Legal disclaimers

E-mail disclaimer
De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. De inhoud van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij deze per brief bevestigd is. Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen.

Website disclaimer
Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Baker Tilly geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar sites van derden, welke niet door Baker Tilly gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, hetzij Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, hetzij Baker Tilly Belgium Consultants, hetzij Baker Tilly Belgium Corporate Finance, hetzij Baker Tilly Belgium Dorthu Réviseurs d'etreprises, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, hetzij Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, hetzij Baker Tilly Belgium Consultants, hetzij Baker Tilly Belgium Corporate Finance, hetzij Baker Tilly Belgium Dorthu Réviseurs d'etreprises.

Onafhankelijk lid
Baker Tilly Belgium en elke met haar gelieerde vennootschap handelend als Baker Tilly is een onafhankelijk lid van Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is een Engelse vennootschap. Baker Tilly International verleent geen professionele diensten aan cliënten. Elk lid is een aparte en onafhankelijke juridische entiteit en omschrijft zichzelf als dusdanig. Baker Tilly Belgium evenals elke met haar gelieerde vennootschap handelend als Baker Tilly is geen agent van Baker Tilly International en heeft niet de bevoegdheid om Baker Tilly International te verbinden of namens Baker Tilly International te handelen. Baker Tilly International, Baker Tilly Belgium en elke met haar gelieerde vennootschap handelend als Baker Tilly, en elk ander lid van Baker Tilly International zijn geenszins aansprakelijk voor elkaars handelingen of nalatigheden. De naam Baker Tilly en bijbehorend logo worden onder licentie van Baker Tilly International Limited gebruikt.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en onze website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met onze website) of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.