België voert minimumbelasting van 15% in voor omvangrijke ondernemingsgroepen (Pillar 2)

Vakartikels

Op 14 december 2023 keurde het federale parlement de invoering van de zogenaamde minimumbelasting goed. Daarmee werd uitvoering gegeven aan een Europese Pillar Two Richtlijn (en de Pillar 2-plannen van de OESO). Het doel van deze minimumbelasting is om entiteiten die deel zijn van grote ondernemingsgroepen, te onderwerpen aan een effectief belastingtarief van minstens 15%. Deze minimumbelasting is van toepassing op belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 31 december 2023.

Toepassingsgebied: ondernemingsgroepen met ten minste 750 mio EUR geconsolideerde omzet

Een belangrijke beperking op het toepassingsgebied van de minimumbelasting is het feit dat deze belasting enkel van toepassing is op entiteiten die onderdeel zijn van een ondernemingsgroep met een geconsolideerde omzet in hoofde van de uiteindelijke moederentiteit van 750 mio EUR of meer gedurende ten minste twee van de vier voorafgaande verslagjaren. 

Het is dus van groot belang dat u correct bepaalt onder welke groep een entiteit valt en wat de (geconsolideerde) omzet van die groep is. In sommige gevallen - bijvoorbeeld bij overnames, joint ventures of fusies - kan dit een uitdaging zijn.

Effectieve belasting van 15% en bijheffingen

Verzekeren dat er een effectieve belasting van 15% wordt betaald is dus het finale doel. Het is belangrijk op te merken dat het om een effectieve belasting gaat, en niet zomaar om een nominaal tarief.

Als de minimumbelasting van 15% niet bereikt wordt, dan zal in principe een bijkomende heffing opgelegd worden. U moet rekening houden met verschillende soorten bijheffingen, namelijk de binnenlandse bijheffing (of ‘Qualified Domestic Minimum Top-up Tax of ‘QDMTT’), de Income Inclusion Rule-bijheffing (‘IIR’) en de Undertaxed Profit Rule-bijheffing (‘UTPR’). Het type bijheffing is vooral relevant om te bepalen in welke jurisdictie en door welke entiteit deze bijheffing moet betaald worden. In de praktijk zal de binnenlandse bijheffing het meest voorkomen. Deze wordt bepaald op jurisdictioneel niveau (lees: per land) en kan geïnd worden bij één groepslid in dat land met een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de verschillende groepsentiteiten.

Hoewel België een standaardtarief in de vennootschapsbelasting heeft dat hoger is dan 15% (namelijk 25%), kan de effectieve belastingdruk ook in België een stuk lager liggen, bijvoorbeeld door de toepassing van de innovatieaftrek of investeringsaftrek. Daarnaast kan België, ook als de Belgische entiteiten onderworpen zijn aan een effectief belastingtarief van meer dan 15%, in bepaalde gevallen nog steeds een IIR-bijheffing of UTPR-bijheffing opleggen.  

Hierbij merken wij op dat er bepaalde milderingen zijn voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een ‘de minimis’-grens, en zijn er enkele ‘safe havens’ opgenomen.

België voert een minimumbelasting voor grote groepen in van 15%. Zelfs met een nominaal belastingtarief van 25% kan deze minimumbelasting een belangrijk effect hebben.

Bijkomende aangifteverplichting met hoge boetes

Deze minimumbelasting zorgt voor een bijkomende aangifteverplichting. Deze aangifte staat los van de gewone VenB-aangifte (of de al bestaande transferpricing-documentatie). Op de schending van deze formaliteit zullen boetes tot 250.000 EUR staan. De eerste aangiftes moeten ingediend worden op 30 november 2025.  

Voorafbetaling

Naar aanleiding van deze nieuwe maatregel komt er ook een systeem voor de voorafbetaling van de minimumbelasting, met een vermeerdering als er onvoldoende voorafbetaald is(zoals ook het geval is in de vennootschapsbelasting). Omdat het platform voor de voorafbetaling nog niet operationeel is, de wetgeving laat ingevoerd werd en de nieuwe spelregels complex zijn, is er in het eerste jaar nog uitstel voorzien. Alle voorafbetalingen zouden in 2024 nog uitzonderlijk worden geacht te zijn gedaan in het eerste kwartaal. 

Inwerkingtreding

Zoals vereist door de Europese Richtlijn, zal de minimumbelasting in België van toepassing zijn op belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 31 december 2023.  

Welke acties moet u ondernemen?

In eerste instantie moet u nagaan of de minimumbelasting effectief van toepassing is. Dit kunt u doen door correct te analyseren tot welke ondernemingsgroep de entiteit precies behoort.  

Als blijkt dat de groep onder het toepassingsgebied van de minimumbelasting valt, moet u onderzoeken of het effectief belastingtarief onder de 15% ligt en welke impact de minimumbelasting heeft. Op basis van deze analyse kunt u tijdig de nodige gegevens voor de aangifteverplichtingen verzamelen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Milan Swijngedouw, Corporate Tax Manager, of uw dossierbeheerder. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.