Pillar II: uitstel indiening P2-Notificatie

Vakartikels

In het kader van regels van de minimumbelasting van 15% voor grote internationale en binnenlandse groepen, ook gekend als Pillar II, moe(s)ten Belgische groepsentiteiten voor 13 juli 2024 een P2-Notificatie indienen. Deze deadline wordt nu verschoven naar 16 september 2024 voor Belgische groepsentiteiten die geen voorafbetalingen met betrekking tot Pillar II wensen te doen in 2024.

Eind 2023 werden de Pillar II-regels in de Belgische fiscale wetgeving geïmplementeerd. Deze regels voorzien de invoering van een minimumbelasting van 15% voor grote internationale en binnenlandse groepen die een jaarlijkse geconsolideerde minimum jaaropbrengst van 750 miljoen euro behalen. Voor een uitgebreide bespreking van deze maatregel verwijzen wij naar ons eerder verschenen artikel: België voert minimumbelasting van 15% in voor omvangrijke ondernemingsgroepen (Pillar 2).

Het Pillar II-concept en bijhorende regels vonden hun oorsprong binnen de OESO/G20-initiatieven rond Base Erosion and Profit Shifting (‘BEPS’). Ze werden door de EU gestroomlijnd, zodat alle lidstaten deze minimumbelasting op dezelfde manier zouden aanpakken.

Minimumbelasting van 15%

De minimumbelasting van 15% houdt in dat per land waar een vennootschapsgroep actief is, onderzocht moet worden of de gezamenlijke belastingdruk van alle groepsentiteiten actief in dat land (vennootschappen en vaste inrichtingen) minstens 15% bedraagt. Als dit niet het geval is, dan volgt een bijheffing. Deze bijheffing zal in de eerste plaats gebeuren door het land waar de 15% minimumbelasting niet wordt gehaald. Laat dit land de bijheffing echter achterwege? Dan kan het land waar de uiteindelijke moederentiteit van de groep is gevestigd, alsnog een bijheffing toepassen.

Het bepalen van het resultaat van de groep en de effectieve belastingdruk per land, vergt een complexe en technische berekening volgens de zogenaamde ‘GloBE-regels’. Daarnaast werden ook enkele tijdelijke ‘safe havens’-regels ingevoerd die langzaamaan uitdoven. Deze regels zorgen ervoor dat voor een bepaald land geen of een sterk vereenvoudigde berekening kan worden gemaakt in de eerste jaren.

De Pillar II-regels zijn in België van toepassing op verslagjaren die starten vanaf 31 december 2023. Belgische entiteiten van groepen die onder de Pillar II-regels vallen, zullen bijgevolg ten vroegste een eerste Pillar II-aangifte (van de drie aangiften) moeten indienen tegen 30 november 2025.

Het bepalen van het groepsresultaat en van de effectieve belastingdruk per land vergt een complexe en technische berekening.

Belgische P2-Notificatie

Om te anticiperen op de bovenstaande aangifte(n) en om in kaart te brengen welke groepen en Belgische groepsentiteiten in België onder de Pillar II-regelgeving vallen, heeft de Belgische regering op 29 mei 2024 een KB gepubliceerd waarin een P2-Notificatieplicht werd ingevoerd.

Deze Notificatieplicht houdt in dat één Belgische groepsentiteit, in naam van alle andere Belgische groepsentiteiten (indien van toepassing), zich aanmeldt bij de FOD Financiën om een afzonderlijk ondernemingsnummer met betrekking tot Pillar II te bekomen voor de groep bij de KBO. Daarnaast moet in de P2-Notificatie onder meer ook melding gemaakt te worden van alle uiteindelijke / tussenliggende / partieel gehouden moederentiteiten, samen met bijkomende informatie over de geconsolideerde cijfers.

Dit uitstel is zeer welkom, aangezien er nog enkele praktische en inhoudelijke onduidelijkheden bestaan hoe de P2-Notificatie in sommige gevallen ingevuld moet worden.

Uitstel deadline

De initiële deadline voor het maken van de P2-Notificatie was 13 juli 2024, ofwel binnen de 30 dagen na aanvang van het eerste geviseerde verslagjaar als deze datum later viel.

Op 2 juli 2024 verscheen op de website van de FOD Financiën echter een melding dat – weliswaar per tolerantie – de indieningsdeadline is uitgesteld naar 16 september 2024, voor Belgische groepsentiteiten die geen Pillar II-voorafbetalingen wensen te doen in 2024.

Dit uitstel is zeer welkom, aangezien er nog enkele praktische en inhoudelijke onduidelijkheden bestaan over de wijze waarop de P2-Notificatie in sommige gevallen ingevuld moet worden. Zo krijgen Belgische entiteiten de kans om de nodige informatie te verzamelen en verduidelijkingen te bekomen.

De essentie

  • Eind 2023 werd een 15% minimumbelasting voor grote internationale en binnenlandse groepen in België ingevoerd.
  • Belgische groepsentiteiten moeten hiervoor bij de fiscus een P2-Notificatie doen om een apart ondernemingsnummer te bekomen.
  • De initiële deadline van 13 juli 2024 werd verlengd tot 16 september 2024 voor groepen die geen Pillar II-voorafbetalingen wensen te doen in 2024.