Versoepeling voor de ficheverplichting 281.50

Vakartikels

Voor commissies en erelonen die vanaf 1 januari 2021 werden betaald, gelden soepelere regels voor de opmaak van een fiche 281.50.

Bepaalde betalingen of toekenningen die voor de verkrijger een beroepsinkomst vormen, worden bij de schuldenaar slechts als beroepskost aanvaard als ze worden verantwoord door een fiche 281.50.

Concreet gaat het onder meer om de volgende betalingen/toekenningen:

  • Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s,… die toegekend werden aan natuurlijke personen of vennootschappen en die onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudwetgeving, maar waarvoor u geen btw-conforme factuur ontving. 
  • Erelonen of vacatiegelden die toegekend werden aan natuurlijke personen, waarvoor u geen btw-conforme factuur ontving.
  • Voordelen van alle aard, toegekend aan zelfstandigen.
  • Kosten gemaakt voor rekening van de verkrijger.

De Belgische wetgever voert versoepelingen in voor commissies en erelonen die vanaf 1 januari 2021 werden betaald aan buitenlandse ondernemingen. 

  • Voor deze betalingen moet u geen fiches 281.50 opmaken als:
    • De kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten die verricht werden door een belastingplichtige die gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte (ofwel de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein); en
    • er voor de leveringen of diensten een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een factuur op te stellen.

Voor bovenstaande betalingen aan andere buitenlandse genieters moet u wel nog steeds een fiche opstellen, ongeacht of u een factuur hebt ontvangen.

  • Daarnaast moet u ook rekening houden met een plafondbedrag voor de opmaak van de fiches 281.50. Er geldt geen ficheverplichting als het bedrag per genieter en per jaar niet meer dan € 250,00 bedraagt. Ter info: vroeger lag deze drempel op slechts € 125,00.

De deadline voor de indiening van de fiches 281.50 is niet gewijzigd. Deze deadline is dus nog steeds 30 juni van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de commissies of erelonen werden betaald.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Roel van Ransbeke, Corporate Tax Consultant of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.