Hoe uw dierbaren en uw vermogen zo goed mogelijk beschermen tijdens deze coronacrisis?

Vakartikels

Niemand kan voorspellen wat het leven zal brengen. Uitzonderlijke crisismomenten doen ons nadenken over de mogelijke impact op onze persoonlijke en financiële situatie. Hoe kunnen we ons tegen deze onverwachte gebeurtenissen beschermen?
Vermogensplanning kan u hierbij helpen. Vermogensplanning is immers niet alleen overdracht naar de volgende generatie, maar vermogensplanning biedt ook bescherming. Bescherming met betrekking tot de mensen die u graag ziet en het vermogen dat u hebt opgebouwd.

Zorgvolmacht - een absolute must voor gemoedsrust !

Wat als u door hospitalisatie, ongeval, quarantaine, ouderdom… (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of uit te voeren met betrekking tot uw vermogen? 
Via een zorgvolmacht kan u één of meerdere lasthebbers aanduiden om in uw naam uw vermogen te beheren. Meerdere lasthebbers kunnen ofwel gezamenlijk beslissen of u kan elk van hen een specifieke rol toebedelen. 
De zorgvolmacht biedt u zelfs de mogelijkheid om in extremis uw vermogen te verdelen over uw partner, echtgeno(o)t(e), kinderen of andere dierbaren. Uw lasthebber kan een deel van uw vermogen schenken volgens de door u opgelegde voorwaarden in de zorgvolmacht, wanneer u daar zelf om gezondheidsredenen niet meer toe in staat bent. Door te schenken en schenkbelasting te betalen kan er hoge erfbelasting vermeden worden.
Voor de schenking van een som geld in volle eigendom (bankgift) volstaat in principe een onderhandse zorgvolmacht die wel moet geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingen. Voor de schenking van aandelen van (familiale) vennootschappen of onroerend goed moet de zorgvolmacht via authentieke akte getekend worden bij een notaris. 

Kan u een bankgift of een buitenlandse niet-geregistreerde schenkingsakte op dit ogenblik laten registreren? 

Door de registratie van een bankgift of een buitenlandse niet-geregistreerde schenkingsakte vermijdt u erfbelasting indien de schenker zou overlijden binnen de 3 jaar na schenking. 
De registratiekantoren zijn omwille van de corona-crisis gesloten. 
In Vlaanderen mag u de pacte adjoint – het begeleidend document bij de bankgift getekend door schenker en begiftigde – of de buitenlandse schenkingsakte, per email versturen naar het registratiekantoor. Van zodra de fiscale ambtenaar het document per email ontvangt, zal hij overgaan tot registratie en is deze schenking vrij van erfbelasting. De schenkbelasting moet dus nog niet betaald te zijn. U moet het origineel exemplaar ook per aangetekende brief verzenden naar het registratiekantoor. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest moet de schenkbelasting vooraf op het rekeningnummer van het registratiekantoor gestort worden met als mededeling ‘schenking – naam van de schenker(s) en naam van de begiftigde(n)’. U stuurt een email naar het registratiekantoor met in bijlage de pacte adjoint of de buitenlandse schenkingsakte én een bewijs van betaling van de schenkbelasting. U verstuurt ook het origineel exemplaar en het betalingsbewijs per aangetekend schrijven en bij ontvangst van de aangetekende zending zal de fiscale ambtenaar overgaan tot registratie van de schenking.
De woonplaats van de schenker bepaalt tot welk kantoor – in het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest - u zich moet wenden.
U kan ook de pacte adjoint of de buitenlandse niet-geregistreerde schenkingsakte laten registreren bij uw Belgische notaris. Op het ogenblik van het verlijden van de Belgische notariële akte - waar het schenkingsdocument wordt aangehecht - is de schenking vrij van erfbelasting.

Kan u op dit ogenblik terecht bij uw notaris? 

U kan enkel voor dringende akten terecht in uw notariskantoor. Neem contact op met uw notaris. Fysieke aanwezigheid moet zoveel mogelijk beperkt worden. Alleen de lastgever moet aanwezig zijn bij het verlijden van een notariële zorgvolmacht. Bij het verlijden van een schenkingsakte moeten de schenker (of een lasthebber aangeduid door de schenker) en de begiftigden aanwezig zijn.
Wij hebben een vragenlijst ter beschikking om u te helpen in uw zorgvolmacht duidelijk te omschrijven welke handelingen uw lasthebber met betrekking tot het beheer van uw vermogen mag stellen en welke grenzen en voorwaarden u wenst in te bouwen. Graag begeleiden wij u ook bij een bankgift, het opstellen van de pacte adjoint en de registratie.

Overlijdensverzekering – Ook voor jonge gezinnen interessant !

Vaak is een groot deel van uw vermogen geïnvesteerd in uw vennootschap en in vastgoed.
Het is niet evident om bij een onverwacht overlijden dit illiquide vermogen op korte termijn te gelde te maken aan een correcte marktwaarde. Een tijdelijke overlijdensverzekering kan hier een oplossing bieden. 
Ook voor jonge ondernemers en vrije beroepers kan een overlijdensverzekering een extra bescherming bieden door bij overlijden een kapitaal te voorzien voor het jonge gezin, zodat de partner en kinderen hun huidige levensstandaard kunnen behouden (studiekosten, medische kosten,…). Bovendien zijn de premies – gezien de leeftijd – lager en kan dit eventueel ook door de vennootschap betaald worden. 
De overlijdensverzekering kan ook interessant zijn als bescherming voor medeaandeelhouders. Elk van de aandeelhouders kan een overlijdensverzekering afsluiten op het hoofd van de medeaandeelhouders, zodat bij een onverwacht overlijden een kapitaal wordt uitgekeerd, dat kan aangewend worden om de aandelen over te nemen van de erfgenaam van de overleden aandeelhouder. In een aandeelhoudersovereenkomst kan worden voorzien dat de overblijvende aandeelhouders een voorkooprecht hebben op de aandelen van de overleden aandeelhouder.
Wij helpen u om een inschatting te maken van het overlijdenskapitaal op basis van uw vermogen en uw familiale situatie. Wij kijken na of uw vennootschap voldoet aan gunstvoorwaarden met betrekking tot schenking en vererving en helpen bij aanvragen van een (test)attest in het kader van deze gunstvoorwaarden en bij het uitschrijven van een aandeelhoudersovereenkomst.

Ongehuwd en geen testament – geen of slechts beperkte erfenisrechten!

Gehuwde partners genieten de grootste bescherming in het erfrecht, namelijk het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap. Ongehuwde samenwonende partners hebben deze bescherming niet. Samenwonende partners willen vaak zelf extra bescherming inbouwen.
Er is een belangrijk juridisch verschil tussen gewoon (feitelijk) samenwonen en wettelijk samenwonen. Om van wettelijk samenwonen te kunnen spreken, is het nodig dat de partners een verklaring van samenwoning hebben afgelegd op de burgerlijke stand.
Feitelijk samenwonenden hebben geen wettelijk erfrecht, ongeacht hoe lang ze al samenwonen. Wettelijk samenwonende partners hebben sinds de erfwet van 2007 een beperkt wettelijk erfrecht. De langstlevende wettelijk samenwonende partner erft enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad. De (minderjarige) kinderen erven de blote eigendom van deze gezinswoning en inboedel en de volle eigendom van de rest van het vermogen.
Ongehuwde partners die al jarenlang samenwonen gaan er vaak – onterecht – van uit dat zij dezelfde erfrechten hebben als gehuwde partners. Dit is niet zo. Dit leidt vaak tot schrijnende situaties bij een onverwacht overlijden. Samenwonende partners kunnen elkaar beschermen via testament. Dat kan via een notarieel testament, maar een testament dat eigenhandig geschreven is, gedateerd en ondertekend, kan ook. 
Wij kunnen u begeleiden bij het opmaken van een testament waarbij u een extra bescherming inbouwt voor de partner waarmee u samenwoont.

En tot slot: draag zorg voor uzelf en uw naasten zowel tijdens maar ook na deze uitzonderlijke crisisperiode!

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Miek Vandecasteele, Senior Estate Planner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.