HR weetjes – oktober 2022

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

Tijdelijke werkloosheid energie-intensieve bedrijven

Vanaf  01 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid: “tijdelijke werkloosheid energie”. Deze vorm is meer flexibel dan de bestaande regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. 

Om deze aan te vragen, moet u bij de RVA het formulier C106A-Energie indienen waarin u op eer verklaart te voldoen aan de definitie van energie-intensief bedrijf. Na ontvangstbevestiging van de RVA kan de effectieve aanvraag gebeuren. Ofwel kan u een volledige schorsing van maximum 4 weken invoeren ofwel een regeling van gedeeltelijke arbeid tijdens een periode van maximum 3 maanden. Meer informatie vindt u op de website van de RVA (infoblad E5). 

Na afloop van de termijn van 4 weken of 3 maanden is er geen verplichte werkweek. De eerste effectieve werkloosheidsdag dient iedere maand gemeld te worden. Tot 31 december 2022 is er geen controlekaart C3.2A en validatieboek van toepassing. 

De werkloosheidsuitkering bedraagt 70% (i.p.v. 65%) van het gemiddelde begrensde loon. De werkgever (of het fonds indien van toepassing) moet per werkloosheidsdag een supplement aan de werknemer betalen van minstens € 6,22. 

Een verlening tot 31 maart 2023 werd op 3 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) – schooljaar 2022-2023

Via het Vlaams opleidingsverlof (VOV) kunnen werknemers bepaalde opleidingen volgen met behoud van hun loon (weliswaar begrensd). 

Voor het schooljaar 2022-2023 werd het begrensd bruto maandloon opgetrokken tot € 3.170,00. Voor het schooljaar 2021-2022 was dit € 3.047,00. Dit nieuwe bedrag geldt voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Werkgevers kunnen, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, een forfaitaire terugbetaling krijgen van de uren VOV.
 

 

Niet-opgenomen vakantiedagen

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Het is dus niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar. Ook werknemers die geruime tijd tijdelijk werkloos zijn geweest, dienen in hun planning voor 2022 hun vakantiedagen op te nemen. Als u als werkgever de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u sancties.

Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing. 

VAA smartphone, tablet, PC en internet

Sedert 2018 zijn de forfaits voor ter beschikking gestelde IT-tools aangepast. 

  • Voor een PC of laptop bedraagt het VAA € 6,00 per maand, per toestel.
  • Voor een tablet, GSM of smartphone bedraagt het VAA € 3,00 per maand. 
  • Wanneer u het telefoonabonnement van de GSM/smartphone betaalt, bedraagt het VAA per toestel € 4,00 per maand. 
  • Voor een internetabonnement bedraagt het VAA € 5,00 per maand, onafhankelijk van het aantal internetverbindingen en het aantal verbonden toestellen. 
     

Kosten eigen aan de werkgever

Vanaf inkomstenjaar 2022 geldt een meer gedetailleerde aangifteverplichting op de fiscale fiche voor de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. 

Er zijn 3 types onkosten: ernstige normen, niet ernstige normen en werkelijke terugbetaling onkosten o.b.v. bewijsstukken. 

Als dit nog niet gebeurd is, dient u de onkostenvergoedingen vanaf begin 2022 aandachtig te bekijken en onze diensten te informeren over het type van onkostenvergoeding zodat dit correct op de fiscale fiche wordt vermeld. 
 

Vlaamse jobbonus

In 2022 kunnen werknemers met een laag beroepsinkomen en woonplaats in het Vlaams Gewest een jobbonus ontvangen van de Vlaamse overheid. De premie is bestemd voor werknemers die gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen.

In onze HR-weetjes van juni informeerden wij reeds kort over de voorwaarden en berekeningswijze.

In 2022 (over het refertejaar 2021) geeft de Vlaamse Overheid een vast bedrag van 100 euro extra bij de jobbonus. Dit is een eenmalige verhoging voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers.  

Dit is opgenomen in een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 19 oktober 2022.

Progressieve werkhervatting voortaan flexibeler

Bij een ‘Terug naar Werk’-traject krijgt een werknemer de toelating van de adviserend geneesheer van de mutualiteit om tijdelijk aangepast of ander werk uit te voeren. In de praktijk betekent dit meestal dat de werknemer minder uren mag werken. Naast het loon voor de gewerkte uren, ontvangt de werknemer een uitkering via de mutualiteit voor de overige contractuele uren.

De werknemer wordt juridisch geen deeltijdse werknemer (tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen). Hierdoor is de regelgeving voor deeltijdse arbeid (onder meer de 1/3de regel, de bekendmaking van uurroosters …) niet van toepassing.

In het kader van het ‘Terug naar Werk’-traject zijn recent twee KB’s verschenen die wijzigingen hebben doorgevoerd in het kader van een progressieve werkhervatting. Zo zijn de 1/3de regel en de 3-uren regel niet meer van toepassing.

De afschaffing van de 1/3de regel geldt vanaf 16 oktober 2022. De afschaffing van de 3-uren regel treedt in werking vanaf 28 oktober 2022.
Door deze publicaties zijn voortaan een flexibele tewerkstelling en ook blokken van minder dan 3 uren mogelijk.
 

Afbetalingsplannen RSZ-bijdragen door energiecrisis

Op 27 oktober 2022 werd het wetsontwerp goedgekeurd waardoor werkgevers die in financiële problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, uitstel van betaling van RSZ-bijdragen, kunnen aanvragen. De maatregel is van toepassing voor het derde en vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

Zo wil de regering het mogelijk maken dat bedrijven afbetalingsplannen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen afspreken. Dit moet liquiditeitsproblemen voorkomen. 
Deze maatregel kan nog verder verlengd worden.
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.