Mogelijke uitbreiding van tax shelter tot gaming-industrie

Vakartikels

Het tax shelter-stelsel voor de audiovisuele sector fungeert al sedert meer dan 15 jaar als een katalysator voor de Belgische televisie- en bioscoopproducties. Sedert begin 2017 kwamen daar de podiumkunsten bij, met name de opera-, musical, dans- en theatervoorstellingen. Deze fiscale stimulus kwam ook de tewerkstelling in productiehuizen en bedrijven en gezelschappen uit de podiumkunsten ten goede. Om die reden wordt er nu ook voorgesteld om het stelsel verder uit te breiden tot de nog jonge maar groeiende gaming-industrie.

Eén en ander vloeit voort uit een wetsvoorstel “tot uitbreiding van de tax shelter naar de gaming-industrie”. Dit voorstel werd ondertussen reeds goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. Verwacht wordt dat het binnenkort ter algemene stemming zal worden voorgelegd.

Fiscale stimulus voor betrokken sectoren

Kort gezegd komt het tax shelter-stelsel hierop neer dat bedrijven eerst een voorlopige (en vervolgens definitieve) belastingvrijstelling genieten van maximaal 356% (aanslagjaar 2019-2020) op de bedragen die ze investeren in de financiering van een audiovisueel of podiumwerk op voorwaarde dat er aan een aantal strikte criteria wordt voldaan. De toepassing van het regime levert een fiscaal rendement op van 5,30% (356% belastingvrijstelling x 29,58% tarief vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 en 2020).

De vennootschappen die in een audiovisueel of podiumwerk wensen te investeren, moeten een raamovereenkomst sluiten met een erkende productievennootschap waarin het geïnvesteerde bedrag wordt opgenomen. De vrijstelling wordt maar definitief indien het tax shelter-attest uiterlijk op 31/12 van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd getekend daadwerkelijk wordt afgeleverd door de FOD Financiën.

Steeds meer landen introduceren fiscale stimuli op maat van de sector zodat België als vestigingsplaats zich moeilijk kan handhaven

Achtergrond voor uitbreiding

De redenen om dit succesvolle stelsel uit te breiden tot de sector van de computerspellen zijn:

(a) Hoge loonkosten en substantiële risico’s

De ontwikkeling van een computerspel neemt maanden zo niet jaren in beslag en gaat gepaard met hoge loonkosten en risico’s door de onzekerheid of het spel wel succesvol zal zijn. De gaming-industrie vergt hooggekwalificeerd personeel dat schaars is. Gezien de lage kapitaalintensiviteit zijn de bestaande fiscale stimulansen, zoals de investeringsaftrek, minder relevant.

(b) Snelle groei van gaming-industrie met stijgend economisch belang

Wereldwijd blijkt de gamingsector al een grotere omzet neer te zetten dan de muziekindustrie en de filmwereld. In België vertwintigvoudigde de omzet op 4 jaar. Anderzijds kampt de sector in België met een financieringstekort en woedt de internationale concurrentie zeer hevig zodat België als vestigingsplaats zich moeilijk kan handhaven.

(c) Nieuwe cultuurvorm en potentieel educatief karakter

Ze kunnen ook voor maatschappelijke en educatieve doeleinden worden aangewend. Bepaalde spellen brengen de gebruiker ook heel wat bij op het vlak van geschiedenis, samenlevingsvormen, enz. Vaak bevatten de games verhaallijnen, die dicht staan bij filmscenario’s. Op die manier belichamen ze een creativiteit in de digitale wereld.

Fiscale vrijstelling

Op fiscaal vlak loopt het voorgestelde regime vrij parallel met dat van de audiovisuele sector en de podiumkunsten. Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk voor aanleg van de reserve, met een maximum van 750.000 EUR. Dit maximum geldt voor alle sectoren samen, audiovisuele werken, podiumkunsten en gamingsector. Naar aanleiding van een recent (voorlopig nog niet goedgekeurd) amendement, zou dit maximum nog kunnen stijgen.

>> Die verhoging zou trouwens ook in de toekomst gelden voor de audiovisuele en podiumsector, met de bedoeling investeerders aan te moedigen gelijkwaardige bedragen te investeren, niettegenstaande de stijging van het vrijstellingspercentage.

Een computerspel wordt gedefinieerd als “een interactief werk bestaande uit audio, video, computercode, script en spelervaring, op hetzelfde moment gebruikt door één of meer personen, bestemd om te worden gedistribueerd en geëxploiteerd op mobiele terminals, desktops, websites of thuisconsoles, alsook uitgerust met interactieve en spelmechanismen met het oog op projectie op een audiovisueel medium van het schermtype, al dan niet gebruik makend van randapparatuur”.

De investeerder geniet ten belope van 356% (421% vanaf boekjaar 2020, aanslagjaar 2021) van het geïnvesteerde bedrag een voorlopige belastingvrijstelling. Merk op dat, indien het tax shelter-vrijstellingspercentage niet evenredig zou aangepast worden aan de daling van het tarief in de vennootschapsbelasting (29,58% voor aanslagjaren 2019 en 2020) en 25% (vanaf aanslagjaar 2021), het fiscaal rendement substantieel zou zakken. 

Het principieel fiscaal rendement n.a.v. de toepassing van het tax shelter-regime kan als volgt weergegeven worden:

Aanslagjaar Voorlopige
vrijstelling
Fiscaal
rendement
2018 310% 5,37%
2019-2020 356% 5,30%
2021 421% 5,25%

 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw dossierbeheerder of tot Marc De Munter van onze Consultancy-afdeling.