Franse dividenden: geen dubbele belasting meer

Vakartikels

Naar aanleiding van een nieuw Cassatiearrest (15 oktober 2020) legt de Belgische belastingadministratie zich eindelijk neer bij de verrekening van Franse bronheffing bij het belasten van dividenden uit Franse bron. Cassatie sprak zich in 2017 reeds in deze zin uit, maar een tweede Cassatiearrest was nodig om de belastingadministratie te laten inzien dat ze fout zaten.

Reeds in 2017 oordeelde het Hof van Cassatie dat de dubbele belasting, enerzijds  Franse bronheffing en anderzijds 30% Belgische roerende voorheffing, in strijd is met het verdrag ter vermijding van dubbele belasting, afgesloten tussen België en Frankijk (hierna “DBV”). In dit verband verwijzen graag naar ons eerder vakartikel van 3 maart 2020. Echter, ondanks dit arrest en de daaropvolgende arresten (waaronder diverse arresten van Hoven van Beroep), besliste de belastingadministratie om het belastingkrediet, zoals dit vermeld staat in het DBV, niet te aanvaarden.

Naar aanleiding van een nieuw arrest van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2020, kon de belastingadministratie niet anders dan zich neerleggen bij de beslissing dat het DBV primeert op interne wetgeving. Als gevolg hiervan zullen beleggers voortaan een hoger netto-dividend overhouden en wordt hierdoor een Frans dividend aantrekkelijker dan een Belgisch dividend. Concreet betaalt u op een Frans dividend in totaal een belasting van 27,75% (bij een bronheffing van 15%), terwijl dit voor een Belgisch dividend 30% is. Voor een cijfervoorbeeld verwijzen wij naar ons artikel van 3 maart 2020.

Wat heeft dit als gevolg voor u als belastingplichtige? De bovenstaande regeling is van kracht vanaf heden. De belastingadministratie heeft reeds meegedeeld dat er in de komende aangifte in de personenbelasting (inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021) rekening zal worden gehouden met dit nieuw standpunt. Hierbij zou vak VII, rubriek F (inkomsten van kapitalen en roerende goederen – inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is) moeten worden ingevuld. Wij betwijfelen echter of dit een oplossing zal bieden, daar onze ervaring ons leert dat hier weinig rekening mee wordt gehouden. Wordt dus vervolgd…

Wat het verleden betreft, is het uiteraard mogelijk om nog een bezwaar in te dienen voor de aanslagbiljetten die nog geen 6 maand oud zijn (dit zal in de meeste gevallen over inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020 gaan). Voor oudere aanslagbiljetten zou eventueel kunnen gewerkt worden met een ambtshalve ontheffing, dit voor reden van dubbele belasting of nieuwe feiten. Het valt echter nog af te wachten of de belastingadministratie zich hiermee akkoord zal verklaren. Wij begeleiden u uiteraard graag bij het correct aangeven van uw Franse dividenden in de aangifte, het recupereren van vroegere belasting wegens het verwerpen van de verrekening of het beantwoorden van uw vragen hierrond. 

Tenslotte informeren wij u graag dat er een wijziging komt in het DBV tussen Frankrijk en België, waarin de toepassing van een verrekening voor de Franse dividenden verwijderd is. Dit betekent concreet dat de Franse dividenden, na Franse bronheffing, in België belast zullen worden aan een tarief van 30%. Wat een totale belastingdruk van 40,5% betekent. Op deze manier zal het DBV met Frankrijk in lijn liggen met de meeste dubbelbelastingverdragen die België heeft met andere landen. Het gewijzigde verdrag zal slechts ten vroegste in werking treden in 2022.  

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Audrey De Bevere, Senior Tax Manager, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.