Roerende voorheffing (‘RV’) formaliteiten bij uitkering liquidatiereserves ingevolge vereffening vennootschap

Vakartikels

Voor liquidatiereserves die worden uitgekeerd ten gevolge van de vereffening van een vennootschap, en waarop dus geen RV verschuldigd is, dient er geen aangifte RV te worden ingediend.

Voor liquidatiereserves uitgekeerd n.a.v. de ontbinding en vereffening van een vennootschap dient er geen aangifte RV te worden opgemaakt en ingediend.

Dat blijkt uit de toelichting bij de aangifte RV (273 A-Div), punt 1 waarin de inkomsten zoals bedoeld in art. 21, eerste lid, 1°, 2° en 11°, WIB 92, die niet belastbaar zijn als inkomsten van roerende goederen en kapitalen, niet als aangifteplichtige dividenden worden beschouwd.

Art. 21, eerste lid, 11° WIB 92 verwijst specifiek naar de gewone en bijzondere liquidatiereserves uitgekeerd naar aanleiding van de vereffening van een vennootschap. De dividenden geput uit dergelijke reserves worden bij uitkering niet als een belastbaar roerend inkomen gezien en dus dient er geen aangifte RV voor te worden opgemaakt. De afwezigheid van RV gaat trouwens gepaard met een gelijkaardige vrijstelling van personenbelasting (zie art. 171, 3°septies WIB 92).

Liquidatiereserves uitgekeerd ingevolge ontbinding en vereffening van de vennootschap vormen belastbaar roerend inkomen. 

In de aangifte vennootschapsbelasting dient het vakje waarin wordt gesteld dat de belastingplichtige heeft voldaan aan de RV formaliteiten (code 1321) wel te worden aangevinkt.

Voor liquidatiereserves die worden uitgekeerd voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap en waarbij deze uitkering onderworpen is aan 5% (uitkering na 5 jaar), 17% of 20% RV (uitkering binnen de 5 jaar na aanleg), dient er uiteraard wél een aangifte RV te worden ingediend en RV te worden gestort en dit binnen de 15 kalenderdagen na toekenning of betaalbaarstelling. Let wel, in uitzonderlijke gevallen is de uitkering van een voorschot op liquidatie-uitkering geput uit liquidatiereserves, na de ontbinding van de vennootschap, maar voor de afsluiting van de vereffening, eveneens vrijgesteld van RV en personenbelasting.  

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.