Incoterms® 2020: wat betekenen de wijzigingen voor uw business?

Vakartikels

In- en uitvoer biedt mooie opportuniteiten voor een groeiende onderneming. Maar import en export houden ook risico’s in. Incoterms® bevatten afspraken over de levering van goederen over landsgrenzen. Het gebruik ervan helpt u risico’s beheersen. Sinds 1 januari 2020 zijn nieuwe Incoterms® 2020 van kracht.

Als ondernemer wil u betrouwbare partners om uw internationale markt uit te breiden. Een gezonde, realistische houding tegenover een nieuwe handelspartner en een screening door een gespecialiseerde organisatie of een overkoepelende belangenvereniging zijn geen overbodige luxe. Export en import vergen ook heel wat douaneformaliteiten en ander administratief werk. De concrete invulling ervan is verschillend voor elk product en voor elke business. U heeft vast al gemerkt dat u vaak specialisten moet inschakelen om hierin niet verloren te lopen.

Krijg een klare kijk op internationale leveringen via Incoterms®

Het is evident dat in het internationale handelsverkeer duidelijke afspraken essentieel zijn. Een belangrijk deel van de handelsafspraken gaat over de levering van goederen, aansprakelijkheid en verdeling van kosten. Met het gebruik van Incoterms® verkleint u het risico op betwistingen aanzienlijk.

Wat zijn Incoterms®?

De Incoterms® zijn wereldwijd geaccepteerd en geven invulling aan de meest voorkomende afspraken bij de verkoop van goederen. Er bestaan elf Incoterms®, waarvan er vier bestemd zijn voor zeevracht en binnenvaart. De zeven andere Incoterms® kunt u voor alle vervoersmiddelen gebruiken.

De eerste editie van de Incoterms® werd in 1936 gepubliceerd. Maar omdat het internationale handelsverkeer voortdurend in beweging is, worden de Incoterms® telkens aangepast aan de veranderende economische realiteit. Welke versie van Incoterms® bedoeld is, wordt in documenten aangeduid met het jaartal waarin deze versie in werking trad. In de meeste documenten die nu in omloop zijn, leest u de versie die tot eind 2019 van kracht was, ofwel de Incoterms® 2010.  

Incoterms® vormen een onderdeel van een koopovereenkomst. Zij kunnen als aparte clausule opgenomen zijn in een uitgeschreven overeenkomst, maar kunnen evengoed vermeld staan in de algemene voorwaarden.

Wat regelen de Incoterms®?

Iedere Incoterm® staat voor een verdeling van verplichtingen die de verkoper en de koper binnen een transactie hebben. Ook de kosten en de risico’s worden toegewezen.  

Op basis van de Incoterm® weten partijen op welk ogenblik en vanaf welke plaats het risico overgaat van de ene partij naar de andere. De dekking van de verzekeringen kan hier op worden afgestemd. De Incoterm® duidt ook aan wie instaat voor de verpakking, wie de douaneformaliteiten regelt, wie invoerrechten en/of exportrechten ten laste neemt, wie voor het transport zorgt en wie verantwoordelijk is voor het in- en uitladen.  

Met andere woorden: de drie letters van een Incoterm® dekken een hele lading.  

Wat regelen de Incoterms® niet?

Ook al dekken de Incoterms® veel aspecten van een (internationale) verkoop, toch zijn er enkele aspecten die aparte afspraken vragen.  

Zo is het moment dat het risico overgaat, in vele gevallen anders dan het tijdstip waarop de eigendom overgaat. Als partijen overeenkomen om de levering te laten plaatsvinden “EXW magazijn van de verkoper te …”, dan zal het risico overgaan op de koper vanaf het ogenblik dat het goed beschikbaar is gesteld bij de verkoper en de koper daarover geïnformeerd werd. De Incoterm® zegt echter niets over de eigendomsoverdracht. Hoewel de koper reeds vroeg in het leveringsproces de risico’s ten laste neemt, kunnen partijen overeenkomen dat de koper pas de eigendom krijgt op het ogenblik van integrale betaling van de factuur.

Ook betalingsmodaliteiten en eventuele garanties en aansprakelijkheden over de werking en de conformiteit van de goederen, worden vastgelegd in andere clausules. Wat Incoterms® ook niet regelen, is de verhouding tussen koper, verkoper en vervoerder.

Met welke wijzigingen moet u rekening houden sinds 1 januari 2020?

De Incoterm® DAT (“Delivered At Terminal”) wordt in Incoterms® 2020 vervangen door DPU (“Delivered at Place Unloaded”). Met het gebruik van DPU kan de terminal nog steeds de plaats van levering zijn, maar kan er geen misverstand over bestaan dat ook een ander leveringspunt (bijvoorbeeld een magazijn) overeengekomen kan worden.

Voor vier Incoterms® (FCA, DAP, DPU en DDP) is het nu ook mogelijk dat de koper of verkoper met eigen vervoersmiddelen voor het transport zorgt.

Voor de Incoterms® CIF en CIP worden niveaus van verzekeringsdekking vastgelegd.  

In de nieuwe versie Incoterms® zijn extra veiligheidsvereisten opgenomen bij de verplichtingen over vervoer.

Wat kunnen de nieuwe Incoterms® 2020 voor u betekenen?

In elke koop-verkooprelatie maakt een onderneming afspraken over de levering van de goederen. Deze afspraken hoeven niet steeds dezelfde te zijn voor elke transactie tussen twee partijen. Als verkoper wil u het risico en de verplichtingen in een zo vroeg mogelijk stadium overdragen, terwijl u als koper liefst zo laat mogelijk de verantwoordelijkheid overneemt.

Toets uw huidige afspraken aan de nieuwe Incoterms® 2020

De nieuwe Incoterms® 2020 zijn een ideale kans om uw huidige afspraken met leveranciers en klanten grondig onder de loep te nemen en te bekijken of er aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Hebt u bepaalde leveringsafspraken met een handelspartij nog niet op papier gezet via een Incoterm®, dan kan dit het startsein zijn om de Incoterms® 2020 te introduceren.

Concreet kan dit leiden tot een aanpassing van clausules in overeenkomsten, maar ook tot een wijziging van de algemene (verkoop- en/of aankoop-) voorwaarden.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Ann Gobien, Legal Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.