Eigen aangifte jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in te dienen ten laatste op 15 juli 2023

Vakartikels

Belastingplichtigen die in het buitenland effectenrekeningen aanhouden bij niet-Belgische tussenpersonen zonder Belgische aansprakelijk vertegenwoordiger, moeten zelf instaan voor de aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. De deadline voor deze aangifte is 15 juli as.

Op 26 februari 2021 trad de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in werking. Deze jaarlijkse taks van 0,15% wordt geheven op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referentieperiode, op voorwaarde dat deze gemiddelde waarde meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De referentieperiode is een termijn van 12 opeenvolgende maanden, die in principe start op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De eerste referentieperiode startte op 26 februari 2021 en eindigde op 30 september 2021. De tweede referentieperiode eindigde op 30 september 2022.

Effectenrekeningen aangehouden bij Belgische tussenpersonen

Voor effectenrekeningen aangehouden bij Belgische (financiële) tussenpersonen, ligt de aangifteplicht bij die tussenpersonen. Als deadline voor deze aangifte geldt de 20e dag van de derde maand die volgt op het einde van de betrokken referentieperiode. Als gevolg hiervan moesten alle Belgische tussenpersonen hun tweede aangifte tegen 20 december 2022 indienen voor de referentieperiode die afliep op 30 september 2022.

Effectenrekeningen aangehouden bij niet-Belgische tussenpersonen

Voor effectenrekeningen die buiten België aangehouden worden, zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon (met inbegrip van een buitenlandse tussenpersoon met een Belgische aansprakelijk vertegenwoordiger), moeten titularissen (natuurlijke én rechtspersonen) zelf de aangifte indienen en de taks betalen. De deadline voor de aangifte is 15 juli 2023, wat overeenkomt met de algemene deadline voor het elektronisch indienen van de aangifte personenbelasting via MyMinfin (Tax-on-web) door de belastingplichtige zelf. Het feit dat de deadline voor aangiften in de personenbelasting met bepaalde specifieke inkomsten (zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of buitenlandse beroepsinkomsten) vanaf dit jaar opschuift naar 18 oktober 2023, doet geen afbreuk aan de termijn voor indiening van de aangifte op het vlak van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.

De titularis van een effectenrekening aangehouden bij een niet-Belgische tussenpersoon moet de aangifte indienen ten laatste op 15 juli 2023

De titularis moet de jaarlijkse taks betalen uiterlijk op 31 augustus van het jaar dat volgt op het einde van de referentieperiode. Met andere woorden: voor de referentieperiode die afliep op 30 september 2022, geldt 31 augustus 2023 als uiterste betaaldatum.   

Deze taks moet ten laatste op 31 augustus 2023 betaald zijn.

Aangifte op papier uit te voeren

Omdat u de aangifte nog steeds niet elektronisch kunt indienen, moet ze op papier gebeuren en per post gestuurd worden naar het volgende adres:

FOD Financiën – Algemene Administratie Inning en de Invordering
Dienst Diverse Taksen
Gaston Crommenlaan 6 bus 291
9050 Ledeberg

Het voorgedrukte aangifteformulier vindt u op de website van de FOD Financiën.
 

Jaarlijke taks op de effectenrekeningen wordt blijver

Tenslotte willen we nog even meegeven dat de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen wellicht een blijver is in het Belgische fiscale landschap. Dit is een gevolg van het feit dat het Grondwettelijk Hof in haar arrest nr. 138/2022 van 27 oktober 2022 enkel graten zag in de specifieke anti-misbruikbepaling (die komt te vervallen) en in de datum van inwerkingtreding van de algemene anti-misbruikbepaling (30 oktober 2020 vervangen door 26 februari 2021), maar verder geen grondwettelijke problemen zag in de wetteksten.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.