Eindejaarstips 2022: Personenbelasting

Vakartikels

Het einde van 2022 is bijna in zicht. Volgend jaar (aanslagjaar 2023) ontvangt u uw belastingbrief die betrekking heeft op uw inkomsten van 2022. Wat kan u nu nog doen om uw personenbelasting te optimaliseren? We geven een overzicht van enkele tips.

Pensioensparen

Via pensioensparen kan u bovenop uw wettelijk pensioen een aanvullend pensioen opbouwen. Hierbij geniet u, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering in uw aangifte in de personenbelasting. U kan kiezen uit twee opties:

•    Ofwel stort u een bedrag van maximaal 990,00 EUR. Hierdoor hebt u recht op een belastingvermindering van 30% van de betaalde premie (maximaal 297,00 EUR).
•    Ofwel stort u een hoger bedrag, tot maximum 1.270,00 EUR. In dat geval geniet u een belastingvermindering van 25% op de totaal gestorte premie (maximaal 317,50 EUR).

Merk op dat deze bedragen steeds maximumbedragen zijn. U kan dus gerust lagere bedragen sparen. Stort u meer? Dan hebt u geen recht op een belastingvermindering voor de som boven de hierboven vermelde grenzen. 
 

Dienstencheques

Betalingen voor dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering. Let wel: dit is een gewestelijke materie, waardoor het belastingvoordeel per gewest wordt bepaald. 

 • In Vlaanderen bedraagt de belastingvermindering 20% op een maximumbedrag aan cheques van 1.570,00 EUR per belastingplichtige. Dit geeft u een belastingvoordeel van maximaal 314,00 EUR. 
 • Een belastingvermindering verlaagt in principe de belasting die u verschuldigd bent. In Vlaanderen kan de belastingvermindering omgezet worden in een belastingkrediet voor belastingplichtigen met een lager inkomen. 
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt u recht op een belastingvermindering van 15% op een maximum van 1.570,00 EUR per belastingplichtige. In dit geval bedraagt het belastingvoordeel maximaal 235,50 EUR. 

Merk op dat gehuwden of wettelijk samenwonende partners allebei kunnen genieten van dit fiscale voordeel. Daarom raden wij ten sterkste aan om de dienstencheques op beide namen aan te kopen wanneer op jaarbasis de grens van 1.570 EUR wordt overschreden. 
 

Langetermijnsparen

Het federale langetermijnsparen voor levensverzekeringsproducten (tak 21 of tak 23) geeft u recht op een belastingvermindering van 30% op een maximaal bedrag van 2.350,00 EUR per belastingplichtige. Dit levert een belastingvoordeel op van maximaal 705,00 EUR.

Deze belastingvermindering zit wel in eenzelfde fiscale korf als de federale belastingverminderingen van hypothecaire leningen. Dit betekent dat u het belastingvoordeel voor levensverzekeringen in bepaalde gevallen niet (volledig) zal kunnen benutten omwille van een samenloop met (een) hypothecaire lening(en).
 

Giften

Deed u in 2022 een gift van minstens 40,00 EUR aan een erkende instelling? Dan hebt u  recht op een belastingvermindering van 45%. 

In principe moet u giften in geld doen. In specifieke gevallen geven giften in natura of in de vorm van kunstwerken ook recht op een belastingvermindering.  Het absolute maximumbedrag van giften die recht geven op een belastingvermindering, is 392.200,00 EUR of 10% van het totale netto-inkomen.
 

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

Als zelfstandige kan u een extra wettelijk pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Deze VAPZ-bijdragen kan u als socialezekerheidsbijdragen aftrekken van uw beroepsinkomen. Met andere woorden: deze kosten zijn volledig aftrekbaar.

 • Als zelfstandige kan u een gewone VAPZ aangaan, met een maximale premie van 8,17% van het netto belastbaar inkomen en met een absoluut maximum van 3.447,62 EUR. 
 • U kan ook een sociale pensioenovereenkomst aangaan, met een maximale premie van 9,40% van het netto belastbaar inkomen en met een absoluut maximum van 3.966,67 EUR. 
 • Daarnaast kan u als zelfstandige ook een extra pensioen opbouwen in de tweede pensioenpijler via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Deze pensioenopbouw is gericht op zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken). Met het POZ kan u een aanvullend pensioen opbouwen, waarbij u een belastingvermindering van 30% geniet op de gestorte premies (weliswaar binnen de 80%-grens).  
   

Tax shelter start-up en/of scale-up

Investeert u in nieuwe aandelen van startende ondernemingen (start-ups)? Dan kan u een belastingvermindering genieten van 30% (in het geval van een kleine vennootschap) of 45% (in het geval van een microvennootschap) van het geïnvesteerde bedrag. 

Wanneer u investeert in groeibedrijven (scale-ups), dan hebt u recht op een belastingvermindering van 25% van het geïnvesteerde bedrag. 

Het maximumbedrag van de investering per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige bedraagt 100.000,00 EUR. Dit is de globale limiet voor de tax shelter start-up en scale-up samen. 

Investeren in erkende ontwikkelingsfondsen

Wanneer u inschrijft op aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, kan u genieten van een belastingvermindering van 5% van de tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk gedane uitgaven. Hierbij geldt een minimuminvestering van 390,00 EUR. Ontwikkelingsfondsen zijn financiële middelen die organisaties in de vorm van kredieten ter beschikking stellen van microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. 

De belastingvermindering bedraagt maximaal 330,00 EUR. U kan bijgevolg voor maximum 6.600,00 EUR investeren. 
 

Rechtsbijstandsverzekering

Betaalde premies voor specifieke rechtsbijstandsverzekeringen geven u recht op een belastingvermindering van 40% van het aangegeven bedrag. U kan maximaal 310,00 EUR aangeven voor betaalde premies. Dit levert u een belastingvermindering op van maximaal 124,00 EUR. 

Opgelet! Het gaat hier enkel om rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de voorwaarden op vlak van gedekte geschillen en kosten, maximumwaarborg, franchise,  wachttijden,... Uw verzekeringsmaatschappij kan u hier zeker verder in adviseren.
 

Vlaams vriendenaandeel

Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u via het vriendenaandeel (ook gekend als winwinkapitaal) tot 75.000,00 EUR investeren in een Vlaamse kmo (van vrienden of familie). Hierbij gaat het om een inbreng in geld ter verkrijging van nieuwe aandelen van de vennootschap. U krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,50% op het gestorte bedrag, en dit voor een periode van maximaal 5 jaar.  

U kan het vriendenaandeel combineren met de Vlaamse winwinlening (zie infra), tot een globaal maximum van 75.000,00 EUR. 
 

Vlaamse winwinlening

Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u met de winwinlening geld lenen aan een in Vlaanderen gevestigde kmo, en dit tot een bedrag van 75.000,00 EUR (maximumbedrag voor winwinlening en winwinkapitaal samen).

Hiervoor krijgt u als kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van 2,50% op het openstaande kapitaal van de winwinlening (op 31/12). Daarnaast hebt u eventueel ook recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% (of 40% voor contracten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021) wanneer een (gedeelte van) de winwinlening niet wordt terugbetaald. 

Brusselse Proxi-lening

Als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u een proxilening toekennen aan een kmo met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit geeft u recht op een jaarlijks belastingkrediet van 4% voor de eerste drie jaren en 2,5% voor de resterende looptijd van de lening. De looptijd van de lening bedraagt 5 of 8 jaar. Het belastingkrediet wordt berekend op het gemiddelde jaarsaldo van de uitstaande leningen.
De voorwaarden in het kader van bedragen zijn investeringen van maximaal:

 • 50.000,00 EUR per proxilening per jaar
 • 200.000,00 EUR in totaal voor alle proxileningen samen

U hebt eventueel ook recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% op het definitief verloren gegane bedrag van de lening wanneer de kredietnemer de lening niet terugbetaalt. 
 

Voorafbetalingen

Zelfstandigen kunnen een belastingvermeerdering aangerekend krijgen die kan oplopen tot 2,25% wanneer ze onvoldoende of geen voorafbetalingen uitvoeren. Verwacht u voor inkomstenjaar 2022 belastingen te moeten betalen over uw winsten/baten, dan raden we u aan voldoende voorafbetalingen te voorzien. 

Voorafbetalingen voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) zijn slechts mogelijk tot 20 december 2022. Hierbij is het belangrijk om de belastbare winst van inkomstenjaar 2022 zo accuraat mogelijk in te schatten. Op die manier vermijdt u een belastingvermeerdering van 2,25% (of beperkt u de impact ervan).  
 

Vergroening autofiscaliteit

Het aftrekpercentage van brandstofkostenkosten (benzine en diesel) wordt beperkt tot 50% voor alle plug-in hybridewagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2023. Deze beperking geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De kosten voor de geladen elektriciteit blijft aan hetzelfde aftrekpercentage onderworpen als de andere autokosten.

De brandstofkosten van plug-in hybrides die worden aangekocht, geleased of gehuurd voor 31 december 2022, blijven onderworpen aan de huidige regeling. Bij een aankoop geldt  de datum van bestelbon als referentiedatum. Bij leasen of huren is datum van afsluiting van het contract de referentiedatum.
 

Investeringsaftrek

TIP: Stel geplande investeringen in uw eenmanszaak niet uit, maar doe ze nog dit jaar.
De reden? Vanaf 1 januari 2023 daalt het basispercentage van de gewone eenmalige investeringsaftrek immers van 25% naar 8%. 
 

Voorwaarden voor gewone investeringsaftrek voor eenmanszaken

Het moet gaan om een investering in nieuwe immateriële of materiële vaste activa die

 • gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België, en
 • waarvan het gebruik niet is afgestaan aan derden die niet zouden kunnen genieten van de investeringsaftrek.

Ook voor specifieke investeringen kan uw eenmanszaak tot het einde van het jaar genieten van het tijdelijk verhoogde percentage van 25%. Vanaf januari 2023 gelden de oorspronkelijke percentages, zoals uit onderstaande tabel blijkt:  
 

Investeringen Eenmanszaken
  Van 12/03/2020
t.e.m. 31/12/2022
Vanaf 01/01/2023
Milieuvriendelijke investeringen in O&O  25% 13,5%
Energiebesparende investeringen 25% 13,5%
Octrooien 25% 13,5%
Investeringen in beveiliging van
beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen
25% 20,5%
Rookafzuig- of verluchtingssystemen
(horeca)
25% 13,5%
Digitale vaste activa
(witte kassa en webshops)
25% 13,5%
Andere investeringen 25% 8%
Emmissievrije vrachtwagens(1) 35% 35%

(1)Investeringen in 2022 en 2023

Voorbeeld van de impact van het investeringstijdstip (investering 100.000 EUR):

Investeringsmoment
(eenmanszaak)
% Aftrek Marginaal tarief PB % +
gemeentebelasting %
(1)
Belastingbesparing
Investering tot 31/12/2022  25% 50% + 7% (53,5%) 6.250,00
Investering vanaf 01/01/2023 8% 50% + 7% (53,5%) 2.000,00

(1) De gemeentebelasting varieert tussen 0 en 9%. Wij hebben hier gewerkt met een gemiddeld percentage van 7%.

De boodschap is duidelijk: stel uw geplande investeringen niet uit tot 2023!

Uw personenbelasting optimaliseren voor aanslagjaar 2023? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere ,Individual Tax Partner, het Tax Consulting team of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.