Het nieuwe expatregime vanaf 1 januari 2022

Vakartikels

De programmawet van 27 december 2021 (BS 31/12/2021) vermeldt een nieuw regime voor expats die naar België komen. Deze nieuwe wetgeving voorziet in een Bijzonder Belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen (BBIB) en een Bijzonder Belastingstelsel voor Ingekomen Onderzoekers (BBIO). De sociale zekerheid instanties hebben op 7 februari 2022 bevestigd dat zij ook een vrijstelling zullen toekennen voor deze regeling. 

Update 2024:

Een van de voorwaarden die gelinkt was aan dit nieuwe regime, was de nominatieve lijst die door iedere werkgever uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar ingediend moest worden. Deze lijst moet vermelding maken van alle werknemers en bedrijfsleiders die in het voorgaande jaar van het BBIB/BBIO staat hadden genoten (dit om als controlemechanisme te dienen voor de belastingadministratie). Er is echter nooit een template gekomen van te gebruiken lijst.

Er is nu bij wet bepaald dat deze lijst wordt vervangen door een toevoeging op de fiche 281.10 (voor werknemers) of 281.20 (voor bedrijfsleiders). De volgende elementen moeten voor alle inkomsten vanaf 1 januari 2023 vermeld worden op de fiche:

  • De terugkerende uitgaven: zijnde de bedragen die onder het bijzondere regime worden terugbetaald als kosten eigen aan de werkgever (de zogenaamde 30%-regel).

  • Andere uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de tewerkstelling in België: verhuiskosten, inrichtingskosten en schoolkosten (dit binnen de door de wet bepaalde grenzen).

  • Het brutobedrag van de bezoldiging: het bedrag waarop de forfaitaire terugkerende uitgaven worden bepaald. Dit laatste laat de belastingadministratie toe om na te gaan of alle grenzen van het BBIB / BBIO gerespecteerd zijn.

Nieuwe regeling per 1/01/2022

Bij het aanvragen van het nieuwe statuut moet u met bijkomende voorwaarden rekening houden.. Zo moet het minimum brutoloon 75.000 euro op jaarbasis bedragen. Dit bedrag omvat het maandsalaris, het vakantiegeld en de eindejaarspremie, aangevuld met verschillende voordelen in natura (bedrijfswagen, pc,…) en bonussen. Deze voorwaarde geldt niet alleen op het moment van de aanvraag van het statuut (dus bij de aanvang van de tewerkstelling), maar ook in alle volgende jaren waarvoor het nieuwe statuut wordt toegepast. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing op onderzoekers (BBIO), maar zij moeten wel in het bezit zijn van een masterdiploma op specifieke deskundigheidsgebieden (natuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen, medische wetenschappen, landbouwwetenschappen en ingenieurswetenschappen) of ten minste 10 jaar relevante ervaring in deze gebieden hebben opgedaan. Tegelijk moeten ze voor minstens 80% van hun arbeidstijd actief zijn binnen een onderzoeksfunctie in het bedrijf. 

Het nieuwe bijzondere fiscale statuut kan voor maximaal 5 jaar worden toegepast, met de mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar.
 
Wordt op een bepaald moment niet meer aan één van de voorwaarden voldaan? Dan gaat het statuut definitief verloren (bijvoorbeeld als de werknemer in een bepaald jaar de drempel van 75.000 euro niet haalt wegens lagere bonussen).

Bijkomende (nieuwe) voorwaarden

Naast dit bruto minimumloon gelden nog andere nieuwe voorwaarden. Zo mag de werknemer in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in België geen Belgisch fiscaal inwoner zijn geweest, niet onderworpen zijn geweest aan de Belgische inkomstenbelasting voor niet-inwoners en niet binnen een straal van 150 km van de Belgische grens hebben gewoond.

In het verleden kon een persoon met de Belgische nationaliteit niet van het expat statuut genieten. De nieuwe regeling is voortaan ook van toepassing op Belgische onderdanen, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste 5 jaar aan de voorwaarden voldoen.

Het nieuwe expatregime geldt voortaan ook voor Belgische onderdanen, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste 5 jaar aan alle voorwaarden voldoen.

Kosten eigen aan de werkgever (vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheid)

Bij de berekening van de voordelen moet u rekening houden met de volgende spelregels. De grens van 11.250 euro of 29.750 euro van de niet-belastbare vergoedingen verdwijnt en wordt vervangen door fiscaal vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever van maximaal 30% van het brutoloon van de werknemer (dezelfde elementen worden in aanmerking genomen als voor de grens van 75.000 euro). Zeer belangrijk is dat het bedrag van de belastingvrije vergoedingen niet in het brutosalaris is begrepen en zal moeten worden betaald bovenop het overeengekomen salaris (min. 75.000 euro). 

De niet-belastbare vergoeding wordt beschouwd als een terugbetaling van kosten die verband houden met de tewerkstelling in België (kosten voor levensonderhoud, kosten voor huisvesting, ...). De terugbetaling van deze kosten mag maximaal 30% van het brutoloon bedragen, met een algemeen plafond van 90.000 euro op jaarbasis. Als werkgever kunt u uiteraard beslissen om minder dan 30% van het brutoloon terug te betalen. De algemene regels voor kosten eigen aan de werkgever (representatievergoeding, thuiswerkvergoeding, ...) kunnen bovenop deze specifieke vergoedingen betaald worden. 

Het fiscale stelsel werd reeds bevestigd via de Programmawet van 27 december 2021. Daarin werden de bovenstaande regels opgenomen betreffende de niet-belastbaarheid van de terugbetaling van kosten die verband houden met de tewerkstelling in België.

Intussen hebben de sociale zekerheid instanties (RSZ) bevestigd dat deze voordelen vrij zijn van sociale zekerheid, zoals dit ook het geval is in het bestaande statuut. Als gevolg zal artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 moeten worden aangepast. De vrijstelling is dan ook onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en ondertekening van het wijzigende KB.


De toepassing van een vrijstelling voor professionele reizen naar het buitenland (‘travel’) zoals gekend onder het ‘oude’ regime, zal onder de nieuwe regeling niet langer van toepassing zijn.

Bepaling fiscaal rijksinwonerschap

De gangbare regels voor bepaling van het fiscaal rijksinwonerschap zijn van toepassing op de werknemers. Personen die volgens de Belgische nationale regels (en de dubbelbelastingverdragen) als fiscale niet-inwoners worden beschouwd, moeten een attest van inwonerschap van hun thuisland kunnen voorleggen. 

Personen die als Belgische fiscale inwoners worden aangemerkt, zijn onder het nieuwe regime op hun wereldwijde inkomsten belastbaar in België. Dit is een groot verschil in vergelijking met het oude expatregime, waarbij een expat enkel zijn Belgische inkomsten moest aangeven. Als Belgische inwoner zullen zij bescherming via dubbelbelastingverdragen kunnen genieten wanneer ze in het buitenland hebben gewerkt of buitenlandse inkomsten hebben ontvangen. 

Overgangsperiode

Deze nieuwe regeling is van toepassing op tewerkstellingen of opdrachten die in België van start gaan vanaf 01/01/2022. Recent publiceerde de Belgische fiscale administratie haar circulaire 2022/C/47 over het nieuwe statuut. 

Voor werknemers die sinds die datum minder dan 5 jaar van het huidige bijzondere regime voor buitenlandse kaderleden genieten, kunt u voor de nieuwe regeling opteren door een aanvraag in te dienen vóór 30 september 2022 (was initieel eerder, maar is aangepast door kamercommissie). De jaren onder de ‘oude’ regeling worden afgetrokken van de periode van 5 (of 8) jaar dat de werknemer van de nieuwe regeling kan genieten.

Als werknemers die van het huidige bijzondere fiscaal statuut genieten, niet opteren voor deze mogelijkheid of de opt-in wordt geweigerd, zal een overgangsperiode van 2 jaar van toepassing zijn. Daarna worden deze  expats Belgische fiscale inwoners. Deze overgangsregeling loopt dus tot 31 december 2023.

De essentie

  • Sinds 1 januari 2022 geldt in België een nieuw expatregime voor (buitenlandse) werknemers. 
  • U moet rekening houden met nieuwe voorwaarden; 
  • Een van de voorwaarden is een minimum brutoloon van 75.000 euro op jaarbasis;
  • Het nieuwe expatregime geldt voortaan ook voor Belgische onderdanen, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste
    5 jaar aan alle voorwaarden hebben voldaan.
  • Bij de berekening van de kosten eigen aan de werkgever gelden nieuwe richtbedragen. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Yves Coppens, Individual Tax Partner of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.