‘Mobiliteitsvergoeding’ versus ‘mobiliteitsbudget’: hoe scoren deze maatregelen?

Vakartikels

De invoering van de mobiliteitsvergoeding (beter bekend als ‘cash for car’) en het mobiliteitsbudget liggen al enige tijd achter ons. We kunnen stellen dat beide systemen een heel moeizame start kenden. In dit artikel wilden we beide systemen beknopt met elkaar vergelijken. Op 23 januari 2020 besliste het Grondwettelijk Hof echter om de mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) te vernietigen.

De mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’)

Zoals hierboven aangegeven, heeft het Grondwettelijk Hof op 23 januari jl. - op vraag van enkele  vakbonden en klimaatorganisaties - de ‘wet van 30 maart 2018 tot invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. De ‘cash for car’-regeling moest het gebruik van bedrijfswagens terugdringen. Maar met amper 600 gebruikers was de formule niet populair.

Daarnaast stelt het Grondwettelijk Hof dat de maatregel discriminerend is vanwege een ongelijke fiscale behandeling van loon. Het cashvoordeel dat men ontvangt in ruil voor de ingeleverde wagen wordt immers op een andere manier (minder) belast dan gewoon brutoloon.

Tot eind 2020 geldt een overgangsregeling om werknemers die hun bedrijfswagen reeds ingeleverd hebben niet meteen in de problemen te brengen. Daarna gaat de vernietiging van de regel effectief in en dient men een alternatief te zoeken. In dit kader zien de vakbonden en klimaatorganisaties meer potentieel in het ‘mobiliteitsbudget’.

Het mobiliteitsbudget

Werknemers met een bedrijfswagen kunnen via het mobiliteitsbudget zelf de transportmiddelen kiezen om hun woon-werkverkeer te organiseren. Dit is dus als het ware een mobiliteitsoplossing “op maat”.De voorwaarden om een mobiliteitsbudget in te voeren zijn dezelfde als deze voor het ‘cash for car’-systeem (zie supra).

Met een mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget kunnen werkgevers en werknemers een bijdrage leveren aan de veranderende mobiliteitsbehoefte en fileproblematiek.

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming, dan kunnen werknemers hun bedrijfswagen inleveren en van hun werkgever in ruil een jaarlijks budget krijgen. Dit budget kunnen de werknemers besteden in drie pijlers.

Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen

Binnen deze pijler kan de werknemer kiezen voor een elektrische of milieuvriendelijke wagen. Voor de gekozen wagen in deze pijler geldt de gewone sociale en fiscale behandeling van een bedrijfswagen. Het resterend budget kan de werknemer spenderen in pijler 2 of 3.

Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen (fiets, openbaar vervoer, georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, deelauto’s,…)

Het bedrag dat de werknemer hier spendeert, is volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Goed om weten: ook huisvestingskosten (huurgelden en interesten van hypothecaire leningen van de woonplaats binnen een straal van 5 km van de normale plaats van tewerkstelling) worden gelijkgesteld met duurzame vervoersmiddelen.

Pijler 3: restbudget in cash

Het budget dat nog niet werd besteed, kan de werknemer in geld laten uitbetalen. Hierop is een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07% verschuldigd.

Omvang mobiliteitsbudget: ‘Total Cost of Ownership’ (TCO)

Het bedrag van het mobiliteitsbudget komt overeen met de reële jaarlijkse werkgeverskost van de wagen die men inruilt (inclusief o.a. financieringskosten, brandstofkosten, solidariteitsbijdrage,…). Dit wordt de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) genoemd. Jammer genoeg voorziet de wetgever echter geen pasklare formule om deze TCO te berekenen…

HR-administratie

De werknemer moet de aanvraag schriftelijk te richten aan zijn werkgever die op zijn beurt zijn beslissing schriftelijk communiceert aan de aanvrager. De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever vormen samen een overeenkomst als addendum bij de arbeidsovereenkomst tussen de partijen.

Evaluatie

Noch de mobiliteitsvergoeding, noch het mobiliteitsbudget zijn vandaag een groot succes.

Jammer genoeg kennen beide maatregelen momenteel weinig succes. De Belgische werknemer lijkt moeilijk afstand te kunnen nemen van zijn bedrijfswagen.

Weinig werknemers willen hun bedrijfswagen volledig inruilen voor een extra bedrag in cash (‘cash for car’). Daarnaast schrikt het administratief beheer van het mobiliteitsbudget, (met o.a. het opvolgen van een mobiliteitsrekening per werknemer) veel werkgevers af. Gelukkig zijn er steeds meer spelers op de markt die tools aanreiken om dit administratief beheer vlot te laten verlopen. Het blijft echter afwachten of het mobiliteitsbudget in de komende jaren succesvoller zal worden.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.