Btw-boetebeleid wordt deels hervormd

Vakartikels
Belastingen

Op 30 juli 2018 publiceerde de btw-administratie nieuwe richtlijnen inzake het toe te passen boetebeleid. Aan de boetes op zich wijzigt er niets. De mogelijkheid om ze naderhand volledig te laten kwijtschelden wordt wel in bepaalde gevallen vereenvoudigd.

Ik wil meer weten over BTW advies

Mijnenveld

Btw is een boete-belasting, althans die indruk krijgt men soms na een btw-controle.

In de zomer van 2012 werden deze boetes nog aanzienlijk verstrengd en verhoogd, tot grote frustratie van bedrijven en boekhouders die, alhoewel ze het goed voor hebben, de kleinte fout of vergetelheid steevast afgestraft zien met enkele duizenden euro’s aan boetes. De term mijnenveld is hierbij nooit ver weg.

In haar regeerakkoord van 2014 had de regering beloofd hieraan iets te zullen doen. Aan deze belofte wordt nu, zij het deels, tegemoetgekomen. 

Nieuwigheden – ‘automatische’ kwijtschelding

Aan het opleggen van de boetes op zich verandert er in principe niets. De administratieve geldboetes zijn en blijven van rechtswege verschuldigd.

Wel nieuw is dat de opgelegde boete(s) in bepaalde omstandigheden automatisch zullen worden kwijtgescholden. De term ‘automatisch’ moet wel met een korreltje zout worden genomen, in die zin dat er nog steeds een actief en gemotiveerd verzoek vanwege de belastingplichtige zal moeten worden ingediend.

Om van de automatische en volledige kwijtschelding te kunnen genieten dienen vier voorwaarden cumulatief te zijn vervuld:

  • Het moet gaan om een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van 4 jaar.
  • Deze overtreding moet te goeder trouw begaan zijn. De goede trouw wordt verondersteld. Kwade trouw moet steeds door de Administratie worden aangetoond. 
  • Er moet een individueel en gemotiveerd verzoekschrift worden ingediend.
  • Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift heeft de belastingplichtige voldaan aan de gesanctioneerde verplichting en alle periodieke aangiften zijn op dat ogenblik ingediend. 

Kunnen op eenvoudig verzoek worden kwijtgescholden, boetes opgelegd naar aanleiding van het niet of laattijdig indienen van een jaarlijkse klantenlisting of van een intracommunautaire listing, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de btw-aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, uitgaande handelingen die verkeerdelijk worden opgenomen in rooster 44 in plaats van in rooster 47 (en omgekeerd), het aankoopbedrag dat wordt vermeld in rooster 82 in plaats van in rooster 81 of 83, het ten onrechte opnemen of niet opnemen van handelingen in rooster 00, enz. 

Let op! Niet alle handelingen vallen onder deze automatische en volledige kwijtschelding. Zo gaat het bv. niet om een laattijdige of niet-indiening van periodieke btw-aangiften, van bijzondere aangiften en van MOSS-aangiften (Mini One Stop Shop), de laattijdige betaling van btw, enz.

Hierbij kan nog steeds een gewoon verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van boetes worden ingediend op grond van overmacht of op grond van andere elementen eigen aan het concrete geval. Voor inbreuken die worden vastgesteld tijdens een btw-controle en die geen impact hebben op de roosters 71 of 72 van de btw-aangifte geldt als bijkomende voorwaarde voor de kwijtschelding dat de maatstaf van heffing van desbetreffende facturen werd opgenomen in de boekhouding en in de periodieke btw-aangifte(n).

De nieuwe richtlijnen worden toegepast voor alle verzoekschriften die behandeld worden na 1 april 2018 en dit voor boetes die werden opgelegd na 1 januari 2018.

Tenslotte dient te worden aangestipt dat de nieuwe regeling niet van toepassing is op de nalatigheidsinteresten. Deze bedragen nog steeds 0,8 pct. per maand (oftewel 9,6 pct. per jaar). Hierbij werd vooralsnog niet voorzien in een systeem van automatische en volledige kwijtschelding.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner of uw dossierverantwoordelijke.