Wijzigingen aangifte personenbelasting en toepasselijke indieningstermijnen

Vakartikels

Het aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2018. Ook Tax-on-web is intussen geopend en de aangiftes kunnen dus ook elektronisch ingediend worden. In wat volgt, gaan we dieper in op de voornaamste wijzigingen tegenover aanslagjaar 2017, alsook de indieningstermijnen.

Aangifte PB

Wijzigingen

Globaal gezien zal het aantal codes op het aangifteformulier voor het eerst in lange tijd dalen.

De grootste wijziging aan de aangifte in de personenbelasting is dat deze vanaf aanslagjaar 2018 geregionaliseerd werd. Dit houdt in dat er per gewest een apart aangifteformulier bestaat, afhankelijk van de woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar. Tot vorig jaar werd via voetnoten duidelijk gemaakt welke codes al dan niet van toepassing waren per gewest. Voortaan zal de belastingplichtige op zijn aangifte enkel de codes zien die van toepassing zijn voor zijn/haar gewest. Inhoudelijk zullen de aangifteformulieren verschillen vertonen in vak IX (leningen en verzekeringen m.b.t. de eigen woning), vak X (gewestelijke belastingverminderingen) en vak XI (bedragen m.b.t. gewestelijke belastingkredieten). De andere vakken van het formulier zijn gelijk voor zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Vanaf aanslagjaar 2018 wordt in het aangifteformulier geen onderscheid meer gemaakt tussen wettelijke samenwoning en het huwelijk, of tussen ongehuwden, uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen, waardoor deze 5 codes naar 2 codes teruggebracht worden. Verder is een verhoogde belastingvrije som voorzien voor belastingplichtigen die fiscaal als alleenstaande worden belast en kinderen ten laste hebben én een beperkt inkomen hebben (code 1101). Sinds inkomstenjaar 2017 dient tevens de proratering van bepaalde fiscale voordelen toegepast te worden in specifieke gevallen. Hiervoor dient in code 1199 te worden aangegeven hoeveel maanden de belastingplichtige rijksinwoner is geweest in 2017.

Aandelenopties worden vanaf aanslagjaar 2018 niet langer apart vermeld maar dienen samen met de reguliere bezoldigingen aangegeven te worden. Bij de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) kan er vanaf aanslagjaar 2018 sprake zijn van achterstallen met betrekking tot de periode vanaf 1 januari 2016. Hiervoor werden enkele codes toegevoegd. 

Dividenden van erkende coöperatieve vennootschapen waarop geen roerende voorheffing is ingehouden en de interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk moeten vanaf aanslagjaar 2018 niet langer apart aangegeven worden. Dergelijke inkomsten zullen gewoon vermeld worden bij de andere inkomsten zonder roerende voorheffing.
Vanaf aanslagjaar 2018 is er geen sprake meer van een ‘derde begunstigde’ van een juridische constructie en zal de belastingplichtige enkel nog moeten aangeven of hij, zijn partner en/of zijn kinderen een dividend of enig ander voordeel heeft ontvangen uit een juridische constructie.

Sharing is caring. Vanaf dit jaar kunnen ook de inkomsten uit de deeleconomie aangegeven worden. Deze zullen, onder bepaalde voorwaarden, beschouwd worden als divers inkomen voor zover zij lager zijn dan 5.100 EUR.

Indieningstermijnen

Indien de aangifte nog op papier wordt ingediend, ligt de deadline op 29 juni 2018. Indien men er voor opteert de aangifte via Tax-on-web in te dienen, krijgt men daarvoor tijd tot 12 juli 2018.

Wordt de aangifte via een mandataris ingediend, dan werd de deadline op 25 oktober 2018 vastgelegd. De aangiften voor niet-inwoners dienen op papier ten laatste op 8 november 2018 ingediend te worden. Via Tax-on-web krijgen niet-inwoners tot 6 december 2018 de tijd, al dan niet via een mandataris. 

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Claudia Van der Spiegel, Tax Counsel of met uw dossierverantwoordelijke.