Studentenarbeid in de zomer van 2022

Vakartikels

De zomervakantie – traditioneel de periode waarin ondernemingen studenten tewerkstellen – komt stilaan in zicht. Tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten op vlak van studentenarbeid nog eens in de verf te zetten. In dit artikel leest u ook welke nieuwe maatregelen van toepassing zijn sinds 2022.

Als werkgever sluit u een studentenovereenkomst af met een student vanaf 15 jaar, op voorwaarde dat hij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs heeft afgerond. Zoniet is studentenarbeid toegelaten vanaf 16 jaar.

Welke formaliteiten moet u als werkgever naleven?

 • U moet een schriftelijke studentenovereenkomst (met een maximumduur van 12 maanden) afsluiten die een aantal verplichte vermeldingen bevat. U moet de student ook een exemplaar van het arbeidsreglement overhandigen;
 • U moet een Dimona-aangifte (Dimona “STU”) doen en het aantal tewerkstellingsuren als student reserveren;
 • Vergeet niet het jaarlijkse contingent van 475 uur te controleren om gebruik te kunnen maken van de gunstige solidariteitsbijdragen (vraag de student naar een attest via student@work);
 • U bent verplicht een bewijs van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar bij te houden (in het kader van een mogelijke RSZ-controle);
 • U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

    

Met een studentenovereenkomst kan goedkoper arbeid verricht worden, mits naleving van
de regels voor studentenarbeid.

Maximaal jaarlijks contingent van 475 werkuren

Hou er rekening mee dat een jobstudent gedurende maximaal 475 uren per jaar (contingent) tewerkgesteld kan worden via gunstige solidariteitsbijdragen. Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan geldt een beperkte solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan:

 • 5,42% ten laste van de werkgever;
 • 2,71% ten laste van de student.

Goed om weten: een student moet geen bedrijfsvoorheffing betalen.
 

Afstuderen in juni

Een veelgestelde vraag is of iemand na afstuderen nog een studentenjob mag uitoefenen. Het antwoord op deze vraag luidt dat een studentenjob in de zomervakantie toegelaten is na afgestudeerd te zijn in juni. Met andere woorden: als een student in juni zijn diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat tot 30 september van dat jaar nog arbeid verricht wordt tegen verminderde sociale bijdragen.

Belangrijk: bijkomende uren aan RSZ-solidariteitsbijdrage!

Tijdens het eerste en tweede kwartaal 2022 konden werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs studenten (extra) tewerkstellen met toepassing van de gunstige solidariteitsbijdragen, zonder dat deze uren werden aangerekend op hun jaarlijks contingent van 475 uren. Of anders gezegd: deze uren worden geneutraliseerd.

In alle andere sectoren worden de door studenten gewerkte uren in het eerste kwartaal van 2022 geneutraliseerd, met een maximum van 45 uren.

Studenten kunnen tijdelijk en uitzonderlijk meer dan 475 uur werken.

Recht op kinderbijslag

Wie jonger is dan 18 jaar, heeft altijd recht op kinderbijslag (ongeacht het aantal uren dat men werkt).

Na de leeftijd van 18 jaar hangt het aantal te werken uren af van de woonplaats. In Vlaanderen en Wallonië geldt een maximum van 475 uren per jaar, terwijl dit in Brussel maximaal 240 uren per kwartaal bedraagt.

Kind ten laste?

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, kijkt de fiscus niet naar het aantal gewerkte uren, maar naar de nettobestaansmiddelen van de student. We verwijzen hierbij naar de coronasteunmaatregelen:

 • tijdens de eerste 45 uren van het eerste kwartaal 2022 (voor alle studenten);
 • tijdens het eerste en tweede kwartaal 2022 (voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)

worden de inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of men fiscaal al dan niet ten laste van de ouders is.

De essentie 

 • U kunt een studentenovereenkomst afsluiten met een student vanaf 15 jaar. 
 • Een jobstudent kan jaarlijks maximaal 475 uren arbeid verrichten (contingent). 
 • De RSZ aanvaardt dat een studentenjob na afstuderen tot eind september wordt uitgeoefend. 
 • Om fiscaal ten laste te zijn van de ouders, kijkt de fiscus naar de nettobestaansmiddelen van de student (en niet naar
  het aantal gewerkte uren). 
   

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.