Nieuwe regels bij laattijdige betaling door consumenten: pas uw algemene voorwaarden aan!

Vakartikels

Elke ondernemer of zelfstandige maakt het wel eens mee: uw klant betaalt te laat uw factuur. Wellicht bevatten uw algemene voorwaarden een schadebeding waarin uw rechten als onderneming uitgelegd worden. Zo heeft u bijvoorbeeld vastgelegd dat uw klant verwijlinteresten en/of een forfaitaire schadevergoeding moet betalen.

Sinds 1 september 2023 zijn belangrijke beperkingen van toepassing aan wat u als onderneming kan doen bij een laattijdige betaling door uw (particuliere) klant. Wanneer u deze regels niet respecteert, kan u uw schadebeding niet meer inroepen.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

U kan uw schadebeding voortaan enkel nog inroepen wanneer u een gratis eerste herinnering stuurt en een wachttermijn van 14 dagen respecteert. Daarnaast is het beding enkel geldig wanneer de hoogte van de verwijlinteresten en/of schadevergoeding voldoen aan de wettelijke grenzen. Wat moet u hierover weten?

Gratis eerste herinnering én wachttermijn van 14 dagen

Vooreerst moet u uw klant - de consument - een gratis eerste herinnering sturen. Vanaf dan mogen de herinneringskosten maximaal 7,50 euro (inclusief verzendkosten) bedragen. Noteer ook dat die gratis eerste herinnering verschillende verplichte vermeldingen moet bevatten.

Daarnaast kan u het schadebeding enkel inroepen wanneer u een wachttermijn van 14 kalenderdagen respecteert. Wanneer u de herinnering elektronisch verzendt, gaat deze termijn in op de kalenderdag die volgt op de dag van verzending. Verwittigt u de consument per post, dan gaat de termijn in op de derde werkdag na verzending. 

Met andere woorden: verwijlinteresten beginnen pas te lopen vanaf een termijn van 14 dagen. Voor kmo’s (tot en met 50 werknemers) wordt een uitzondering voorzien. Als kmo kan u beslissen om de verwijlinterest te laten lopen vanaf de dag volgend op de eerste herinnering, wanneer de consument zijn schuld niet heeft betaald binnen de termijn van 14 dagen.

Om u op uw schadebeding te kunnen beroepen, moet u steeds een eerste gratis herinnering sturen en een wachttermijn van 14 dagen respecteren.

Wettelijke beperkingen aan verwijlinteresten en forfaitaire schadevergoeding

In uw algemene voorwaarden moet u ook rekening houden met de wettelijke grenzen op het vlak van de hoogte van de verwijlinteresten en de forfaitaire schadevergoeding.

 • Verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties. Voor het tweede semester van 2023 bedraagt dit 12%.
 • Bovendien mag het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding niet hoger zijn dan: 
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo zich situeert tussen 150,01 en 500 euro; 
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

Sancties

Hou rekening met stevige sancties als u deze regels niet respecteert. In dat geval is uw klant automatisch vrijgesteld van de betaling van het schadebeding. Stel dat het schadebeding in uw algemene voorwaarden de wettelijke grenzen overschrijdt, dan wordt dit beding als niet-geschreven beschouwd. U kan dan geen andere schadevergoeding meer eisen, maar enkel nog aanspraak maken op verwijlinteresten tegen de wettelijke interestvoet (5,25% voor 2023).

Het niet-respecteren van de nieuwe verplichtingen wordt ook gesanctioneerd met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro of tot 4% van uw totale jaaromzet.

Pas uw algemene voorwaarden aan, om er zeker van te zijn dat u uw schadebeding geldig kan inroepen.

Toepassingsgebied en inwerkingtreding

Deze verplichtingen gelden enkel in geval uw klant een consument is. Voor professionele klanten gelden deze regels niet.

De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die vanaf 1 september 2023 worden gesloten. Let op! Vanaf 1 december 2023 worden deze regels ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Met andere woorden: ook voor elke schuld die vanaf dan vervalt en onbetaald blijft, ook al vloeit zij voort uit een overeenkomst afgesloten voor 1 september 2023.

De essentie

 • Sinds 1 september 2023 moet u als ondernemer rekening houden met belangrijke nieuwe verplichtingen wanneer uw klant (consument) te laat betaalt.
 • Wanneer u deze nieuwe regels niet respecteert, heeft u geen recht op eventuele verwijlinteresten en/of de schadevergoeding die u heeft voorzien in uw algemene voorwaarden.
 • Ga na of uw algemene voorwaarden up-to-date zijn!
 • Deze nieuwe verplichtingen gelden enkel voor particuliere klanten, niet voor professionele klanten.
 • Vanaf 1 december 2023 worden deze regels ook van toepassing op lopende overeenkomsten.

Algemene voorwaarden aanpassen?

Neem dan zeker contact op met Ann Gobien, Legal Director, Lynn Jonckheere, Legal Counsel of uw dossierverantwoordelijke. Zij beantwoorden graag uw vragen. Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.