Het belang van een due diligence-audit in het kader van een overname

Vakartikels

Overnametransacties brengen belangrijke vragen en risico’s met zich mee. Advies en bijstand van een ervaren deskundige is hierbij vaak meer dan wenselijk. Een due diligence audit verschaft een kandidaat koper van een onderneming objectief inzicht in de verkregen informatie van de verkoper en in de risico's en opportuniteiten. Baker Tilly kan ingeschakeld worden voor zo'n overname audit en kan zo met haar kennis van zaken en haar ervaring de koper bijstaan. 

Due Diligence

Er zijn verschillende vormen van overname-audits die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de aard van de over te nemen vennootschap en de aldus af te dekken risico’s.

De voornaamste zijn:

  • Een boekhoudkundige en financiële audit: een nazicht of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of er oninbare vorderingen zijn, of de over te nemen vennootschap sterk afhankelijk is van één of meerdere klanten en/of leveranciers, wat de niet recurrente kosten en opbrengsten zijn, enz.
  • Een fiscale audit: identificeert onder andere de risico’s verbonden aan een eventuele niet-naleving van de fiscale wetgeving, de fiscale gevolgen op lange termijn van vroegere verrichtingen (bv. versnelde afschrijvingen, belastingvrije reserves…), enz.
  • Een juridische audit: een controle van onder andere de naleving van het Wetboek van vennootschappen, een analyse van belangrijke contracten, een analyse of alle vergunningen nog in orde zijn enz.
  • Een sociale audit: een nazicht van onder meer de sociale wetgeving, een onderzoek van de afwezigheid van geschillen met vroegere personeelsleden, enz.

Hoe uitgebreid een due diligence onderzoek dient te zijn, zal afhangen van het soort onderneming dat wordt gekocht en van het financiële belang van de transactie. De uitkomst van het onderzoek wordt vastgelegd in een due diligence rapport. Op grond hiervan kan beoordeeld worden welke (bijkomende) waarborgen en garanties er in een koopovereenkomst dienen te worden opgenomen. Ook kan een koper op grond van het rapport tot de conclusie komen dat een aanpassing van de koopprijs gerechtvaardigd is.

Naast een overname-audit in opdracht van de koper kan er ook voorafgaandelijk eenzelfde onderzoek gebeuren in opdracht van de verkoper, ook wel een ‘vendor due diligence’ genoemd.

Op basis van de expertise van Baker Tilly kunnen eventuele zwakheden en negatieve aspecten van de te verkopen onderneming nog geïdentificeerd en eventueel geremedieerd worden, nog vóór de uitvoering van een overnameproces. Grondige voorbereiding van het overnameproces is essentieel en de kans op succes stijgt als deze voorbereiding zorgvuldig is gebeurd.

Wenst u meer te weten te komen over dit alles, neem dan contact op met uw dossierverantwoordelijke.