan deze kwaliteitseisen voldoen.
 

Praktijkvoorbeeld

Binnen een aandelentransactie legden de partijen een vaste en variabele prijs vast in de koop/verkoopsovereenkomst. Omdat er opschortende voorwaarden waren, gebeurde het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst (signing date), zoals in vele aandelentransacties, niet op hetzelfde moment als van de juridische overdracht van de aandelen (closing date).

Het variabele gedeelte omvatte de netto-kaspositie op closing date. 

De verkoper van de aandelen “maakte gebruik” van de periode tussen signing en closing date om enerzijds zoveel mogelijk handelsvorderingen te innen en anderzijds zoveel mogelijke betalingsorders aan leveranciers uit te stellen. Het gevolg: een kunstmatige verhoging van de netto-kaspositie op closing date.

Baker Tilly werd als gerechtsdeskundige door een rechtbank aangesteld om advies te geven over de financiële impact op de variabele prijs van deze kunstmatige ingrepen van de verkoper.
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tom De Brabanter, Partner valuation, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.