Feestdagen 2022

Vakartikels

Elk jaar hebben voltijdse werknemers recht op 10 wettelijke feestdagen. Soms valt een feestdag samen met een zondag of een andere inactiviteitsdag. Dan moet er een vervangende feestdag gepland worden.

10 wettelijke feestdagen

U vindt hier een overzicht van de 10 wettelijke feestdagen en de datum waarop deze in 2022 vallen:

Nieuwjaar   Zaterdag 1 januari
Paasmaandag  Maandag 18 april
Feest van de Arbeid Zondag 1 mei 
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart   Donderdag 26 mei 
Pinkstermaandag Maandag 6 juni
Nationale feestdag Donderdag 21 juli
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Maandag 15 augustus
Allerheiligen Dinsdag 1 november 
Wapenstilstand  Vrijdag 11 november 
Kerstmis       Zondag 25 december 

             
Tijdens deze 10 feestdagen mogen uw werknemers niet tewerkgesteld worden.
 

Vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag 

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. De paritaire organen kunnen deze vervangingsdag vaststellen voor alle of voor een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Zonder beslissing van een paritair orgaan kan de vervangingsdag vastgesteld worden door de ondernemingsraad of door een akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging of werknemers. Als hierover geen gezamenlijke beslissing genomen wordt, dan geldt een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Komt er geen akkoord tot stand? Dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

In 2022 zijn er 3 feestdagen waarvoor voltijdse werknemers een vervangingsfeestdag zullen krijgen.

Bekendmaking

Als werkgever moet u vóór 15 december van het jaar vóór het jaar waarin de feestdagen genomen worden een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken in de lokalen van uw onderneming, met vermelding van de vervangingsdagen. U moet ook een kopie van dit bericht toevoegen aan het arbeidsreglement en een tweede kopie aan Toezicht Sociale Wetten bezorgen.

Als werkgever moet u voor 15 december de planning van de feestdagen 2022 bekend maken.

Inhaalrust

Wanneer een werknemer tijdens een feestdag heeft gewerkt (wanneer zondagarbeid is toegestaan door de arbeidswet), heeft hij recht op inhaalrust. Die inhaalrust bedraagt een volle dag als de arbeid langer dan vier uur heeft geduurd, en minstens een halve dag bij arbeid korter dan vier uur. U moet deze inhaalrust toekennen binnen de zes weken die op de feestdag volgen.

Loon voor de feestdagen

De werknemer heeft recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag waarop hij niet werd tewerkgesteld. Dit recht op loon geldt ook voor elke inhaalrustdag.

Het voor een feestdag verschuldigde loon wordt principieel vastgesteld in verhouding tot de arbeidsuren die gedurende die dag normaal zouden gepresteerd zijn als deze dag een werkdag was geweest. 
Een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster moet voor elke feestdag worden vergoed via de berekeningsregel: loon van 4 weken voor de feestdag/ aantal activiteitsdagen in de onderneming van een voltijdse werknemer. 

Feestdagen en schorsing

De werknemer behoudt het recht op loon voor de feestdagen die tijdens de jaarlijkse vakantie vallen.

In de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, als die schorsing het gevolg is van:

  • ziekte of ongeval; 
  • arbeidsongeval of beroepsziekte met volledige arbeidsongeschiktheid; 
  • periode van moederschapsrust;
  • erkende staking of lock-out.

In de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van:

  •  de overige schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de Wet op de arbeidsovereenkomsten.

Feestdagen en einde van de arbeidsovereenkomst

Als werkgever bent u verplicht het loon te betalen voor de feestdagen die vallen in een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst:

  • Bij een tewerkstelling van maximaal 14 dagen bent u geen loon voor feestdagen na het einde van het contract verschuldigd; 
  • Bij de beëindiging van het contract na een periode van 15 dagen tot maximum 1 maand heeft de werknemer recht op de betaling van 1 feestdag tijdens de daaropvolgende 14 dagen;
  • Voor de werknemer die meer dan 1 maand tewerkgesteld was, blijft de vroegere regeling van betaling van alle feestdagen gedurende de 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst behouden. 

De verplichting tot betaling van het loon houdt echter op zodra de werknemer door een nieuwe arbeidsovereenkomst verbonden is. Ze geldt ook niet wanneer de werknemer ontslagen werd wegens dringende reden of het werk zelf verlaten heeft zonder dringende reden.

Bij onze diensten HR Consultancy Services kunt u modeldocumenten verkrijgen om vervangingsdagen mee te delen in uw onderneming. 
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.