Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant bekend

Vakartikels

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd. Deze referentievoeten worden gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen voor een lening die een vennootschap toekent aan haar bestuurder(s) of werknemer(s). Ook de debetrente op rekening-courant voor inkomstenjaar 2023 is hiermee gekend.

De forfaitaire rentevoet bij een debet rekening-courant voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,43%.

De forfaitaire rentevoet bij een debet rekening-courant, waar de vennootschap een vordering heeft op een werknemer of bestuurder, bedraagt 5,43% (vorig jaar 7,14%) voor inkomstenjaar 2023.

Daarnaast is er ook witte rook voor het maandelijkse lastenpercentage voor goedkope niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd toegekend aan werknemers/bestuurders. In tegenstelling tot de gedaalde debetrentevoet rekening-courant, stijgt deze aanzienlijk. Voor 2023 bedraagt het maandelijkse lastenpercentage:

  • 0,25% voor leningen voor de financiering van een wagen (0,06% voor 2022)
  • 0,49% voor andere leningen (0,12% voor 2022).

Tot slot bedraagt de rentevoet voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet 3,14% in 2023, ongeacht of de lening wel of niet is gewaarborgd door een gemengde levensverzekering. 

We vatten de in 2023 geldende rentevoeten als volgt samen:
 

Omschrijving Inkomstenjaar 2023 Inkomstenjaar 2022
Hypothecaire leningen met vaste rentevoet 3,14% 1,77%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd    
   Leningen om de aankoop van een wagen te financieren 0,25% (maandelijks) 0,06%
(maandelijks)
   Andere leningen 0,49%
(maandelijks)
0,12%
(maandelijks)
Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd 5,43% 7,14%

 

Nieuwe formule jaarlijks lastenpercentage

Merk op dat de formule om het reële jaarlijkse lastenpercentage te berekenen, gewijzigd is. Dit komt omdat de oude formule vanuit actuarieel oogpunt niet correct bleek.

Oude formule:

Reëel jaarlijks lastenpercentage = ( p * 24 * n ) / ( n + 1)
Waarbij ‘p’ = maandelijks lastenpercentage en ‘n’ = terugbetalingstermijn in maanden

Nieuwe formule:

Reëel jaarlijks lastenpercentage = ( 1 + p )12 - 1
Waarbij ‘p’ = maandelijks lastenpercentage

De hierboven vermelde referentierentevoeten zijn van toepassing sinds 1 januari 2023. De nieuwe formule is echter slechts van toepassing op ‘nieuwe’ leningen afgesloten sinds 1 januari 2023, terwijl de vorige formule van toepassing blijft op ‘oudere leningen’.

Het jaarlijkse lastenpercentage voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor 2023 valt hoger uit dan de interestvoet voor debet rekening-courant, waardoor de omzetting van een debet rekening-courant in een lening niet zinvol is.

Enkele bedenkingen

We merken hierbij op dat de referentierentevoet van 5,43% voor debet rekening-courantleningen significant is gezakt tot het laagste percentage sinds 2015. Dit staat in schril contrast met niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd, waarvan het maandelijkse lastenpercentage net aanzienlijk is gestegen ten opzichte van vorig jaar (maar liefst meer dan verviervoudigd!).

Hierdoor valt het jaarlijkse lastenpercentage voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd voor 2023 (die 6,041% bedraagt) hoger uit dan de debetinterest op rekening-courant, en is de omzetting van een debet rekening-courant in een lening niet zinvol.

Tot slot merken wij op dat er nog geen wetgevende initiatieven werden genomen om naast de regeling voor credit rekening-courant ook de regeling voor debet rekening-courant te herzien. Nochtans werd deze mogelijke herziening al in 2017 aangekondigd.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Janke Tierens, Tax Manager, Tanja De Decker, Tax Partner of uw dossierbeheerder. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.