Voorafbetalingen 2019

Vakartikels

De voorwaarden die van toepassing zijn op de ‘Voorafbetalingen’ werden onlangs gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 november 2018.

Deze wijziging kadert in de toenemende digitalisering van de diensten van de FOD Financiën.

Btw-kwartaalvoorschotten

Wijziging van het bankrekeningnummer

De voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) dienen, zowel voor ondernemingen als particulieren, te worden gestort op het nieuw bankrekeningnummer van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen: BE61 6792 0022 9117.

Opmerking

Er is een bijzondere overgangsmaatregel in werking voor vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en waarvan de resterende vervaldagen voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) na 31 december 2018 liggen. De bedragen van de voorafbetalingen van deze vennootschappen die worden gestort na 31 december 2018, maar wel in het kader van aanslagjaar 2019, kunnen nog steeds worden gestort op het oude bankrekeningnummer van de Dienst Voorafbetalingen.
 

Wijziging van de gestructureerde mededeling

Vanaf aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) dienen belastingplichtigen die voorafbetalingen willen doen, verplicht gebruik te maken van de gestructureerde mededeling die hen elektronisch ter beschikking wordt gesteld via het MyMinfin-platform.
 

Wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen

Belastingplichtigen die voorafbetalingen hebben gedaan, hebben de mogelijkheid om een terugbetaling of een overdracht (van het geheel of een deel van) de voorafbetalingen te vragen.
Deze aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2019 elektronisch worden ingediend via het MyMinFin-platform. Enkel in uitzonderingsgevallen kunnen deze aanvragen per post worden ingediend bij het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Anderzijds moet het verzoek tot wijziging van de terugbetaling of de overdracht van de voorafbetalingen ten laatste worden ingediend op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbaar tijdperk. De belastingplichtigen waarvan het belastbaar tijdperk afsluit op 31 december van het kalenderjaar kunnen hun aanvraag dus indienen tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.
 

Elektronische raadpleging van de voorafbetalingen

Via het elektronische platform MyMinFin stelt de fiscale administratie aan elke belastingplichtige voor wiens rekening voorafbetalingen werden geregistreerd, een overzicht ter beschikking van de voorafbetalingen voor het huidige belastbare tijdperk en voor de drie voorgaande belastbare tijdperken.

Deze elektronische raadpleging vervangt de papieren correspondentie en is van toepassing vanaf 1 maart 2019.

Wenst u over dit alles te weten te komen, contacteer dan Michel Beyaert, Tax Partner of uw dossierbeheerder.