HR weetjes - februari 2022

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u sinds 1 januari 2022 rekening houden?

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Tot 31 december 2021 genoot u als werkgever - zonder beperking in de tijd - een volledige vrijstelling van RSZ-bijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer.

Sinds 1 januari 2022 is deze vrijstelling per kwartaal geplafonneerd op 4.000 EUR (voor een voltijdse werknemer). Deze vrijstelling blijft wel nog steeds onbeperkt in de tijd.

Deze maatregel trad in voege zonder overgangsperiode. Dit betekent dat de lopende doelgroepverminderingen dus ook automatisch worden omgezet in een vrijstelling per kwartaal. Concreet betekent dit dat er sprake is van een volledige vrijstelling als een werknemer minder dan 5.330 EUR per maand verdient. In het kader van deze maatregel zullen ook de begrippen “nieuwe werkgever” , “technische bedrijfseenheid” en “vervanging” geherformuleerd worden in een nieuw Koninklijk Besluit dat de verdere toepassingsregels vastlegt.

Vaccinatieverlof verlengd én uitgebreid

Het bestaande vaccinatieverlof werd verlengd tot 30 juni 2022. Bij opname van dit vaccinatieverlof kan uw werknemer de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Uw werknemer kan vaccinatieverlof ook opnemen om zijn of haar minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum te begeleiden. Ook tijdens deze afwezigheid behoudt de werknemer zijn of haar normale loon. Let wel: slechts één van de ouders kan dit recht uitoefenen voor eenzelfde periode.

Tijdelijke werkloosheid corona voor opvang minderjarige kinderen

De tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van minderjarige kinderen werd verlengd tot 31 maart 2022. Deze steunmaatregel kan toegepast worden bij sluiting van een school, opvangcentrum of kinderdagverblijf. Voor eenzelfde periode voor hetzelfde kind kan slechts één persoon gebruik maken van dit recht. Uw werknemer moet u hiervoor de nodige bewijsstukken bezorgen.

Nieuw maximumbedrag fietsvergoeding

Sinds 1 januari 2022 bedraagt het nieuwe maximumbedrag van de fietsvergoeding 0,25 euro per afgelegde kilometer.

Op dit maximumbedrag zijn geen RSZ-bijdragen en belastingen verschuldigd. Overschrijdt u als werkgever dit bedrag? Hou er dan rekening mee dat de fiscus deze vergoeding als loon beschouwt en dat de werknemer dus RSZ-bijdragen en belastingen moet betalen.

Bent u een werkgever in de privésector? Dan kunt u zelf bepalen of u dit bedrag al dan niet toepast. U kunt ook een lager bedrag toekennen.

Opgelet: in bepaalde sectoren (paritaire comités) is de uitbetaling van het maximumbedrag verplicht.

Kantoorvergoeding: aanpassing sinds 1 februari 2022

Tot 31 januari 2022 aanvaardden de RSZ en fiscus een maximaal forfaitair bedrag van 132,07 EUR per maand wat de kantoorvergoeding betreft.

Op 1 februari 2022 werd dit bedrag geïndexeerd. De nieuwe maximale forfaitaire vergoeding bedraagt 134,71 EUR per maand. U kunt dit bedrag toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis thuiswerken, zodat kosten zoals verwarming, elektriciteit en klein bureelgereedschap vergoed kunnen worden.

Telewerk

Op het overlegcomité van 11 februari 2022 is beslist dat vanaf vrijdag 18 februari 2022 telewerken niet langer verplicht is. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

Als werkgever is het van belang dat u de terugkeer naar het kantoor goed organiseert. U doet er goed aan te luisteren naar uw werknemers. Voor sommige werknemers kan het een opluchting betekenen dat zij weer naar kantoor kunnen, voor anderen is thuiswerk net een zegen.

Bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ

Sinds 2020 voorziet de wetgever de mogelijkheid om een bijzonder minnelijk afbetalingsplan aan te vragen voor sociale zekerheidsbijdragen. Sinds haar invoering werd deze maatregel al meerdere malen verlengd. Een bijzonder minnelijk afbetalingsplan aanvragen kan nu ook voor de bijdragen van het eerste kwartaal 2022.

Een aanvraag van dergelijk afbetalingsplan moet u doen via de website van de RSZ. Bij aanvaarding van dit plan vallen de gebruikelijke boetes weg.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.