Studentenarbeid tijdens de zomer van 2021

Vakartikels

Tijd voor zomervakantie! Traditioneel is dit de periode waarin ondernemingen heel wat studenten tewerkstellen. Door corona was 2021 wel een heel bijzonder jaar. Recent konden vele ondernemingen hun activiteiten eindelijk heropstarten. Deze zomer zullen zij ongetwijfeld extra helpende handen kunnen gebruiken. Als ondersteunende relancemaatregel wil de regering studenten aanmoedigen extra prestaties te leveren. In dit artikel ontdek je de belangrijkste aandachtspunten bij de tewerkstelling van studenten. Je leest ook welke specifieke steunmaatregelen je dit jaar geniet.

Een studentenovereenkomst sluit je af met een student vanaf 15 jaar, op voorwaarde dat hij of zij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs heeft afgerond. Anders geldt de spelregel dat studentenarbeid vanaf 16 jaar toegelaten is.

Verder moet je als werkgever de volgende formaliteiten naleven:

  • Het afsluiten van een schriftelijke studentenovereenkomst (met een maximumduur van 12 maanden!) die een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten. Bovendien moet je een student steeds een exemplaar van het arbeidsreglement overhandigen;
  • Een dimona-aangifte (dimona “STU”) doen en het aantal tewerkstellingsuren als student reserveren;
  • Het jaarlijkse contingent van 475 uur controleren, om gebruik te kunnen maken van de gunstige solidariteitsbijdragen (vraag de student naar een attest via student@work);
  • Ingeval van RSZ-controle: het bijhouden van een bewijs van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar;
  • Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Een jobstudent kan gedurende maximaal 475 uren per jaar (contingent) tewerkgesteld worden via gunstige solidariteitsbijdragen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, dan ben je als werkgever een beperkte solidariteitsbijdrage van 8,13% verschuldigd, waarvan:

  • 5,42% ten laste van de werkgever
  • 2,71% ten laste van de student

Een student moet geen bedrijfsvoorheffing betalen.

Afstuderen in juni

Een veelgestelde vraag is of een studentenjob nog uitgeoefend mag worden na afstuderen. Het antwoord op deze vraag is positief: ook na het afstuderen in juni kan een student nog een echte studentenjob uitoefenen tijdens de zomervakantie. De RSZ aanvaardt dat een student nog tot 30 september van het afstudeerjaar tegen verminderde sociale bijdragen aan de slag gaat.

Belangrijk: bijkomende uren aan RSZ-solidariteitsbijdrage!

Tijdens het eerste en tweede kwartaal 2021 konden werkgevers uit de zorgsector (ook vaccinatiecentra!) en het onderwijs (extra) studenten tewerkstellen met toepassing van de gunstige solidariteitsbijdragen, zonder dat deze uren aangerekend werden op hun jaarlijkse contigent van 475 uur. In de praktijk betekende dit dus dat deze uren geneutraliseerd werden.

Studenten kunnen tijdelijk en uitzonderlijk meer dan 475 uur werken

Volgens het wetsontwerp van 28 mei 2021 (goedgekeurd in de Kamercomissie op 9 juni 2021) zullen alle werkgevers - ongeacht de sector - tijdens het derde kwartaal 2021 studenten kunnen tewerkstellen met toepassing van de solidariteitsbijdragen. Ook deze uren zullen geneutraliseerd worden, en dus niet aangerekend worden op het jaarlijkse contingent van 475 uur.

Recht op kinderbijslag:

Wie jonger is dan 18 jaar, heeft altijd recht op kinderbijslag, ongeacht het aantal uren dat hij of zij werkt. Na 18 jaar hangt het aantal werkuren af van de woonplaats. In Vlaanderen en Wallonië bijvoorbeeld mag een jongere niet meer dan 475 uur per jaar werken. In Brussel ligt deze grens op 240 uur per kwartaal.

Steunmaatregel corona: de gepresteerde uren tijdens het tweede kwartaal 2020 worden niet in rekening gebracht voor dit totale aantal uren. Ook de uren die de student heeft gewerkt in de zorg en het onderwijs tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal van 2021, tellen niet mee voor de berekening van het totaal.

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen werkten alvast een uitzonderingsregeling uit, waardoor ook gepresteerde uren tijdens het derde kwartaal 2021 niet in rekening worden gebracht.

Kind ten laste?

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, kijkt de fiscus niet naar het aantal gewerkte uren, maar naar de nettobestaansmiddelen van de student.

Steunmaatregel corona: tijdens het tweede kwartaal 2020 (voor alle studenten) en het vierde kwartaal 2020, eerste kwartaal 2021 en tweede kwartaal 2021 (voor wie werkt in de zorg en het onderwijs) worden de inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of men fiscaal al dan niet ten laste van de ouders is. Ook tijdens het derde kwartaal 2021 werd deze uitzonderingsregel uitgewerkt voor alle studenten.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.