De fiscale spelregels voor vaste inrichting in het buitenland

Vakartikels

Uw onderneming gaat internationaal… Wat zijn de fiscale spelregels? Ondernemers die actief bouwen aan de groei van hun bedrijf zetten steeds sneller de stap naar het buitenland, dankzij de digitalisering en toenemende globalisering. Soms gaat dit over loutere verkoop van producten in het buitenland. In andere gevallen worden in het buitenland diensten aangeboden óf worden werknemers uitgestuurd om voet aan wal te krijgen op de lokale markt.

Hierbij is enige voorzichtigheid geboden. Vaak creëren deze activiteiten immers ook bijkomende fiscale verplichtingen. Dit is het geval wanneer de buitenlandse activiteiten van de Belgische vennootschap aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting. Een evolutie die fiscale gevolgen kan hebben, maar ook opportuniteiten biedt…

Wanneer ontstaat een vaste inrichting in het buitenland?

België heeft met heel veel landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Hierin worden de spelregels in verband met het al dan niet ontstaan van een vaste inrichting vastgelegd. Kort samengevat kan zo’n vaste inrichting ontstaan:

  • wanneer de Belgische onderneming een vaste locatie heeft in het buitenland, vanwaar de werknemers de hoofdactiviteiten van de onderneming uitoefenen; of
  • wanneer personeelsleden die in het buitenland werken, gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

De definitie van vaste inrichting krijgt steeds meer een economische invulling, waarbij wordt nagegaan in welk land een cruciale rol wordt gespeeld in de verschillende facetten van de activiteiten.

Welke verplichtingen creëert een vaste inrichting in het buitenland?

Alle winsten die voortvloeien uit de activiteiten van de vaste inrichting zijn in beginsel belastbaar in dat land. Om de buitenlandse belastingdienst inzicht te geven in de winsten die op haar territorium worden behaald, moeten ondernemingen rapporteringsverplichtingen vervullen. Zoals een boekhouding voeren die toelaat het resultaat te bepalen en een lokale aangifte vennootschapsbelasting indienen. Vaak moet ook de jaarrekening van het Belgisch hoofdhuis worden voorgelegd.

Deze extra verplichtingen brengen uiteraard kosten mee, maar zorgen soms voor een voordeel: in vele landen is het tarief vennootschapsbelasting namelijk lager dan in België, waardoor uw vennootschap op deze buitenlandse winst minder belastingen betaalt.

PE TRACKER
Is uw onderneming internationaal actief? En toch nergens een vaste inrichting? Doe de test via de PE Tracker op onze TaxMapp. Gratis te downloaden via Google Play Store (Android) en App Store (IOS). Vragen? welcome@bakertilly.be
 

Ook verplichtingen in België

In België moet het wereldwijd resultaat van de Belgische vennootschap worden aangegeven, het resultaat van de buitenlandse vaste inrichtingen inbegrepen. Middels dubbelbelastingverdragen werd echter geregeld dat België geen vennootschapsbelasting zal heffen op de winsten van vaste inrichtingen die in het buitenland reeds werden belast. Dit om economische dubbele belasting te vermijden. De Belgische administratie krijgt wel zicht op de winsten die u toerekent aan het buitenland. Vandaar dat het belangrijk is om de resultaten op een correcte wijze toe te wijzen aan België versus de buitenlandse vaste inrichting om discussies te vermijden.

Of beter een dochteronderneming oprichten in het buitenland?

De verliezen van een buitenlandse vaste inrichting kunnen het Belgisch belastbaar resultaat drukken, waardoor in de opstartjaren vaak gekozen wordt voor een vaste inrichting. Vanaf 2020 zal dit nog slechts beperkt kunnen voor definitieve verliezen van de buitenlandse vaste inrichting, waarvoor de belastingplichtige alle mogelijkheden heeft uitgeput om de verliezen in het buitenland in aftrek te brengen.

Wordt de buitenlandse activiteit een stabiel gegeven of betreft het een risicovolle activiteit die best gescheiden blijft van de Belgische vennootschap, dan wordt vaak geopteerd voor de oprichting van een buitenlandse vennootschap. De boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn meestal gelijkaardig aan deze van een vaste inrichting.

Idem voor btw?

Algemeen kan gesteld worden dat de regels voor btw strikter zijn, zodat u op dit vlak minder snel met een vaste inrichting geconfronteerd wordt. Ook hier moet gekeken worden naar de lokale btw-wetgeving. Over het algemeen komt het erop neer dat uw onderneming in het buitenland een bedrijfsruimte moet hebben die moet worden beheerd door een persoon die gemachtigd is om uw onderneming te verbinden tegenover derden (leveranciers/klanten). Tevens dienen btw-belastbare handelingen te worden gesteld.

GLOBAL MOBILITY APP
Heeft u een duidelijk zicht op de internationale tewerkstelling van uw personeel? Kent u de regels in verband met fiscale en sociale verplichtingen in de verschillende landen? Nood aan automatische rapportering of een tool die u in een oogopslag een overzicht bezorgt van het aantal buitenlandse dagen van uw werknemers? Contacteer ons voor meer info over de "Baker Tilly Travel Mapp" via welcome@bakertilly.be

Buitenlandse tewerkstelling: ook gevolgen voor uw werknemers

Het fysiek uitsturen van uw personeel naar het buitenland om een lokale activiteit uit te bouwen of te ondersteunen, kan als gevolg hebben dat uw werknemers (gedeeltelijk) in het buitenland belastbaar worden. Ook dit hoeft, rekening houdend met onze Belgische belastingschalen, niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Verder kan een gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen toelaten voor bepaalde werknemers een salary split-regeling uit te werken. Informeer u ook steeds vooraf over de sociale en andere formaliteiten.

Besluit

Vaak zijn Belgische ondernemingen reeds actief in het buitenland zonder te beseffen dat ze daar een buitenlandse vaste inrichting hebben. We merken de laatste jaren een toename in het aantal controles op het bestaan van vaste inrichtingen. In België, maar ook in het buitenland. Controles die voor Belgische ondernemingen kunnen leiden tot economische dubbele belasting. Goed geïnformeerd aan de start staan, kan in uw voordeel zijn, aangezien het fiscale regime in vele landen voordeliger is dan in België. Een goede reden om u bij de opstart van buitenlandse projecten te laten bijstaan door een ervaren adviseur.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw dossierbeheerder of tot Tanja De Decker, Tax Partner van onze Consultancy afdeling.

 

 

Now, for tomorrow