Btw-aangifte en -teruggaaf: nieuwigheden vanaf 1 januari 2025

Vakartikels

U leest het goed! Vanaf 2025 (en dus niet vanaf 1 januari 2024) treedt de wet tot modernisering van de btw-ketting en de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in werking. Initieel was het de bedoeling dit begin 2024 in te voeren, maar het wordt dus een jaartje uitgesteld. Dit uitstel geeft u de tijd om vooraf de nodige aanpassingen door te voeren. Enkele van de belangrijkste wijzigingen omvatten een langere indieningstermijn voor kwartaalaangevers, een maandelijkse teruggaaf voor alle maandaangevers en een voorstel van vervangende aangifte bij niet- of laattijdige indiening.

De wet van 12 maart 2023 voorziet in een modernisering van de periodieke btw-aangiftes en in een vereenvoudiging van de btw-schulden, voor zowel de administratie als de belastingplichtigen.

Met deze btw-wijzigingen wordt de inning van de btw-ontvangsten geoptimaliseerd. Momenteel is er een kloof van 12% tussen de geschatte btw-ontvangsten en de daadwerkelijk ontvangen btw-inkomsten. De nieuwe wet wil deze kloof verkleinen.
 

Nieuwe sanctieprocedure bij niet- of laattijdige aangifte

Vanaf 2025 moet een niet- of laattijdige indiening van de btw-aangifte automatisch bestraft worden (de rekening-courant verdwijnt). Na een termijn van drie maanden die volgt op de aangifteperiode, zal de btw-administratie de belastingplichtige een ‘voorstel van vervangende aangifte’ bezorgen. In deze vervangende aangifte zal de administratie het verschuldigde bedrag baseren op het hoogste bedrag van de betaalpositie tijdens de afgelopen twaalf maanden, weliswaar met een minimum van 2.100 euro. Zodra de belastingplichtige de vervangende aangifte ontvangt, heeft hij één maand tijd om de laattijdige btw-aangifte in te dienen. Als dit niet binnen de maand gebeurt, dan beschouwt de btw-administratie de vervangende aangifte als definitieve aangifte. 

Efficiëntere en eenvoudigere btw-procedures vanaf 2025.

Verlengde indieningstermijn kwartaalaangevers

Vanaf 1 januari 2025 wordt de indieningstermijn voor kwartaalaangevers met vijf dagen verlengd. Zij zullen hun btw-aangifte ten laatste op de 25ste van de maand na het verstrijken van het kwartaal moeten indienen. 

Tegelijk blijft de betalingstermijn ongewijzigd op de 20ste van diezelfde maand. Dat wordt dus opletten!

Als tegenprestatie voor de verlengde indieningstermijn zal een laattijdige indiening vanaf 2025 onmiddellijk en zonder enige administratieve tolerantie worden bestraft.
 

Deadline voor het indienen van kwartaalaangiftes verlengd tot de 25ste van de maand.

Teruggaaf procedure btw-tegoeden

Als maand- of kwartaalaangever kunt u uw btw-krediet viermaal per jaar terugvragen. Maandaangevers kunnen hun btw-krediet ook maandelijks terugvragen, mits ze beschikken over een speciale vergunning. Vanaf 2025 verdwijnt deze vergunning. Hierdoor zullen maandaangevers automatisch hun btw-tegoed maandelijks kunnen terugvragen.

Daarnaast wordt het slechts mogelijk om teruggaaf te vragen voor de btw-tegoeden die betrekking hebben op de lopende aangifteperiode. Bovendien moeten de periodieke btw-aangiftes tijdig ingediend worden in de voorgaande zes maanden. Het btw-tegoed moet minimaal 50 euro bedragen. Wanneer een belastingplichtige de teruggaaf van btw-tegoeden wenst voor aangifteperiodes uit het verleden, dan zal dit via een afzonderlijk verzoek moeten gebeuren.
 

Praktische en procedurele wijzigingen

De nieuwe wet voorziet ook in enkele praktische wijzigingen. Zo wordt het vanaf 2025 mogelijk om btw-schulden te betalen via domiciliering. 

Daarnaast wordt de rekening-courant afgeschaft en vervangen door de provisierekening btw. Deze provisierekening moet de betaling van btw-schulden vereenvoudigen, samen met het toewijzen van btw-kredieten aan specifieke schulden en het aanvragen van btw-kredieten.

Verder wordt een wettelijke antwoordtermijn vastgelegd bij een verzoek om inlichtingen. Deze termijn zal één maand bedragen, te rekenen vanaf de derde werkdag na   verzenddatum. Het wordt wel mogelijk om de termijn van één maand om gegronde redenen te verlengen. Let wel: wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn of als het verzoek deel uitmaakt van een controle met betrekking tot een overschot aan btw-teruggave, geldt een kortere antwoordtermijn van tien dagen. 

Door het uitstel van één jaar kunt u bovenvermelde nieuwigheden tijdig aanpassen binnen uw btw-pakket en -rapportering.

De essentie:

  • Op 1 januari 2025 treedt de wet tot modernisering van de btw-ketting en de inning van (niet) fiscale schuldvorderingen in werking
  • Hou rekening met een vervangende aangifte voor niet- of laattijdige btw-aangiftes
  • Kwartaalaangevers krijgen tijd tot de 25ste van de maand
  • Er komt een maandelijkse teruggaafprocedure voor alle maandaangevers
  • Btw-schulden aflossen wordt ook mogelijk via domiciliering

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, Morgane De Pourcq, VAT Consultant of uw dossierbeheerder. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.