Bedrijfswaarderingen in een notendop: hoe pakt u een bedrijfswaardering correct aan?

Vakartikels

De verkoop van een onderneming is niet altijd een vooraf gepland traject. Soms staan financiële en strategische spelers onverwacht voor de deur. Daarom is het belangrijk voor ondernemers om, zelfs in stabiele tijden, de mogelijkheid van verkoop in hun achterhoofd te houden. Door proactief te handelen, verkleint u de kans op discussies tijdens het proces.Maar hoe zorgt u dat uw onderneming verkoopsklaar is? En waar liggen de uitdagingen?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop. In dit artikel gaan we in op welke waarderingsmethodes er worden gebruikt bij een bedrijfswaardering. 

Een bedrijfswaardering is essentieel bij aankoop of verkoop van een onderneming. Maar dergelijke waardering kan ook vereist worden bij herstructurering van de ondernemingsstructuur of bij disputen tussen aandeelhouders. Verder kan een waardering waardevol zijn in het kader van successieplanning, medewerkersparticipatie, bij het ophalen van financieringsmiddelen of bij het identificeren van de waardedrijvers van uw onderneming. Om een onderneming te waarderen, beschikt u over een waaier van waarderingsmethodes.

Drie algemene waarderingsbenaderingen

Er zijn drie algemene benaderingen voor het waarderen van een onderneming: (i) de inkomstenbenadering, (ii) de marktbenadering en (iii) de activabenadering.

  1. De inkomstenbenadering zet toekomstige rendementen om in waarde door het toepassen van ofwel een winstkapitalisatie ofwel een verdiscontering van de toekomstige kasstromen.
  2. De marktbenadering bepaalt de waarde aan de hand van twee methodes. De eerste methode vergelijkt de onderneming met de verkoop van soortgelijke ondernemingen of bedrijfsbelangen (Transaction Method). De tweede methode vergelijkt de onderneming met een reeks richtwaarden van beursgenoteerde ondernemingen (Guide Line Public Company Method).
  3. De activabenadering is gebaseerd op de onderliggende marktwaarde van de netto-activa. Deze benadering wordt veelal toegepast wanneer uw onderneming een investeringsholding of een patrimoniumvennootschap is.

Hieronder zoomen we in op elk van deze drie benaderingen.

Van successieplanning tot werknemersparticipatie: dit is niet mogelijk zonder een grondige bedrijfswaardering.

1. Inkomstenbenadering

Kapitalisatie van winsten

De methode van winstkapitalisatie houdt in dat de recurrente winsten gekapitaliseerd worden tegen een kapitalisatievoet. Deze kapitalisatievoet is het rendement dat een redelijke en voorzichtige investeerder eist en weerspiegelt de risico’s en opportuniteiten die inherent zijn aan de onderneming.

Bij deze methode wordt meestal de winst van één boekjaar gedeeld door de kapitalisatievoet om zo de waarde van de onderneming te bepalen.

U bepaalt de kapitalisatievoet aan de hand van een vergelijkende studie van de kapitalisatievoet van gelijkaardige ondernemingen, waarbij u rekening houdt met onder andere industrienormen, groeimogelijkheden, bedrijfsgrootte en algemeen risico.

Aangezien deze methode meestal rekening houdt met de geprojecteerde/historische winst over slechts één jaar, kan u deze methode gebruiken in situaties waarbij het moeilijk is om betrouwbare lange termijn projecties te maken van toekomstige winsten.

Het nadeel van deze methode is echter dat ze geen rekening houdt met het groeipotentieel van de onderneming op langere termijn. Dit is vooral nadelig voor ondernemingen die zich in een groeifase bevinden.

Bovendien houdt deze methode geen rekening met de werkkapitaalbehoefte en investeringsbehoefte van de onderneming, terwijl de andere waarderingsmethodes - zoals de Discounted Cash Flow Method – hier wel rekening mee houden.

Verdiscontering van toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow Method)

De Discounted Cash Flow (DCF)-methode houdt rekening met de toekomstige vrije kasstromen over 3 tot 5 jaar die afkomstig zijn van de activiteiten van een onderneming. Deze geprojecteerde kasstromen verdisconteert u op hun beurt naar de waarde op vandaag. De verdisconteringsvoet houdt hierbij rekening met de waarschijnlijkheid of het risicogehalte van de projectie en van de onderneming.

De toegepaste verdisconteringsvoet is de gewogen gemiddelde kapitaal kost of Weighted Average Cost of Capital (WACC). Deze geeft de kost van eigen en vreemd vermogen weer van de onderneming, rekening houdend met het gewicht van het eigen en vreemd vermogen in de kapitaalstructuur.

In tegenstelling tot andere waarderingsmethodes, die een waardering van de onderneming bekomen op basis van (uitsluitend) historische elementen, houdt de DCF-methode rekening met toekomstige kasstromen en dus het groeipotentieel van de onderneming. Daarbij, in tegenstelling tot de marktbenadering berekent de DCF-methode de intrinsieke waarde van de onderneming.

Verder houdt de DCF-methode ook rekening met de werkkapitaalbehoefte en investeringsbehoefte van de onderneming, terwijl andere waarderingsmethodes deze elementen niet meenemen.

Op basis van deze voordelen is de DCF-methode een populaire keuze. Toch raden we u aan om deze methode af te toetsen aan andere waarderingsmethodes, zoals de marktbenadering en activabenadering.

2. De marktbenadering

De marktbenadering houdt rekening met de historische operationele prestaties van een onderneming in verhouding tot die van ondernemingen die in een transactie worden overgenomen (Guideline Transaction Method) of van beursgenoteerde ondernemingen (Guide Line Public Company Method). Bij deze methodes wordt een groep van vergelijkbare ondernemingen samengesteld die actief zijn in dezelfde sector, en dus beschouwd kunnen worden als een investeringsalternatief van de te waarderen onderneming.

Methode op basis van transacties/Guideline Transaction Method

Bij deze methode worden prijsmultiples afgeleid van transacties waarvan de overgenomen onderneming actief is in dezelfde sector als de te waarderen onderneming. Hierbij is het belangrijk dat u de specifieke achtergrond van de transacties kent (financiële of strategische overnemer, minderheids- of meerderheidsbelang, bijkomende voorwaarden,…). Om zo te kunnen oordelen of de prijs een correcte indicatie kan zijn voor de ondernemingswaarde. Bijkomend moet u rekening houden met de macro-economische context waarin de geselecteerde transacties zijn doorgegaan.

Methode op basis van beursgenoteerde bedrijven/Guide Line Public Company Method

Bij deze methode worden marktmultiples afgeleid van de marktprijzen van aandelen van ondernemingen die actief zijn in dezelfde sector als de te waarderen onderneming en worden verhandeld op een vrije en open markt. U moet rekening houden met de impact van het huidige marktsentiment op de prijs van een aandeel. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat een (kleine) niet-beursgenoteerde onderneming een hoger risicoprofiel heeft dan een grote beursgenoteerde concurrent. Dit heeft onder meer te maken met het gebrek aan liquiditeit van de aandelen en de grotere afhankelijkheid van klanten, leveranciers en management.

Nadelig aan de marktbenadering is dat er geen rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde en specifieke eigenschappen van de onderneming, zoals de werkkapitaalbehoefte en investeringsbehoefte. Bijkomend is het vaak moeilijk om een groep bedrijven of transacties uit dezelfde sector samen te stellen die vergelijkbaar zijn met de te waarderen onderneming.

3. De activabenadering

De activabenadering is gebaseerd op de onderliggende marktwaarde van de netto-activa. Deze benadering wordt over het algemeen in overweging genomen wanneer de betrokken onderneming een investeringsholding of patrimoniumvennootschap is.

Deze waarderingsmethode is gebaseerd op het gecorrigeerd eigen vermogen, waarbij het historisch eigen vermogen wordt gecorrigeerd voor eventuele meer- of minderwaarde op de activa en passiva. Meer- of minderwaarde op de activa en passiva wordt bepaald door het vergelijken van de marktwaarde met de boekwaarde van de activa en passiva. De waarde van het resulterende gecorrigeerd eigen vermogen wordt gezien als de minimumwaarde van de onderneming en wordt ook gebruikt als toetsing voor andere waarderingsmethodes.

Het nadeel van deze methode is dat u enkel vanuit historisch perspectief naar de onderneming kijkt, en dus geen rekening houdt met het groeipotentieel en toekomstige zakelijke opportuniteiten.

U heeft de keuze uit een uitgebreide waaier van waarderingsmethodes, waarbij elke methode zijn voor- en nadelen heeft.

Conclusie

U heeft de keuze uit een brede waaier aan waarderingsmethodes waarbij elke methode voor- en nadelen heeft. In de praktijk is de DCF-methode populair, aangezien deze methode de intrinsieke waarde van de onderneming berekent, en dus rekening houdt met de specifieke eigenschappen en het groeipotentieel van de onderneming. We raden u echter aan om de DCF-methode af te toetsen aan andere waarderingsmethodes, zoals de marktbenadering en de activabenadering.

De essentie

  • Een bedrijfswaardering is essentieel bij diverse economische beslissingen, van bedrijfsverkoop tot het ophalen van financieringsmiddelen
  • Er zijn drie algemene waarderingsbenaderingen: inkomsten-, markt- en activabenadering
  • Elke benadering heeft een andere invalshoek, met telkens voor- en nadelen
  • Het is essentieel om elke waarderingsmethode af te toetsen aan andere methodes
  • In de praktijk blijkt de DCF-methode erg populair, omdat deze rekening houdt met specifieke eigenschappen en het groeipotentieel van een onderneming

Meer weten?

In een reeks artikels nemen we u mee doorheen de verschillende cruciale fases van een kooptraject, van waardecreatie tot aan de voorverkoop. 
Lees de artikelenreeks


Advies en begeleiding bij de verkoop van uw onderneming?

Wij adviseren en begeleiden u doorheen het hele traject. Van de voorbereidings-, verkoop tot de eindfase van het transactieproces. Onze experts werken samen met u een traject op maat uit.Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Kato Bellaert, Senior Consultant Corporate Finance, Jasper De Decker, Manager Corporate Finance of uw dossierverantwoordelijke. Nog geen klant?
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek