Marktrente credit R/C voor boekjaar 2021 bekend

Vakartikels

Sinds 2020 wordt de marktrente voor de interesten op credit rekening-courant bij wet bepaald. Voor het jaar 2021 bedraagt deze rente 4,07%.

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting als gevolg van het Zomerakkoord in 2017, werd vanaf 1 januari 2020 een marktrente ingevoerd op de credit rekening-courant (bestuurder/aandeelhouder heeft een vordering op de vennootschap). Op basis van artikel 55, lid 1, 1° WIB92 is deze marktrente gebaseerd op de MFI-rentevoet van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,5%.

De MFI-rentevoeten van november 2019 en 2020 zien er als volgt uit:

  November 2019 November 2020
Leningen tot 1 mio EUR met
een variabel tarief en initiële
rentebepaling tot een jaar
1,56% 1,57%
  2,50% 2,50%
Marktrente credit R/C 4,06% 4,07%


Om de marktrente voor 2021 te bepalen, moet u rekening houden met de MFI-rentevoet gedurende november 2020. Deze bedroeg 1,57%. Na verhoging met 2,5% bedraagt de marktrente voor interesten op credit rekening-courant in 2021 dus 4,07%.

Wanneer een marktconforme interest wordt betaald, wordt er in hoofde van de verkrijger-natuurlijke persoon een bevrijdende roerende voorheffing van 30% ingehouden. Bij de vennootschap is de betaalde interest een aftrekbare kost.

Als er echter een hogere interest gerekend wordt dan de marktrente, bestaat de kans dat de interest wordt geherkwalificeerd in een dividend. Dit is nadelig voor de vennootschap, aangezien een uitgekeerd dividend niet als een aftrekbare kost maar als een belastbare opbrengst wordt beschouwd in de vennootschapsbelasting. Zeker wanneer de vennootschap gebruik heeft gemaakt van coronasteunmaatregelen, is een herkwalificatie te vermijden. Verschillende steunmaatregelen werden immers verstrekt onder de voorwaarde dat er geen dividenden mogen worden uitgekeerd.

We merken hierbij op dat de fictieve rentevoet bij een debet rekening-courant, waar de vennootschap een vordering heeft op de bestuurder/aandeelhouder, met 10,2% (inkomstenjaar 2020) nog steeds erg hoog ligt. Hoewel de toenmalige minister van Financiën zich bij de invoering van de marktrente bij credit rekening-courant bereid toonde de regeling voor de debet rekening-courant te herzien, zijn er tot vandaag nog geen initiatieven op dit vlak ondernomen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner / Gecertificeerd belastingadviseur, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.