Nieuw expatstatuut (Circulaire 2022/C/47): wat moet u hierover onthouden?

Vakartikels

Op 6 mei 2022 lichtte de fiscale administratie haar visie op het nieuwe expatstatuut toe via een nieuwe circulaire 2022/C/47 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers.

Het nieuwe regime voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers is in werking sinds 1 januari 2022. In ons vorig artikel kon u lezen wat de hoofdlijnen van dit nieuwe regime zijn. Recent publiceerde de Belgische fiscale administratie haar circulaire 2022/C/47 over het nieuwe statuut. 

Deze circulaire is weliswaar zeer uitgebreid (35 pagina’s), maar brengt niet veel nieuwe inzichten over hoe het nieuwe statuut voor ingekomen belastingplichtigen/onderzoekers toegepast wordt.

De circulaire herneemt de principes van het nieuwe regime, zoals deze reeds werden opgenomen in de nieuwe wetgeving en de Memorie van Toelichting bij deze wet. Het is een uitgebreide en duidelijke samenvatting van de voorwaarden, maar met weinig nieuwe informatie.

Wat deze circulaire wel interessant maakt, zijn enkele uitgebreide voorbeelden met betrekking tot de berekening van de grens van het brutoloon van 75.000 EUR dat behaald moet worden om te kunnen genieten van het nieuwe statuut. (Ter info: deze voorwaarde is enkel van toepassing voor ingekomen belastingplichtigen, niet voor onderzoekers). Zo vermeldt de circulaire dat er bij de opstart enkel rekening mag worden gehouden met zekere en vaststaande bonussen.

Daarnaast lezen we in de circulaire enkele voorbeelden van prorata berekeningen van deze grens van 75.000 EUR, in het geval waarbij een persoon slechts in de loop van het jaar start met zijn tewerkstelling (of eerder stopt) of vanwege een andere reden inactief is gedurende een bepaalde periode.

Volgens de circulaire wordt de situatie van deeltijdse arbeid niet geviseerd door de wet. Als een werknemer in de loop van zijn tewerkstelling overschakelt naar een deeltijdse tewerkstelling, zal zijn loon voor deze deeltijdse tewerkstelling ook nog steeds hoger dan 75.000 EUR moeten zijn. Is dit niet het geval, dan gaat het specifieke regime definitief verloren.

De circulaire bevestigt opnieuw uitdrukkelijk dat het voordeel van 30% van kosten eigen aan de werkgever, betaald moet worden bovenop het brutoloon (van minimum 75.000 EUR), en dus geen deel kan uitmaken van dit loon. Als de kosten eigen aan de werkgever deze grens van 30% overstijgen, zal het surplus kwalificeren als belastbaar inkomen (en dus onderworpen aan belasting en sociale bijdragen). 

Verder beschrijft de circulaire hoe het nieuwe statuut moet worden aangevraagd, via welk kanaal en welke bijlagen hiervoor vereist zijn. 

De circulaire sluit af met vier bijlagen. De eerste bijlage heeft betrekking op de vereiste diploma’s voor de ingekomen onderzoekers. In de tweede bijlage leest u een beschrijving van de vorm en inhoud van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor de ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers vindt u terug in respectievelijk bijlage 3 en 4. 

De essentie

  • Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuw belastingregime voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers.
  • Op 6 mei 2022 publiceerde de fiscale administratie haar circulaire 2022/C/47.
  • Deze circulaire bevat uitgebreide rekenvoorbeelden, als aanvullingen op reeds gekende info.
  • Het document herhaalt de belangrijke spelregels op vlak van aanvraag statuut, zowel qua vorm als inhoud.
     

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Yves Coppens, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.