Maximale rente credit R/C voor boekjaar 2023 bekend

Vakartikels

Sinds 2020 bevat de fiscale wet een plafond voor de fiscale aftrek van de interesten op credit rekening-courant. Voor het jaar 2023 bedraagt deze rente 5,70%.
 

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017, werd vanaf 1 januari 2020 een renteplafond ingevoerd op de credit rekening-courant (bestuurder/aandeelhouder heeft een vordering op de vennootschap). Op basis van artikel 55, lid 1, 1° WIB92 is dit renteplafond gebaseerd op de MFI-rentevoet van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,5%.

De MFI-rentevoeten van november 2020, 2021 en 2022 zien er als volgt uit:

  November 2020 November 2021 November 2022

Leningen tot 1 mio EUR
met een variabel tarief en
initiële rentebepaling
van een jaar

1,57% 1,57% 3,20%
  2,50% 2,50% 2,50%
Renteplafond R/C 4,07% 4,07% 5,70%

 

Om de maximale rente voor boekjaar 2023 te bepalen, moet u rekening houden met de MFI-rentevoet gedurende november 2022. Deze bedroeg 3,20%. Na verhoging met 2,5% bedraagt de maximale rente voor interesten op credit rekening-courant in 2023 dus 5,70%. 

Wanneer een credit interest wordt betaald, wordt in hoofde van de verkrijger-natuurlijke persoon een bevrijdende roerende voorheffing van 30% ingehouden. Bij de vennootschap is de betaalde interest een aftrekbare kost in de mate dat deze het toepasselijk renteplafond niet overschrijdt.

Als echter een hogere interest gerekend wordt dan het renteplafond, bestaat de kans dat de interest voor het excessief gedeelte wordt geherkwalificeerd in een dividend indien de genieter een individuele aandeelhouder of een bestuurder is. Dit is nadelig voor de vennootschap, aangezien een uitgekeerd dividend niet als een aftrekbare kost maar als een resultaatsbestemming en dus deel van het fiscaal resultaat wordt beschouwd in de vennootschapsbelasting. Op het vlak van roerende voorheffing zal deze herkwalificatie in beginsel geen impact hebben.

We merken hierbij op dat de fictieve rentevoet bij een debet rekening-courant, waar de vennootschap een vordering heeft op een werknemer/bestuurder, met 6,48% (inkomstenjaar 2021, nog niet gekend voor latere inkomstenjaren) nog steeds erg hoog ligt en voor 2022 en 2023 vermoedelijk nog hoger zal uitvallen in het licht van de stijgende rentevoeten. Hoewel in 2017 werd aangekondigd dat ook de regeling voor de debet rekening-courant zou worden herzien, werden tot vandaag nog geen wetgevende initiatieven genomen.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.