Het “pand” in een nieuw kleedje

Vakartikels

Elke onderneming die een financiering of andere belangrijke transactie wenst aan te gaan wordt wel eens geconfronteerd met de vraag naar het stellen van een zekerheid om de goede uitvoering van de financiering of transactie te waarborgen. De inpandgeving is een vorm van zekerheidsstelling die in de praktijk vaak voorkomt. Zo bijvoorbeeld is de inpandgeving van een handelszaak ten gunste van een financiële instelling geen onbekende...

  • Het pand op de handelszaak is niet langer voorbehouden aan financiële instellingen en kan als waarborg gevestigd worden ten gunste van een andere onderneming.
  • De overeenkomst tot inpandgeving van een handelszaak dient geregistreerd te worden in het nationaal pandregister, een nieuwe online toepassing van de FOD Financiën.
  • De inpandgeving van roerende goederen – zoals bijvoorbeeld machines en voorraad – kan voortaan zonder afgifte of overhandiging van deze goederen. De registratie van het pandcontract in het nationaal pandregister volstaat. 
  • De verpande goederen kunnen dus in het bezit blijven van de pandgever en gebruikt worden voor de verdere exploitatie van de onderneming. Zo krijgt de pandgever de mogelijkheid om tijdens de periode van inpandgeving inkomsten te genereren voor de aflossing van de financiering.
  • Een pand op schuldvorderingen komt tot stand louter door het sluiten van een pandovereenkomst en door kennisgeving hiervan aan de schuldenaar. Deze inpandgeving valt buiten het nationaal pandregister.
  • De inpandgeving van aandelen op naam gebeurt nog steeds door inschrijving van het pand in het aandelenregister van de vennootschap. Het is voorlopig niet helemaal duidelijk of de registratie van een aandelenpand in het nationaal pandregister ook voldoende is.
Verpande goederen kunnen in bezit blijven van pandgever

Voor de registratie van een pand in het nationaal pandregister hoeft u geen drempelvrees te hebben: de procedure is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Aan deze registratie is wel een kostenplaatje verbonden, namelijk de betaling van een ‘retributie’ die kan variëren van minimum 20 euro (bij waarborg tot 10.000 euro) tot maximum 500 euro (bij waarborg van meer dan 500.000 euro).

Het nationaal online pandregister is operationeel

Voor wie nog niet overtuigd is van het nut van de inpandgeving als vorm van zekerheidsstelling, kan volgend argument misschien de doorslag geven: indien de transactie of financiering niet goed wordt uitgevoerd, en de pandhouder genoodzaakt is om de gestelde zekerheid aan te spreken, kan de pandhouder de in pand gegeven goederen verkopen, verhuren of zich toe-eigenen zonder tussenkomst van de rechtbank, tenzij de pandgever een consument is die niet handelt voor bedrijfs-, beroeps- of ondernemingsactiviteiten.

Het “nieuwe kleedje” biedt elke onderneming een bijkomend middel voor risico-indekking. Het wordt tijd dat ondernemers zich hiervan bewust worden...

Wenst u meer informatie te bekomen over dit topic, contacteer Liesbeth Gordts, Legal Partner of uw dossierbeheerder.