Toepassing forfaitaire raming van VAA elektriciteit en verwarming ingeperkt

Vakartikels

Vanaf 01/01/2022 kan de forfaitaire waardering voor de kosteloze verstrekking van verwarming en/of elektriciteit enkel nog  worden toegepast indien er eveneens een woning kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Is dit niet het geval, dan wordt het voordeel voor verwarming en/of elektriciteit belast op basis van de werkelijke waarde.

Als algemene regel geldt dat voordelen van alle aard in hoofde van de verkrijger belastbaar zijn op basis van hun werkelijke waarde. In afwijking hiervan heeft de wetgever voor een aantal voordelen een forfaitaire waardering vastgelegd. In theorie zou deze forfaitaire waardering moeten overeenstemmen met de werkelijke waarde maar in realiteit is het vaak zo dat deze gunstiger uitvalt.

Zo wordt de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit bijvoorbeeld als volgt gewaardeerd (bedragen op jaarbasis voor aanslagjaar 2023):
 

Verkrijger van het voordeel Verwarming Elektriciteit
Leidinggevend personeel
en bedrijfsleiders
€ 2.130 € 1.060
Gewone werknemers € 960 € 480

 

Forfait verwarming/elektriciteit enkel nog in combinatie met woning. 

Gelet op de stijgende energieprijzen van de afgelopen tijd is het duidelijk dat het ten laste nemen van de energiefactuur door de werkgever een interessante alternatieve verloningstechniek kon zijn. We zagen in de praktijk dan ook dat dit voordeel steeds vaker werd opgenomen in cafetariaplannen.

De wetgever heeft nu echter beslist het toepassingsgebied van deze forfaitaire waardering in te perken. De forfaits voor kosteloze verstrekking van verwarming en/of elektriciteit kunnen vanaf 01/01/2022 enkel nog worden toegepast als tegelijk ook een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld. Is dit niet het geval, dan mogen de forfaits niet meer toegepast worden en vallen we terug op de algemene regel (i.e. werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger).

De toevoeging van deze extra voorwaarde zorgt ervoor dat de forfaitaire waardering voor verwarming/elektriciteit nog slechts in een beperkt aantal gevallen zal kunnen toegepast worden. Zonder de gelijktijdige terbeschikkingstelling van een woning kan men de forfaits immers niet toepassen en vervalt de besparing die werknemer en werkgever hierdoor konden realiseren, waardoor de opname van verwarming en/of elektriciteit in een cafetariaplan zijn nut verliest.
 
Deze beslissing kadert binnen de voorgenomen hervorming van de personenbelasting, waarbij – naar verluid - zal worden gestreefd naar vereenvoudiging en geleidelijke afbouw van alternatieve verloningsvormen. 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner / Gecertificeerd belastingadviseur, Dries Van Isterdael, Tax consultant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.