Verplichte melding van huurgelden en vergoedingen voor zakelijke gebruiksrechten van onroerende goederen

Vakartikels

Via een bijlage bij de belastingaangifte komt er een meldingsplicht voor de huurgelden en vergoedingen voor erfpacht, opstal en andere zakelijke gebruiksrechten van onroerende goederen. Zonder deze melding zijn de betrokken kosten fiscaal niet meer aftrekbaar.

Meldingsplicht via bijlage bij aangifte

Vanaf aanslagjaar 2024 zijn op basis van het artikel 53,33 WIB 1992 de huurprijs en toegekende huurvoordelen, evenals de toegekende vergoedingen en voordelen uit hoofde van een recht van opstal, een recht van erfpacht of een ander zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed, niet meer aftrekbaar wanneer u de nieuwe meldingsplicht van artikel 307§2/2 WIB 1992 niet naleeft.

De meldingsplicht via een bijlage bij de aangifte geldt voor rechtspersonen die een aangifte in de inkomstenbelasting indienen, en voor natuurlijke personen die deze vergoedingen geheel of gedeeltelijk opnemen in hun werkelijke beroepskosten in de aangifte in de personenbelasting. De vorm van de bijlage is nog niet bekend. Daarnaast moet u uiteraard ook de voorwaarden van het kostenartikel 49 WIB 1922 naleven om de kosten fiscaal te kunnen aftrekken.

Het maakt ook niet uit of de begunstigden al dan niet belastbaar zijn op deze vergoedingen en voordelen.

Bijkomende administratieve verplichting om de fiscale aftrekbaarheid van huurgelden en vergoedingen voor andere zakelijke gebruiksrechten te behouden.

Wat moet u precies melden?

De bijlage moet de volgende informatie bevatten:

 • Identificatie van de verhuurder of verlener van het zakelijk gebruiksrecht. Voor een natuurlijke persoon gaat het over: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en het eventueel KBO-nummer. Voor een rechtspersoon moet u de naam, de zetel en het KBO-nummer opgeven. Het ter goeder trouw melden van niet-correcte gegevens wordt niet gesanctioneerd.
 • Adres van het onroerend goed.
 • Bedrag van de betaalde en toegekende huurvergoedingen of vergoedingen voor een zakelijk recht.
 • Bedrag van de huurvergoedingen of vergoedingen voor een zakelijk recht die in het boekjaar als beroepskost werden afgetrokken.

Factuur

Deze nieuwe verplichting is niet van toepassing als de begunstigde onder de toepassing van de btw-regels een factuur heeft opgesteld.

Kosteloos geregistreerd huurcontract

Artikel 53,33 WIB 1992 bepaalt ook dat de huurprijs en de toegekende huurvoordelen hoe dan ook niet aftrekbaar zijn als het gaat over een onroerend goed waarvan de huurovereenkomst kosteloos is geregistreerd of kosteloos kon geregistreerd worden wanneer het een onroerend goed in België was geweest, tenzij dat onroerend goed door de belastingplichtige wordt gehuurd met als uitsluitend doel de huisvesting van één of meer werknemers of bedrijfsleiders en desgevallend hun gezin en uiteraard indien aan de meldingsplicht werd voldaan.

De kosteloze registratie van huurcontracten is enkel van toepassing als het onroerend goed uitsluitend voor huisvesting wordt bestemd.

Op die manier genieten particuliere verhuurders die ter goeder trouw een kosteloze geregistreerde huurovereenkomst met een privépersoon hebben afgesloten, bescherming tegen een taxatie van een beroepsmatige verhuur.

Ontsnappingsroute?

Bij het niet-naleven van deze meldingsplicht kan de belastingplichtige niet ontsnappen aan de verwerping van de genoemde kosten. Het bewijs van de taxatie bij de begunstigde zal de verwerping van de kosten niet voorkomen. Ook als de wet voorziet dat de begunstigde niet belast wordt op deze inkomsten, is geen ontsnappingsroute voorzien.

Het is duidelijk dat de Fiscale Administratie via de meldingsplicht heel veel informatie zal ontvangen over nieuwe en bestaande vastgoedconstructies.

Voor de nieuwe meldingsplicht is een nieuwe bijlage bij de belastingaangifte vereist waarin u heel wat gegevens moet doorgeven aan de Fiscale Administratie.

Voorbeelden

In de voorbeelden hebben wij een courante interpretatie met betrekking tot deze nieuwe regelgeving verwerkt. In de komende maanden verwachten wij ook de visie hierover van de Fiscale Administratie.

Voorbeeld 1:

Een vennootschap kocht in 2015 het vruchtgebruik op een woning voor 300.000 EUR op 30 jaar. De bedrijfsleider betaalde 150.000 EUR voor de blote eigendom. De jaarlijkse afschrijving van het vruchtgebruik bedraagt 10.000 EUR. Het vruchtgebruik moet vermeld worden in de nieuwe bijlage. De verlener van het zakelijk recht is de bedrijfsleider. 

 • Het te vermelden betaalde bedrag in 2023 is 0,00 EUR, de te vermelden kost bedraagt 10.000 EUR.

Voorbeeld 2:

Een vennootschap huurt op 15 februari 2023 een winkel (geen btw-optie) en betaalt 2.000 EUR huur per maand. 

 • Het te vermelden betaalde bedrag is 22.000 EUR, de kost bedraagt 21.000 EUR.

Voorbeeld 3:

 • Een vennootschap huurt van een particulier een autostaanplaats voor 100 EUR per maand. De vennootschap ontvangt een factuur met toepassing van de kleine ondernemingsregeling. Er is geen melding nodig.

Voorbeeld 4:

Een vennootschap huurt een deel van de woning van haar bedrijfsleider. 

 • Ook in dit geval is er een verplichte melding van de huurgelden, inclusief de huurherkwalificatie en exclusief het eventuele deel van de huur dat bestemd is voor de huur van het meubilair.

De essentie

 • Meldingsplicht van de huurgelden en vergoedingen van andere zakelijke gebruiksrechten.
 • De melding moet gebeuren via een bijlage bij de belastingaangifte.
 • De melding is noodzakelijk om de aftrekbaarheid als kost te bewaren.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Herman Deprouw, Fiscaal Accountant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.