Taks op effectenrekeningen ook van toepassing op buitenlandse effectenrekeningen!

Vakartikels

Belgische belastingplichtigen die zelf een aangifte van taks op de effectenrekeningen (hierna ‘TER’ genoemd) moeten indienen, dienen tijdig informatie op te vragen bij hun (buitenlandse) financiële instellingen. Buitenlandse banken hebben in principe niet automatisch of via een opt-in procedure de verschuldigde ‘TER’ ingehouden.

Is de taks op de effectenrekeningen (0,15%) op u van toepassing?

U bent titularis van een of meer effectenrekeningen in België en in het buitenland met een totale gemiddelde waarde van belastbare effecten van 500.000 euro of meer? Enkel deze effecten op effectenrekening zijn onderworpen aan de ‘TER’: al dan niet genoteerde aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, kasbonnen en warrants.
Titularis van een effectenrekening is de natuurlijke persoon/houder (volle (mede-)eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker) van een effectenrekening.

U hoeft geen aangifte meer in te dienen voor volgende effectenrekeningen.

U bent titularis van effectenrekening(en) bij een Belgische financiële instelling en de ‘TER’ werd automatisch geïnd of u bent ingegaan op het voorstel van deze financiële instelling om de taks in te houden en door te storten aan de FOD Financiën via de opt-in procedure.

Voor welke effectenrekeningen dient u nog zelf een aangifte in te dienen?

Uw totale gemiddelde waarde van belastbare effecten op een of meerdere effectenrekeningen bedraagt 500.000 euro of meer en u bent niet ingegaan op het voorstel van de opt-in procedure van uw Belgische financiële instelling.
Uw totale gemiddelde waarde van belastbare effecten bedraagt 500.000 euro of meer en u heeft een buitenlandse effectenrekening. Buitenlandse banken hadden geen enkele verplichting om de ‘TER’ in te houden. Dit betekent dat u zelf de gemiddelde waarde dient te berekenen, aan te geven en de taks te betalen voor deze buitenlandse effectenrekeningen, tenzij u kan aantonen dat de buitenlandse bank of zijn Belgische aansprakelijk vertegenwoordiger dit reeds heeft uitgevoerd.

Deadline voor de aangifte?

U dient zelf de aangifte in via tax-on-web : 11/7/2019 
Bij voorstel van vereenvoudigde aangifte: 11/7/2019 (ook indien u dit laat verlopen via mandataris!)
Geen voorstel van vereenvoudigde aangifte en bij PB aangifte door mandataris in principe 24/10/2019. De betaling van de taks moet ten laatste gebeuren op 31 augustus 2019. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte is het bijgevolg aan te raden om via mandataris de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2019 in te dienen.

Welke informatie hebt u nodig om de TER te kunnen berekenen?

Om de effectentaks van 0,15% te berekenen voor 2018 dient u een gemiddelde te nemen van de belastbare effecten op de wettelijke referentietijdstippen. Om deze berekening te kunnen maken dient u te beschikken over de portefeuillestaat van de effectenrekeningen op 31/3/2018 (niet 31/12/2017, gezien de wet pas in werking is getreden op 10/03/2018), 30/06/2018 en 30/09/2018. Dit zijn de klassieke referentietijdstippen. Deze vormen de basis voor de berekening van de ‘TER’. Mocht u hierover nog niet beschikken, neem dan contact op met uw (buitenlandse) bankier.
Naast de klassieke referentietijdstippen moet er soms ook nog rekening gehouden worden met de bijzondere referentietijdstippen n.a.v. het openen of afsluiten van een effectenrekening en/of het toevoegen of schrappen van een titularis op een effectenrekening.

Voor meer informatie kan u zich wenden of tot Marc De Munter, Tax Partner of tot uw dossierbeheerder.