Privacy statement

Laatste bijwerking: 29/08/2018

Baker Tilly en jouw gegevens

Bij Baker Tilly houden wij in het algemeen je gegevens alleen bij wanneer jij van ons een dienst of informatie wenst. Bescherming en discretie komen op de eerste plaats als het gaat over jouw persoonsgegevens. 

De specifieke manier waarop we met je gegevens omgaan zal evenwel ook afhangen van de relatie die we met je hebben. 

In deze privacy policy geven we verdere toelichting over de verwerking van de gegevens die we van jou ontvangen via onze website. Deze privacy policy is laatst bijgewerkt op de vermelde datum en kan van tijd tot tijd worden aangepast. We raden je dan ook aan om deze privacy policy op regelmatige basis te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Indien je verdere vragen zou hebben met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens, kan je ons contacteren via de gegevens die je hieronder vindt. 

Als klant, prospect, leverancier of sollicitant zullen we andere gegevens van jou bijhouden en op een andere manier verwerken. Hiervoor hebben we specifieke privacy policies. 

Waarom worden jouw gegevens bijgehouden en gebruikt?

We gebruiken je gegevens om de dienstverlening die jij verwacht van ons te goed te kunnen uitvoeren of te kunnen antwoorden op de door jou gestelde vraag. Eén van onze taken als dienstverlener is onze klant te informeren over gewijzigde regelgeving en nieuwe ontwikkelingen. Indien je hebt aangegeven dat je hiervan graag op de hoogte wordt gehouden, worden je gegevens gebruikt in het kader van onze direct marketingactiviteiten. We gebruiken je gegevens eveneens om ons cliënten- en prospectenbestand te kunnen beheren. De gegevens die je ons verstrekt bij de inschrijving voor een evenement zullen alleen voor de concrete organisatie en afwikkeling van het evenement worden aangewend. Indien je via onze website solliciteert bij ons, gebruiken we je gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.
Vanuit ons gerechtvaardigd belang gebruiken wij statistische gegevens via een data analytics-systeem om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Om te weten welke pagina’s de meeste belangstelling krijgen, om te weten uit welke landen de belangstelling komt en hoeveel bezoekers we krijgen, registreren we IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies van onze website aan te passen aan de infrastructuur van de gebruikers, houden we bij met welk type browser jij onze website benadert. Verdere informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookies-beleid.

Welke data gebruiken we en houden we bij?

De gegevens die we via je gebruik van deze website verzamelen om ze te gebruiken en bij te houden, zijn naam en familienaam, evenals je e-mailadres zoals je dit hebt doorgegeven. Indien nodig hebben we ook je adres, telefoonnummer, functie en onderneming gevraagd. Zoals hierboven aangegeven, registeren we eveneens je IP-adres, domeinnaam en type browser. Indien je bij ons solliciteert, zullen we ook over bijkomende informatie beschikken zoals je gevolgde opleidingen, beroepservaring, talenkennis en andere informatie die je ons bezorgt via je curriculum vitae en motivatiebrief.

We verzoeken je om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval je deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat je instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe je deze hebt verstrekt.

Met wie delen wij deze informatie?

Wij gebruiken je gegevens enkel binnen onze eigen organisatie. Je gegevens worden, behoudens voor zover hierna vermeld, niet gedeeld met derden of externen. De gegevens kunnen gedeeld worden met: 

  • derden voor de doeleinden waarvoor jij specifieke toestemming hebt gegeven; en
  • derden die aan jou diensten verschaffen volgens onze instructies (zoals ondermeer data-verwerkingsleveranciers, onderaannemers die ons bijstaan in onze dienstverlening aan jou, post- en koerierdiensten voor het leveren van de resultaten van onze dienstverlening), voor zover deze ons bevestigd hebben dat zij de AVG-regelgeving naleven; en 
  • derden waarbij dit ons wordt opgelegd door een wet of andere regelgeving, door een juridische procedure of door een overheid of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.

Tenslotte zullen wij het recht hebben de gegevens te delen als wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over jou door te geven.

Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

De persoonsgegevens die je ons via het gebruik van deze website bezorgt, zullen wij in principe slechts bewaren en verwerken in de mate dat deze nodig zijn voor het vooropgestelde doel. Onze bewaartermijnen voor deze gegevens zijn afhankelijk van het doel van je verzoek. Hou er rekening mee dat een langere bewaartermijn noodzakelijk kan zijn omwille van een wet of andere regelgeving, een juridische procedure of een overheidsverzoek of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.
Voor onze direct marketingactiviteiten worden je gegevens bewaard tot het moment dat jij ons laat weten niet langer geïnteresseerd te zijn. Elke elektronische communicatie met jou bevat een uitschrijvingslink. De gegevens die je ons bezorgd hebt in het kader van een sollicitatieprocedure worden niet langer bewaard dan drie maanden nadat de vacature werd ingevuld, of één jaar na je aanbod indien het om een spontane sollicitatie zou gaan.

Worden jouw gegevens bij ons op een veilige manier bewaard?

We hebben gepaste redelijke administratieve en technische maatregelen genomen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik van je gegevens. De gegevens worden beschermd door toegangscontroles, beleidslijnen en procedures die zorgen voor een doeltreffende verwerking en bescherming van de gegevens.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door andere ondernemingen. Die andere websites hebben eigen privacy-bepalingen, die je aandachtig moet lezen als je naar deze websites doorklikt. Baker Tilly is niet verantwoordelijk voor de behandeling van je persoonsgegevens door deze derden en kan hiervoor dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt ten alle tijden recht op toegang tot en verbetering van je gegevens. Indien je de juistheid van je persoonsgegevens in ons bezit betwist, kan je ons verzoeken om de verwerking ervan te beperken. Je kan de gegevens die je ons verstrekte, verkrijgen of laten overdragen. Indien je niet langer wenst geïnformeerd te worden over onze activiteiten volstaat het om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zullen je recht om vergeten te worden dan ook respecteren. Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens hieronder vermeld. Het is mogelijk dat we je contacteren om een woordje uitleg te krijgen bij je verzoek en/of een kopie van je identiteitskaart te krijgen zodat we bevestiging krijgen dat het verzoek wel degelijk van jou kwam.

Kan je een klacht indienen?

We doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Indien er toch iets zou mis lopen, contacteer ons dan liefst zo snel mogelijk zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken. Je hebt evenwel ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be

Contacteer ons over onze website en ons privacy-beleid

Baker Tilly Belgium hecht veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties m.b.t. onze site en ons privacy-beleid. Voor vragen of suggesties kan je contact met ons opnemen via gdpr@bakertilly.be of via brief op het adres Kareelstraat 124, 9300 Aalst. Voormeld adres is het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, zijnde Baker Tilly Belgium Invest BV CVBA (0476.410.352 RPR Gent afdeling Dendermonde).